Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Liên Tục Trong Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Của Medi-Cal

Publications
#5545.05

Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Liên Tục Trong Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Của Medi-Cal

Ấn phẩm này cho quý vị biết về “sự chăm sóc liên tục” của Medi-Cal. Nếu bạn phải đăng ký vào chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal, bạn có thể gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medi-Cal thông thường của mình. Đây chính là ý nghĩa của “sự chăm sóc liên tục”. Ấn phẩm sẽ cho bạn biết phải làm gì nếu bạn không thể lấy được nó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

Nếu quý vị:

 1. Có bảo hiểm Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ (Fee-for-Service, FFS) và phải ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal HOẶC
 2. Có một chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal và phải ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý khác của Medi-Cal

Quý vị có thể tiếp tục thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Medi-Cal hiện tại ngay cả khi nhà cung cấp dịch vụ đó không được ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý mới. Đây được gọi là “chăm sóc liên tục”. Quý vị có quyền tiếp tục nhận cùng dịch vụ chăm sóc, có nghĩa là thăm khám với cùng nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhận cùng các dịch vụ, cho dù bảo hiểm Medi-Cal của quý vị đã thay đổi.

1. Nếu tôi đang tham gia bảo hiểm Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ và phải ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal thì sao?

Quý vị có quyền nhận Chăm Sóc Liên Tục, như được nêu trong Thư về Toàn Bộ Chương Trình (All Plan Letter) 22-032. Quý vị có thể yêu cầu nhận Chăm Sóc Liên Tục trong tối đa 12 tháng nếu đã có mối quan hệ từ trước với nhà cung cấp dịch vụ của mình. Điều này có nghĩa là quý vị đã gặp nhà cung cấp dịch vụ đó để thăm khám không cấp cứu ít nhất một lần trong năm trước khi ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý.

Ví dụ: nếu quý vị đã ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý vào ngày 1 tháng Một năm 2024, và quý vị đã gặp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính của mình để thăm khám định kỳ vào ngày 2 tháng Một năm 2023 (hoặc bất kỳ ngày nào sau đó trong năm 2023), mối quan hệ của quý vị với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính sẽ được xem là “có từ trước”.

Các quy định trong Thư về Toàn Bộ Chương Trình 22-032 bổ sung cho các quy định của luật tiểu bang theo Đạo Luật Knox Keene.

2. Nếu tôi đã ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal và phải đổi sang chương trình chăm sóc có quản lý mới vào ngày 1 tháng Một năm 2024 thì sao?

Quý vị cũng có quyền được Chăm Sóc Liên Tục tương tự, theo quy định trong Chính Sách Chăm Sóc Liên Tục trong Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý 2024 (2024 Managed Care Plan Continuity of Care Policy) của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California (Department of Health Care Services, DHCS).

LƯU Ý: Nếu quý vị không cần thay đổi chương trình bảo hiểm, nhưng quý vị có chủ ý quyết định thay đổi chương trình sau ngày 1 tháng Một năm 2024, chính sách Chăm Sóc Liên Tục mới sẽ không áp dụng cho quý vị.

3. Chăm Sóc Liên Tục sẽ kéo dài trong bao lâu?

Nhà cung cấp dịch vụ và chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị sẽ quyết định khoảng thời gian quý vị có thể nhận dịch vụ Chăm Sóc Liên Tục, nhưng thời gian nhận dịch vụ đó thường không được quá 12 tháng.

Có 3 trường hợp dịch vụ Chăm Sóc Liên Tục có thể kéo dài hơn 12 tháng:

 1. Nếu quý vị đang nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời, Chăm Sóc Liên Tục phải áp dụng cho tình trạng bệnh giai đoạn cuối của quý vị.
 2. Nếu quý vị đang mang thai hoặc đã sinh con gần đây, Chăm Sóc Liên Tục phải kéo dài 12 tháng sau khi thai kỳ kết thúc hoặc 12 tháng sau khi có chẩn đoán sức khỏe tâm thần hậu sản.
 3. Nếu quý vị đang nhận dịch vụ chăm sóc nội trú tại bệnh viện, Chăm Sóc Liên Tục phải có hiệu lực trong thời gian khởi phát tình trạng cấp tính.

