CAP - Paano makakatulong a iyo ang Programa sa Pagtulong sa Kliyente Makakatulong Sa Iyo ang CAP

Publications
#5474.08

CAP - Paano makakatulong a iyo ang Programa sa Pagtulong sa Kliyente Makakatulong Sa Iyo ang CAP

Ang mga Karapatan ng Mga Taong May Kapansanan sa California ay nagbibigay ng mga serbisyong CAP sa buong estado. Nagbibigay ng impormasyon, payo at adbokasiya ang CAP upang matulungan ang mga tao na walang kakayahang makakuha ng mga serbisyo sa pagtatrabaho mula sa DOR, tulad ng pagsasanay, edukasyon at sa trabaho. Tumutulong ang CAP na protektahan ang mga karapatan ng mga tao na nakakatanggap o nangangailangan ng mga serbisyo mula sa DOR, Sentro ng Indipinyenteng Pamumuhay, o iba pang mga ka-partner na Pinopondohan ng Rehabilitation Act.

Programa sa Pagtulong sa Kliyente (Client Assistance Program) (CAP)

Ang mga Karapatan ng Mga Taong May Kapansanan sa California ay nagbibigay ng mga serbisyong CAP sa buong estado. Nagbibigay ng impormasyon, payo at adbokasiya ang CAP upang matulungan ang mga tao na walang kakayahang makakuha ng mga serbisyo sa pagtatrabaho mula sa DOR, tulad ng pagsasanay, edukasyon at sa trabaho. Tumutulong ang CAP na protektahan ang mga karapatan ng mga tao na nakakatanggap o nangangailangan ng mga serbisyo mula sa DOR, Sentro ng Indipinyenteng Pamumuhay, o iba pang mga ka-partner na Pinopondohan ng Rehabilitation Act.

Sino ang makakakuha ng mga serbisyo ng CAP?

Mga tao na may mga kapansanan na nakakatanggap o nangangailangan ng mga serbisyo sa pamamagitan ng DOR, Sentro ng Indipinyenteng Pamumuhay, o ng iba pang mga ka-partner na Pinopondohan ng Rehabilitation Act.
Para pagpagsyahan kung maaari ka naming direktang katawanin, tinitingnan naming ang mga merit ng kaso mo, ang kakayahan mo na mag-advocate para sa sarili mo, o iba pang mga pagkukunang adbokasiya na magagamit mo, maging kung ang problema mo ay prayoridad ng DRC at kung ang DRC ay may mga pagkukunan na makakatulong.

Mga Responsibilidad mo

 • Lumahok sa inyong programa sa vocational na rehabilitasyon sa DOR. 
 • Itabi ang mga tala ng inyong DOR.
 • Sabihin sa inyong tagapayo tungkol sa mga pagbabago na nakakaapekto sa inyong mga serbisyo o layunin ng DOR.
 • Magtanong kung hindi ninyo nauunawaan.

Mga Karapatan Mo

 • Mag-apply para sa mga serbisyo at malaman kung karapat-dapat ka sa isang makatwirang halaga ng oras batay sa batas.
 • Lumahok sa pagtatasas ng iyong mga kakayahan sa trabaho at interes, at bumuo ng isang individualized na plano para sa pagtatrabaho(individualized plan for employment) (PE).
 • Kumuha ng pasulat na kopya ng inyong IPE, at pasulat na paunawa kung gustong baguhin o tanggihan ng DOR ang mga serbisyo o isara ang inyong kaso.
 • Repasuhin ang inyong IPE isang beses kada taon.
 • I-apela ang desisyon ng DOR kung hindi kayo sumasang-ayon, at panatilihin ang inyong mga serbisyo habang ginaganap ang apela.
 • Gumawa ng makabuluhan at may kaalamang mga pagpili at itrato ng may dignidad.
 • Kumuha ng naaangkop at mabilis at walang antala na mga serbisyo.
 • Magtrabaho patungo sa layunin sa pagtatrabaho na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magtrabaho kung saan mo nais at binabayaran ka kapareho ng mga empleyado na walang kapansanan.
 • Makatanggap ng Pre-Employment Transition Services (Pre-ETS) aka “Mga Serbisyong Pang-Mag-aaral/Mga Serbisyong Pang-Kabataan” kung ikaw ay isang kabataan o isang batang adulto na may kapansanan tulad ng tinukoy ng pederal at batas ng estado.

Makakatulong Sa Iyo ang CAP

 • Maunawaan na kung magiging kwalipikado ka para sa mga serbisyo ng pagtatrabaho sa Kagawaran ng Rehabilitasyon (Department of Rehabilitation) (DOR) ay matutulungan kang makuha ang trabaho.
 • Maunawaan kung paanong bumuo ng plano para sa pagtatrabaho, na kabilang ang plano para sa sariling pagtatrabaho.
 • Malaman ang higit pa tungkol sa mga serbisyo na makukuha mo mula sa DOR at sa Sentro ng Indipinyenteng Pamumuhay.
 • I-advocate upang makuha ang tamang mga serbisyo para sa iyo.

Paano Matawagan ang Programa sa Pagtulong sa Kliyente (Client Assistance Program) (CAP)

Maaari mong matawagan ang Programa sa Pagtulong sa Kliyente (Client Assistance Program) sa pamamagitan ng pagtawag sa aming toll-free na numero:
1-800-776-5746 o
1-800-719-5798 (TTY)

Ang DRC ay tumutulong sa mga tao na walang kakayahang maunawaan ang kanilang mga karapatan, itaguyod ang sarili, at magbigay ng legal na kinatawan sa mga kasong may kaugnayan sa kapansanan: