CAP - Yuav ua li cas Cov kev pab cuam tus neeg nrhiav kev pab Tuaj yeem pab tau koj

Publications
#5474.09

CAP - Yuav ua li cas Cov kev pab cuam tus neeg nrhiav kev pab Tuaj yeem pab tau koj

Disability Rights California muab cov kev pab cuam CAP thoob plaws hauv lub xeev. CAP muab lus qhia, tswv yim thiab kev tawm tswv yim los pab cov neeg uas xiam oob khab tau hauj lwm los ntawm DOR, xws li kev cob qhia, kev kawm thiab kev ua hauj lwm. CAP pab tiv thaiv cov cai ntawm cov neeg uas tau txais lossis xav tau kev pab cuam los ntawm DOR, Cov Chaw Nyob ywj siab, lossis Txoj cai hais txog kev koom tes pab peev nyiaj tsim kho lub neej ntawm cov neeg xiam oob khab. 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Lub chaw pab cuam tus neeg nrhiav kev pab (The Client Assistance Program: CAP)

Disability Rights California muab cov kev pab cuam CAP thoob plaws hauv lub xeev. CAP muab lus qhia, tswv yim thiab kev tawm tswv yim los pab cov neeg uas xiam oob khab tau hauj lwm los ntawm DOR, xws li kev cob qhia, kev kawm thiab kev ua hauj lwm. CAP pab tiv thaiv cov cai ntawm cov neeg uas tau txais lossis xav tau kev pab cuam los ntawm DOR, Cov Chaw Nyob ywj siab, lossis Txoj cai hais txog kev koom tes pab peev nyiaj tsim kho lub neej ntawm cov neeg xiam oob khab. 

Leej twg tuaj yeem tau txais CAP cov kev pab cuam?

Cov neeg uas xiam oob khab uas tau txais lossis xav tau kev pab cuam los ntawm DOR, Cov Chaw Nyob ywj siab, lossis Txoj cai hais txog kev koom tes pab peev nyiaj tsim kho lub neej ntawm cov neeg xiam oob khab.

Yog xav paub seb peb puas tuaj yeem sawv cev ncaj qha rau koj, peb saib qhov zoo ntawm koj rooj plaub, koj lub peev xwm los tawm tswv yim rau koj tus kheej, lwm qhov chaw pab cuam koj tuaj yeem siv, yog koj qhov teeb meem yog DRC qhov tseem ceeb thiab yog tias DRC muaj kev pab cuam los pab.

Koj Cov Luag Hauj lwm

 • Koom hauv koj qhov kev pab cuam kho mob nrog DOR.
 • Khaws koj cov ntaub ntawv DOR cia.
 • Qhia koj tus neeg pab tswv yim txog cov kev hloov uas cuam tshuam rau koj cov kev pab cuam DOR lossis cov hom phiaj.
 • Nug cov lus nug yog tias koj tsis nkag siab.

Koj Cov Cai

 • Ua ntawv Thov rau cov kev pab cuam thiab nrhiav kom pom tias koj puas tsim nyog tau txais kev tsim nyog raws sij hawm raws li txoj cai.
 • Koom hauv kev ntsuam xyuas ntawm koj cov kev txawj ua haujlwm thiab kev txaus siab thiab tsim ib lub tswv yim npaj rau kev ua haujlwm (IPE).
 • Tau txais ib daim ntawv luam ntawm koj tus IPE, thiab sau ib tsab ntawv sau qhia yog DOR xav hloov lossis tsis lees paub koj cov kev pab lossis kaw koj rooj plaub.
 • Rov ntsuam xyuas koj tus IPE ib xyoos ib zaug.
 • Rov hais dua DOR qhov kev txiav txim siab yog tias koj tsis pom zoo, thiab ua kom koj cov kev pab cuam thaum lub rooj txiav txim tshwm sim.
 • Ua kom muaj txiaj ntsim zoo thiab paub xaiv thiab ua zoo nrog saib xyuas.
 • Tau txais kev pab cuam sai thiab tsis tas qeeb.
 • Ua hauj lwm ntawm lub hom phiaj ua hauj lwm uas yuav ua rau koj muaj hauj lwm ua raws li koj xav tau thiab them nyiaj rau koj tib yam li cov neeg ua hauj lwm uas tsis muaj kev xiam oob khab.
 • Tau txais Kev Pab Cuam Ua Ntej ua Hauj lwm (Pre-ETS) kuj hu ua “Cov Kev Pab cuam Cov Tub Ntxhais Kawm / Cov Kev Pab rau Cov Hluas” yog tias koj yog tus me nyuam lossis tus me nyuam hluas uas xiam oob khab raws li txoj cai ntawm tsoomfwv thiab lub xeev.

CAP Tuaj Yeem Pab Tau Koj

 • Nkag siab tias koj puas tsim nyog tau txais kev pab cuam ntawm Tuam tsev pab cov neeg xiam oob khab (Department of Rehabilitation: DOR) Cov kev pab cuam nrhiav hauj lwm pab nrhiav hauj lwm rau koj.
 • Nkag siab txog kev tsim txoj kev npaj rau kev ua hauj lwm, uas tej zaum yuav muaj kev npaj rau kev ua hauj lwm rau tus kheej.
 • Paub ntau ntxiv txog cov kev pab cuam koj tuaj yeem tau txais los ntawm DOR thiab Cov chaw nyob ywj siab. 
 • Tawm tswv yim kom tau txais cov kev pab zoo rau koj.

Yuav tiv tauj Lub chaw pab cuam tus neeg nrhiav kev pab CAP (Client Assistance Program :CAP) tau li cas 

Koj tuaj yeem hu rau Lub chaw pab cuam tus neeg nrhiav kev pab los ntawm peb tus xov tooj hu dawb:
1-800-776-5746 Lossis 
1-800-719-5798 (TTY)

DRC pab cov neeg uas xiam oob qhab nkag siab txog lawv txoj cai, rais los ua tus txhawb nqa yus tus kheej, thiab muab kev sawv cev fab kev cai lij choj rau cov neeg muaj mob xiam oob khab.