4. Làm thế nào để tôi nhận được Chăm Sóc Liên Tục?

Quý vị, người đại diện được ủy quyền hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý vị phải yêu cầu Chăm Sóc Liên Tục từ chương trình chăm sóc có quản lý mới của Medi-Cal. Quý vị có thể làm việc này bằng cách gọi đến chương trình mới của mình hoặc nhờ người đại diện được ủy quyền hoặc bác sĩ của quý vị gọi đến chương trình đó. Số điện thoại của chương trình có trong tập thông tin ghi danh và trong thẻ chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị.

Khi quý vị gọi điện, hãy cung cấp cho chương trình chăm sóc có quản lý thông tin liên hệ của nhà cung cấp dịch vụ mà quý vị muốn tiếp tục thăm khám để chương trình có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ này. Điều quan trọng là quý vị cần cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và bộ phận lễ tân của phòng mạch của nhà cung cấp dịch vụ biết rằng quý vị đã yêu cầu tiếp tục thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ đó theo các quy định về Chăm Sóc Liên Tục.

Chăm Sóc Liên Tục Tăng Cường cho Nhóm Dân Cư Đặc Biệt

DHCS đang yêu cầu các chương trình bảo hiểm sức khỏe cung cấp thêm các quy định về Chăm Sóc Liên Tục cho người thụ hưởng Medi-Cal trong một số Nhóm Dân Cư Đặc Biệt nhất định. Nếu quý vị thuộc Nhóm Dân Cư Đặc Biệt, chương trình chăm sóc có quản lý mới của quý vị phải bắt đầu quy trình Chăm Sóc Liên Tục cho quý vị bằng cách liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ của quý vị trong năm 2023 và ký thỏa thuận Chăm Sóc Liên Tục với nhà cung cấp dịch vụ đó mà quý vị không cần phải yêu cầu để đảm bảo rằng việc nhận dịch vụ chăm sóc của quý vị không bị gián đoạn. Chúng tôi vẫn khuyến nghị quý vị liên hệ với chương trình chăm sóc có quản lý mới, như được mô tả ở trên, để đảm bảo yêu cầu của quý vị được tiếp nhận. Để xác định xem quý vị có thuộc Nhóm Dân Cư Đặc Biệt hay không, hãy xem Câu Hỏi 22.

5. Tôi cần có những gì để yêu cầu của mình được chấp thuận?

Để chấp thuận yêu cầu Chăm Sóc Liên Tục của quý vị, chương trình chăm sóc có quản lý yêu cầu:

 1. Quý vị đã thiết lập mối quan hệ có từ trước với nhà cung cấp dịch vụ này, nghĩa là quý vị đã gặp nhà cung cấp dịch vụ đó để thăm khám không cấp cứu ít nhất một lần trong năm trước khi ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý (xem Câu Hỏi 1). Chương trình chăm sóc có quản lý có thể xác định mối quan hệ có từ trước của quý vị thông qua dữ liệu từ Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe California (DHCS), nhưng quý vị cũng có thể cung cấp tài liệu của riêng mình về lần thăm khám không cấp cứu trước đây,
 2. Nhà cung cấp dịch vụ đó sẵn sàng chấp nhận mức giá theo hợp đồng của chương trình chăm sóc có quản lý,
 3. Nhà cung cấp dịch vụ đó đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn của chương trình chăm sóc có quản lý và không có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng chăm sóc và
 4. Nhà cung cấp đó là nhà cung cấp được phê duyệt bởi Chương Trình Bảo Hiểm Medicaid của Tiểu Bang California (California State Medicaid Plan).

Chúng tôi khuyến nghị quý vị đưa ra yêu cầu Chăm Sóc Liên Tục trước khi nhận dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu quý vị đưa ra yêu cầu SAU KHI nhận dịch vụ từ nhà cung cấp, yêu cầu chăm sóc liên tục của quý vị phải được đưa ra trong vòng 30 ngày theo lịch sau ngày nhận dịch vụ.

6. Khi nào tôi sẽ nhận được hồi âm về yêu cầu?

Thời gian để chương trình chăm sóc có quản lý phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu Chăm Sóc Liên Tục của quý vị tùy thuộc vào những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe của quý vị. Tùy vào mức độ rủi ro, DHCS sẽ xem xét yêu cầu của quý vị là khẩn cấp, tức thì hay không khẩn cấp.

Tất cả yêu cầu từ Nhóm Dân Cư Đặc Biệt cần chuyển tiếp sang chương trình chăm sóc có quản lý mới sẽ được xem là khẩn cấp.

Nếu nhu cầu thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ Chăm Sóc Liên Tục của quý vị là khẩn cấp hoặc quý vị có cuộc hẹn đang chờ xử lý, hãy cho chương trình bảo hiểm mới biết điều đó.

Khẩn Cấp

Nếu có “rủi ro gây hại xác định” cho sức khỏe của quý vị, chương trình chăm sóc có quản lý phải xử lý xong yêu cầu càng sớm càng tốt, nhưng không quá 3 ngày theo lịch. “Rủi ro gây hại” có nghĩa là mối đe dọa nghiêm trọng sắp xảy ra đối với sức khỏe của quý vị.

Tức Thì

Nếu bệnh lý của quý vị đòi hỏi thêm sự can thiệp tức thì, chẳng hạn như cuộc hẹn của bác sĩ hoặc dịch vụ cấp bách khác, chương trình chăm sóc có quản lý phải xử lý xong yêu cầu của quý vị trong vòng 15 ngày theo lịch.

Không Khẩn Cấp

Nếu bệnh lý của quý vị không thuộc trường hợp khẩn cấp hoặc tức thì, chương trình chăm sóc có quản lý phải xử lý yêu cầu của quý vị trong vòng 30 ngày.

7. Tôi sẽ nhận được hồi âm bằng cách nào?

Chương trình chăm sóc có quản lý phải thông báo cho quý vị ngày chương trình nhận được yêu cầu của quý vị và cho quý vị biết quyết định của chương trình bằng hình thức giao tiếp ưu tiên của quý vị (cuộc gọi, tin nhắn văn bản hoặc email). Chương trình chăm sóc có quản lý cũng phải gửi cho quý vị quyết định bằng văn bản qua đường bưu điện trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi xử lý yêu cầu. Đối với các yêu cầu khẩn cấp, chương trình chăm sóc có quản lý phải thông báo cho quý vị trong thời gian ngắn nhất, sao cho phù hợp với tình trạng của quý vị, nhưng không quá 3 ngày theo lịch.

8. Điều gì sẽ xảy ra nếu yêu cầu của tôi được phê duyệt?

Nếu yêu cầu của quý vị được phê duyệt, chương trình chăm sóc có quản lý và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị sẽ ký thỏa thuận Chăm Sóc Liên Tục dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Quý vị có thể tiếp tục nhận các dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ đó trong khung thời gian được quy định trong tuyên bố quyết định (tối đa 12 tháng). Thông báo của quý vị cũng phải bao gồm thông tin về quy trình sẽ diễn ra để chuyển tiếp dịch vụ chăm sóc của quý vị vào cuối khung thời gian, và thông tin về quyền được chọn nhà cung cấp dịch vụ khác trong hệ thống (nếu quý vị chọn).

Theo thỏa thuận Chăm Sóc Liên Tục, chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị sẽ thanh toán chi phí dịch vụ y tế cho nhà cung cấp dịch vụ của quý vị.

9. Điều gì sẽ xảy ra nếu yêu cầu của tôi bị từ chối?

Chương trình chăm sóc có quản lý có thể từ chối yêu cầu của quý vị nếu 4 yêu cầu trong Câu Hỏi 6không được đáp ứng. Thông báo của quý vị phải giải thích lý do từ chối và cung cấp cho quý vị thông tin về cách nộp đơn khiếu nại hoặc kháng cáo quyết định đó. Hãy xem Thư về Toàn Bộ Chương Trình 21-011 để biết thêm thông tin về quy trình khiếu nại và kháng cáo. Bên cạnh đó, hãy xem ấn phẩm của DRC về Kháng Cáo và Khiếu Nại Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý.

Nếu chương trình và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị không thể đồng ý về thỏa thuận hoặc về mức giá hoặc chương trình bảo hiểm đã ghi lại các vấn đề về chất lượng chăm sóc với nhà cung cấp dịch vụ, chương trình phải cung cấp cho quý vị nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống thay thế. Nếu quý vị không chọn nhà cung cấp dịch vụ nào, chương trình bảo hiểm phải giới thiệu một nhà cung cấp dịch vụ cho quý vị.

10. Điều gì sẽ xảy ra sau khi giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục (không quá 12 tháng) của tôi kết thúc?

Sau khi giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục của quý kết thúc, quý vị phải chuyển đổi sang nhà cung cấp dịch vụ mới nằm trong hệ thống của chương trình chăm sóc có quản lý. Chương trình chăm sóc có quản lý phải liên hệ với quý vị và nhà cung cấp dịch vụ của quý vị về quy trình chuyển tiếp sang nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống 30 ngày theo lịch trước ngày kết thúc.

11. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi chương trình chăm sóc có quản lý sau lần ghi danh đầu tiên?

Nếu quý vị có chủ ý thay đổi chương trình bảo hiểm sau lần ghi danh đầu tiên hoặc nếu quý vị mất khả năng hội đủ điều kiện tham gia một chương trình bảo hiểm nhưng sau đó lại hội đủ điều kiện trong thời gian Chăm Sóc Liên Tục 12 tháng, giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục 12 tháng đối với nhà cung cấp dịch vụ có từ trước có thể bắt đầu lại một lần nữa. Ví dụ: nếu quý vị ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý vào ngày 1 tháng Một năm 2023. Sau đó, quý vị có chủ ý quyết định đổi sang chương trình chăm sóc có quản lý mới, vào ngày 1 tháng Tư năm 2023. Giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục 12 tháng có thể bắt đầu lại một lần vào ngày 1 tháng Tư năm 2023 và quý vị có thể thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ có từ trước cho đến ngày 1 tháng Tư năm 2024.

Nếu quý vị chuyển đổi lại, sẽ không có giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục 12 tháng mới.

Chuyển tiếp từ Medi-Cal FFS sang Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý

12. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ nào?

Nếu quý vị đang đổi từ Medi-Cal FFS sang chương trình chăm sóc có quản lý của Medi-Cal, các quy định về Chăm Sóc Liên Tục cho phép quý vị thăm khám với:

 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính
 • Bác Sĩ Chuyên Khoa và
 • Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hỗ trợ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi (behavioral health treatment, BHT), chuyên gia trị liệu hô hấp, chuyên gia trị liệu cơ năng, chuyên gia vật lý trị liệu và chuyên gia trị liệu âm ngữ.

Quý vị KHÔNG THỂ nhận Chăm Sóc Liên Tục để thăm khám với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hỗ trợ khác, chẳng hạn như:

 • X-quang
 • Xét nghiệm
 • Trung tâm thẩm tách máu
 • Vận Chuyển Y Tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu (NEMT)
 • Vận Chuyển Phi Y Tế (NMT)
 • Các dịch vụ hỗ trợ khác và
 • Các nhà cung cấp dịch vụ không ghi danh vào Medi-Cal.

13. Nếu tôi đã lên lịch hẹn với bác sĩ chuyên khoa thông qua Medi-Cal Trả Phí Theo Dịch Vụ thì sao? Tôi vẫn có thể tham dự cuộc hẹn sau khi ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý không?

Nếu cuộc hẹn có sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa ngoài hệ thống mà quý vị đã thăm khám không cấp cứu trong năm vừa qua và Chăm Sóc Liên Tục được thiết lập (thực hiện theo quy trình trong Câu Hỏi Số 5 và các yêu cầu trong Câu Hỏi Số 6), quý vị có thể giữ lại cuộc hẹn đã lên lịch đó, miễn là cuộc hẹn diễn ra trong giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục.

Nếu cuộc hẹn có sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa ngoài hệ thống mà quý vị KHÔNG gặp trong năm vừa qua để thăm khám không cấp cứu và Chăm Sóc Liên Tục KHÔNG được thiết lập, chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị có 2 lựa chọn: 1) Chương trình chăm sóc có quản lý có thể cho phép quý vị giữ lại cuộc hẹn hiện tại hoặc 2) Chương trình chăm sóc có quản lý sẽ lên lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống có cùng chuyên môn vào hoặc trước ngày dự kiến diễn ra cuộc hẹn hiện tại. Nếu chương trình chăm sóc có quản lý không thể lên lịch hẹn mới kịp thời, chương trình sẽ có “nỗ lực thiện chí” để cho phép quý vị giữ lại cuộc hẹn ban đầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem APL 23-022Hướng Dẫn Chính Sách Chuyển Tiếp Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Của Medi-Cal 2024 (2024 Medi-Cal Managed Care Plan Transition Policy Guide).

14. Tôi có thể tiếp tục nhận những dịch vụ đã được ủy quyền khi chuyển tiếp từ Medi-Cal FFS sang Chăm Sóc Có Quản Lý không?

Có. Quý vị có quyền tiếp tục nhận cùng các dịch vụ được Medi-Cal đài thọ sau khi ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý từ Medi-Cal FFS.

Chương trình chăm sóc có quản lý phải thực hiện tất cả các ủy quyền trước điều trị có hiệu lực đối với những dịch vụ trong 90 ngày đầu tiên trong chương trình. Quý vị không cần phải yêu cầu việc này bởi vì việc này phải tự động diễn ra, nhưng chúng tôi khuyên quý vị nên đưa ra yêu cầu. Chương trình chăm sóc có quản lý phải thu xếp để các dịch vụ được ủy quyền sẽ được nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống cung cấp. Nếu không có nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống, chương trình của quý vị phải tìm nhà cung cấp dịch vụ ngoài hệ thống để cung cấp dịch vụ đó.

Sau 90 ngày, ủy quyền điều trị có hiệu lực vẫn sẽ có hiệu lực trong suốt thời gian đầu hoặc cho đến khi chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị hoàn thành đánh giá mới, tùy theo thời gian nào sớm hơn. Nếu thời hạn 90 ngày kết thúc và chương trình chăm sóc có quản lý của quý vị chưa hoàn thành đánh giá mới, chương trình có thể đánh giá lại ủy quyền điều trị của quý vị vào bất kỳ lúc nào.

Đánh giá này được tiến hành khi quý vị thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống, người sẽ đánh giá bệnh lý của quý vị và hoàn thành kế hoạch điều trị mới. Kế hoạch điều trị mới phải bao gồm một đánh giá về các dịch vụ trong ủy quyền điều trị hiện tại của quý vị.

15. Có áp dụng Chăm Sóc Liên Tục cho Thiết Bị Y Tế Lâu Bền (Durable Medical Equipment, DME) và vật tư y tế của tôi khi tôi đổi từ Medi-Cal FFS sang Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Của Medi-Cal không?

Có. Quý vị được phép giữ lại các vật tư và DME cho thuê từ nhà cung cấp DME hiện tại được phê duyệt theo Medi-Cal FFS trong:

 1. 90 ngày sau khi quý vị ghi danh vào chương trình chăm sóc có quản lý VÀ
 2. Cho đến khi quý vị được chương trình chăm sóc có quản lý đánh giá lại VÀ
 3. Cho đến khi quý vị có DME hoặc vật tư mới và các thiết bị này sẵn sàng để sử dụng.

Đánh giá lại này được tiến hành khi quý vị thăm khám (trực tiếp hoặc thông qua chăm sóc sức khỏe từ xa) với nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống, người sẽ đánh giá bệnh lý của quý vị và hoàn thành kế hoạch điều trị mới. Kế hoạch điều trị mới phải bao gồm một đánh giá về các dịch vụ trong ủy quyền DME hiện tại của quý vị.

Sau 90 ngày, chương trình chăm sóc có quản lý có thể đánh giá lại ủy quyền sử dụng DME của quý vị bất kỳ lúc nào và có thể yêu cầu quý vị chuyển đổi sang nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống. Nếu chương trình chăm sóc có quản lý không hoàn thành đánh giá mới, ủy quyền hiện tại vẫn sẽ có hiệu lực trong thời gian ban đầu.

16. Nếu DME của tôi đã được đặt hàng vào thời điểm tôi chuyển tiếp từ Medi-Cal FFS sang chương trình chăm sóc có quản lý nhưng chưa được giao thì sao?

Chính sách tương tự từ Câu Hỏi 15 sẽ áp dụng nếu DME của quý vị đã được đặt hàng, nhưng chưa giao vào thời điểm quý vị chuyển tiếp. Chương trình chăm sóc có quản lý phải cho phép DME được giao và cho phép quý vị giữ lại DME này trong ít nhất 90 ngày và cho đến khi đánh giá lại.

17. Dịch vụ vận chuyển do Medi-Cal FFS đài thọ (Vận Chuyển Y Tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu và Vận Chuyển Phi Y Tế) có tiếp tục không?

Chương trình chăm sóc có quản lý phải cho phép quý vị giữ lại loại vận chuyển quý vị đã được ủy quyền, nhưng chương trình này có thể yêu cầu quý vị chuyển đổi sang nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống.

