چگونه با هزینه دولتی، خدمات ارزیابی آموزشی مستقل دریافت کنیم

Publications
#5476.16

چگونه با هزینه دولتی، خدمات ارزیابی آموزشی مستقل دریافت کنیم

این نشریه اطلاعاتی در مورد چگونگی به دست آوردن ارزیابی آموزشی مستقل با هزینه عمومی از یک منطقه مدرسه فراهم می کند. روش دیگری که می توانید ارزشیابی آموزشی مستقلی را بدست آورید این است که هزینه ارزیابی را به تنهایی پرداخت کنید.

 

 

Click links below for a downloadable version.