CAP - Cách Client Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) Có Thể Giúp Quý Vị

Publications
#5474.05

CAP - Cách Client Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) Có Thể Giúp Quý Vị

Disability Rights California cung cấp dịch vụ CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) trên toàn tiểu bang. CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ để giúp những người khuyết tật nhận được các dịch vụ việc làm từ DOR, như đào tạo, giáo dục và công việc. CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) giúp bảo vệ quyền của những người được nhận hoặc cần dịch vụ từ DOR, Trung Tâm Sống Độc Lập hoặc các đối tác được tài trợ theo Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Client Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng - CAP)

Disability Rights California cung cấp dịch vụ CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) trên toàn tiểu bang. CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ để giúp những người khuyết tật nhận được các dịch vụ việc làm từ DOR, như đào tạo, giáo dục và công việc. CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) giúp bảo vệ quyền của những người được nhận hoặc cần dịch vụ từ DOR, Trung Tâm Sống Độc Lập hoặc các đối tác được tài trợ theo Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng khác.

Ai có thể nhận dịch vụ CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng)?

Những người khuyết tật được nhận hoặc cần các dịch vụ thông qua DOR, Trung Tâm Sống Độc Lập hoặc các đối tác được tài trợ theo Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng khác.
Để quyết định xem liệu chúng tôi có thể đại diện trực tiếp cho quý vị hay không, chúng tôi xem xét giấy chứng nhận tình trạng của quý vị, khả năng tự biện hộ của quý vị, các nguồn trợ giúp khác mà quý vị có thể tận dụng, cho dù vấn đề của quý vị có thuộc diện ưu tiên của DRC và liệu DRC có nguồn lực để trợ giúp hay không.

Trách Nhiệm của Quý Vị

 • Tham gia chương trình phục hồi hướng nghiệp với DOR.
 • Giữ bản sao hồ sơ DOR của quý vị.
 • Báo cho cố vấn của quý vị về các thay đổi ảnh hưởng đến các dịch vụ hoặc mục tiêu DOR của mình.
 • Đặt câu hỏi nếu quý vị không hiểu.

Quyền Lợi của Quý Vị

 • Sử dụng cho các dịch vụ và tìm hiểu xem liệu quý vị có hội đủ điều kiện trong một khoảng thời gian thích hợp theo luật định hay không.
 • Tham gia đánh giá các kỹ năng và sở thích công việc của quý vị đồng thời phát triển kế hoạch việc làm cá nhân (IPE).
 • Nhận bản sao IPE của quý vị và thông báo bằng văn bản nếu DOR muốn thay đổi hoặc từ chối dịch vụ hoặc đóng trường hợp của quý vị.
 • Xem xét IPE của quý vị mỗi năm một lần.
 • Kháng cáo quyết định DOR nếu quý vị không đồng ý và duy trì các dịch vụ của quý vị trong thời gian tiến hành kháng cáo.
 • Đưa ra những lựa chọn sáng suốt và có ý nghĩa và được đối xử tôn trọng.
 • Nhận được dịch vụ phù hợp một cách nhanh chóng và không bị chậm trễ.
 • Làm việc hướng đến mục tiêu việc làm mang lại cho quý vị cơ hội làm việc ở những nơi mong muốn và được trả lương như đối với những đồng nghiệp bình thường.
 • Được nhận Các Dịch Vụ Chuyển Tiếp Trước Khi Đi Làm (Pre-ETS) hay còn gọi là Dịch Vụ cho Học Viên/ Dịch Vụ cho Thanh Thiếu Niên” nếu quý vị là thanh thiếu niên khuyết tật theo luật định của liên bang và tiểu bang.

CAP (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) Có Thể Giúp Quý Vị

 • Hiểu được liệu quý vị có đủ tiêu chuẩn để các dịch vụ việc làm của Sở Phục Hồi Chức Năng (DOR) trợ giúp quý vị tìm kiếm việc làm hay không.
 • Hiểu được cách phát triển kế hoạch việc làm, có thể gồm cả kế hoạch cho công việc tự làm chủ.
 • Biết thêm về các dịch vụ quý vị có thể nhận được từ DOR và các Trung Tâm Sống Độc Lập.
 • Biện hộ để có được các dịch vụ phù hợp với quý vị.

Cách Thức Liên Hệ với Client Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng - CAP)

Quý vị có thể liên hệ với Client Assistance Program (Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng) bằng cách gọi theo số điện thoại miễn phí của chúng tôi:
1-800-776-5746 hoặc 
1-800-719-5798 (TTY)

DRC giúp người khuyết tật hiểu được quyền của họ, trở thành những người tự biện hộ và cung cấp đại diện pháp lý trong các vụ kiện liên quan đến người khuyết tật.