Chuyển tiếp từ một Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý sang Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý Khác

18. Tôi có thể tiếp tục thăm khám với nhà cung cấp dịch vụ nào?

Nếu quý vị đang đổi từ Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý sang chương trình chăm sóc có quản lý mới, các quy định về Chăm Sóc Liên Tục cho phép quý vị thăm khám với:

 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Chính
 • Bác Sĩ Chuyên Khoa và
 • Chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hỗ trợ, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ điều trị sức khỏe hành vi (behavioral health treatment, BHT), chuyên gia trị liệu hô hấp, chuyên gia trị liệu cơ năng, chuyên gia vật lý trị liệu và chuyên gia trị liệu âm ngữ.
 • Hỗ trợ thai phụ
 • Trung Tâm Thẩm Tách Máu
 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lý Chăm Sóc Tăng Cường (Enhanced Care Management, ECM)
 • Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hỗ Trợ Cộng Đồng
 • Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn (Skilled Nursing Facility, SNF)

Quý vị KHÔNG THỂ nhận Chăm Sóc Liên Tục để thăm khám với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hỗ trợ khác, chẳng hạn như:

 • X-quang
 • Xét nghiệm
 • Vận Chuyển Y Tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu (NEMT)
 • Vận Chuyển Phi Y Tế (NMT)
 • Các nhà cung cấp dịch vụ không ghi danh vào Medi-Cal.

19. Tôi có thể tiếp tục nhận các dịch vụ nào nếu phải đổi sang chương trình chăm sóc có quản lý mới?

Chăm Sóc Liên Tục áp dụng cho các dịch vụ sẽ cho phép quý vị tiếp tục nhận dịch vụ Medi-Cal được đài thọ trong 6 tháng (từ ngày 1 tháng Một năm 2024 đến ngày 1 tháng Bảy năm 2024) mà không cần phải có ủy quyền mới từ chương trình chăm sóc có quản lý mới nếu:

 1. Quý vị có giấy Ủy Quyền Trước còn hiệu lực đối với dịch vụ đó HOẶC
 2. Quý vị có Liệu Trình Điều Trị Còn Hiệu Lực mà không cần Ủy Quyền Trước. “Liệu Trình Điều Trị Còn Hiệu Lực” phải được ghi lại trong hồ sơ y tế của quý vị trước ngày 1 tháng Một năm 2024. Điều đó có nghĩa là quý vị hiện đang thăm khám với một nhà cung cấp dịch vụ và thực hiện theo liệu trình điều trị theo chỉ định của nhà cung cấp dịch vụ đối với một bệnh lý cụ thể.

20. Điều gì sẽ xảy ra sau khi giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục 6 tháng kết thúc đối với các dịch vụ được chấp thuận theo chương trình chăm sóc có quản lý trước đây của tôi?

Nếu quý vị vẫn cần dịch vụ sau khi giai đoạn Chăm Sóc Liên Tục 6 tháng kết thúc, nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống mới phải yêu cầu ủy quyền từ chương trình chăm sóc có quản lý mới.

21. Tôi có quyền nhận Chăm Sóc Liên Tục đối với DME và vật tư y tế nếu tôi đang chuyển tiếp sang chương trình chăm sóc có quản lý mới vào ngày 1 tháng Một năm 2024 không?

Có. Nếu đang chuyển tiếp sang chương trình chăm sóc có quản lý mới vào ngày 1 tháng Một năm 2024, quý vị có thể giữ lại vật tư y tế và DME cho thuê trong ít nhất 6 tháng sau khi quý vị chuyển tiếp và cho đến kỳ đánh giá lại tiếp theo. Nếu DME hoặc vật tư y tế trước đây đã từng được phê duyệt nhưng sẽ không được cung cấp cho đến sau khi quý vị chuyển tiếp, chương trình phải cho phép quý vị giữ lại DME cho thuê và vật tư y tế trong ít nhất 6 tháng, cho đến khi quý vị có đánh giá mới. Nếu chương trình mới không hoàn thành đánh giá mới, giấy ủy quyền hiện tại của quý vị vẫn sẽ còn hiệu lực trong thời gian ủy quyền điều trị.

