កម្មវិធីគាំទ្រនិយោជិត/កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តការងារ - របាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ និងប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)

Publications
#5205.06

កម្មវិធីគាំទ្រនិយោជិត/កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តការងារ - របាយការណ៍ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែ និងប្រាក់ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI)

ឯក​សារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ ពន្យល់​​ពី​របៀប​រាយ​ការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​ទទួល​បានប្រាក់​ចំណូលរបបសន្តិសុខបន្ថែម (SSI) ​និង​ថា​តើ​ហេតុ​អ្វី​ការ​​រាយការណ៍​ប្រាក់​ឈ្នួល​របស់​អ្នក​​មាន​សារៈសំខាន់​ដើម្បី​ជៀស​វា​ង​បាត់​បង់​ SSI របស់​អ្នក​ នៅ​ពេល​អ្នក​បំពេញ​កិច្ចការ​។​

 

 

Click links below for a downloadable version.