22. Nếu tôi thuộc Nhóm Dân Cư Đặc Biệt thì sao?

Nếu thuộc Nhóm Dân Cư Đặc Biệt, quý vị có thêm các quy định khác về Chăm Sóc Liên Tục đối với các dịch vụ. Quý vị thuộc “Nhóm Dân Cư Đặc Biệt” nếu quý vị:

 • Được cho phép nhận các dịch vụ Quản Lý Chăm Sóc Tăng Cường (Enhanced Care Management, ECM)
 • Được cho phép nhận Hỗ Trợ Cộng Đồng
 • Được ghi danh vào Chương Trình Quản Lý Chăm Sóc Phức Tạp (Complex Care Management)
 • Được ghi danh vào chương trình miễn trừ 1915(c) (Bao gồm Miễn Trừ HCBA và Miễn Trừ HCBS-DD)
 • Đang nhận Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS)
 • Được ghi danh vào Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS)/Mô Hình Trẻ Em Toàn Diện (Whole Child Model) CCS
 • Đang nhận dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng và thanh niên từng nhận dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng trước đây cho đến 25 tuổi
 • Đang trong quá trình điều trị các bệnh truyền nhiễm mạn tính sau: Nhiễm HIV/AIDS, bệnh lao, viêm gan B và C
 • Đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, thuốc điều hòa miễn dịch và sinh phẩm
 • Đang được điều trị bệnh thận mạn giai đoạn cuối (end-stage renal disease, ESRD)
 • Được chẩn đoán mắc khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển (intellectual or developmental disability, I/DD)
 • Được chẩn đoán mắc bệnh sa sút trí tuệ
 • Đang trong quá trình đánh giá để tiến hành thủ thuật cấy ghép, đang trong danh sách chờ làm thủ thuật cấy ghép, đã trải qua thủ thuật cấy ghép hoặc đã làm thủ thuật cấy ghép trong 12 tháng trước
 • Đang mang thai hoặc sau sinh (trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc thai kỳ hoặc chẩn đoán sức khỏe tâm thần của người mẹ)
 • Đang nhận dịch vụ sức khỏe tâm thần chuyên khoa (người trưởng thành, thanh niên và trẻ em)
 • Đang được điều trị bằng các dược phẩm mà nếu cắt bỏ chúng có nguy cơ gây ra các triệu chứng cai thuốc nghiêm trọng hoặc tử vong
 • Đang nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời
 • Đang được chăm sóc sức khỏe tại gia
 • Đang sinh sống trong Cơ Sở Điều Dưỡng Chuyên Môn (Skilled Nursing Facility, SNF)
 • Đang nhận dịch vụ chăm sóc nội trú tại bệnh viện
 • Sau xuất viện khỏi bệnh viện nội trú, SNF, ICF/DD hoặc cơ sở chăm sóc bán cấp tính (trong vòng 30 ngày kể từ ngày nằm viện)
 • Mới được chỉ định DME (trong vòng 30 ngày kể từ ngày 1 tháng Một năm 2024)
 • Thành viên đang nhận Dịch Vụ Dành Cho Người Lớn Tại Cộng Đồng (Community-Based Adult Services)

Ngoài thời hạn thực thi 6 tháng, chương trình chăm sóc có quản lý mới của quý vị phải đánh giá xem quý vị có cần tiếp tục các dịch vụ này không. Đánh giá này được tiến hành khi quý vị thăm khám (trực tiếp hoặc thông qua chăm sóc sức khỏe từ xa) với nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống, người sẽ đánh giá bệnh lý của quý vị và hoàn thành kế hoạch điều trị mới. Kế hoạch điều trị mới phải bao gồm một đánh giá từ chương trình chăm sóc có quản lý trước đây của quý vị về các dịch vụ trong giấy ủy quyền điều trị hiện tại.

Chương trình chăm sóc có quản lý mới cũng phải tích cực làm việc để xác định những thành viên có Liệu Trình Điều Trị Có Hiệu Lực cần được ủy quyền sau 6 tháng. Chương trình của quý vị phải liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ điều trị để thiết lập bất kỳ Ủy Quyền Trước cần thiết nào.

23. Nếu tôi thuộc Nhóm Dân Cư Đặc Biệt và đang nhận các dịch vụ quản lý chăm sóc thì sao?

Nếu quý vị thuộc Nhóm Dân Cư Đặc Biệt được liệt kê trong Câu Hỏi 23 và quý vị nhận dịch vụ quản lý chăm sóc từ chương trình bảo hiểm sức khỏe trước đây (ví dụ: từ Người Quản Lý Chăm Sóc trong chương trình Quản Lý Chăm Sóc Phức Tạp (Complex Care Management, CCM) hoặc Người Quản Lý Chăm Sóc của dịch vụ Quản Lý Chăm Sóc Tăng Cường (Enhanced Care Management, ECM), quý vị cũng có thể nhận Chăm Sóc Liên Tục đối với các dịch vụ này.

Chương trình chăm sóc có quản lý trước đây của quý vị cần phải chia sẻ thông tin từ Người Quản Lý Chăm Sóc với chương trình chăm sóc có quản lý mới để giúp việc chuyển tiếp này trở nên dễ dàng hơn. Thông tin này bao gồm thông tin liên hệ, hình thức giao tiếp ưu tiên, kết quả khám sàng lọc và đánh giá hiện có của quý vị và Chương Trình Quản Lý Chăm Sóc của quý vị. Chương trình chăm sóc có quản lý trước đây của quý vị phải hoàn thành việc chuyển thông tin này cho chương trình chăm sóc có quản lý mới trong vòng 15 ngày theo lịch kể từ ngày quý vị chuyển tiếp sang Người Quản Lý Chăm Sóc mới.

Nếu quý vị nhận các dịch vụ CCM, quý vị nên tiếp tục nhận các dịch vụ này từ chương trình chăm sóc có quản lý mới.

Nếu quý vị nhận các dịch vụ ECM, quý vị cũng nên tiếp tục nhận các dịch vụ này từ chương trình chăm sóc có quản lý mới, bởi vì tất cả chương trình chăm sóc có quản lý đều dự kiến sẽ ký hợp đồng với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ ECM vào năm 2024. Tuy nhiên, nếu nhà cung cấp dịch vụ ECM không nằm trong hệ thống của chương trình chăm sóc có quản lý mới, quý vị phải thực hiện theo quy trình trong Câu Hỏi 5-11.

24. Nếu tôi đang nhận dịch vụ chăm sóc nội trú tại bệnh viện vào ngày 1 tháng Một năm 2024 thì sao?

Chương trình chăm sóc có quản lý trước đây của quý vị phải thông báo cho chương trình chăm sóc có quản lý mới rằng quý vị đang nhận dịch vụ chăm sóc nội trú đến ngày 22 tháng Mười Hai năm 2023. Chương trình này phải tiếp tục cập nhật chương trình chăm sóc có quản lý mới của quý vị mỗi ngày đến hết ngày 9 tháng Một năm 2024, kể cả ngày lễ và cuối tuần. Chương trình chăm sóc có quản lý mới phải liên hệ với bệnh viện để điều phối chăm sóc cho quý vị.

25. Dịch vụ vận chuyển (Vận Chuyển Y Tế Trong Trường Hợp Không Cấp Cứu và Vận Chuyển Phi Y Tế) của tôi có tiếp tục không?

Nếu quý vị có ủy quyền trước cho các dịch vụ vận chuyển, chương trình mới phải thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo quý vị có thể giữ lại loại hình vận chuyển hiện tại trong ít nhất 6 tháng sau khi chuyển tiếp. Chương trình có thể yêu cầu quý vị đổi sang nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống. Sau 6 tháng, chương trình có thể đánh giá lại nhu cầu vận chuyển của quý vị.

26. Nếu tôi đang nằm trong danh sách chờ thăm khám với bác sĩ chuyên khoa theo chương trình chăm sóc có quản lý của mình thì sao? Liệu tôi có phải bắt đầu ở cuối hàng trong danh sách chờ mới sau ngày 1 tháng Một năm 2024?

Nếu quý vị đang trong danh sách chờ hẹn với bác sĩ chuyên khoa, quý vị nên liên hệ với chương trình chăm sóc có quản lý mới và yêu cầu cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa trong hệ thống trong cùng khung thời gian với cuộc hẹn hiện tại. Chương trình chăm sóc có quản lý phải 1) cho phép quý vị giữ lại cuộc hẹn hiện tại HOẶC 2) lên lịch hẹn với nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống có cùng chuyên khoa. Cuộc hẹn với nhà cung cấp dịch vụ trong hệ thống phải diễn ra vào hoặc trước ngày dự kiến của cuộc hẹn hiện tại.

27. Tôi có thể tìm thêm thông tin về Chăm Sóc Liên Tục ở đâu?

Thông tin bổ sung từ DHCS có sẵn tại https://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/ContinuityOfCare.aspx và thông tin từ Chương Trình Luật Y Tế Quốc Gia (National Health Law Program) có sẵn tại https://healthlaw.org/resource/continuity-of-care-in-medi-cal-managed-care-updated-2023/