Yuav Ua Li Cas Kom Thiaj Tau Txais Kev Ntsuam Xyuas Kev Kawm Ywj Pheej ntawm Kev Siv Tsoom Fwv Cov Nyiaj Them

Publications
#5476.09

Yuav Ua Li Cas Kom Thiaj Tau Txais Kev Ntsuam Xyuas Kev Kawm Ywj Pheej ntawm Kev Siv Tsoom Fwv Cov Nyiaj Them

Cov ntaub ntawv luam tawm no muab cov ntaub ntawv qhia txog yuav ua li cas thiaj li tau txais kev tshuaj xyuas kev kawm ywj pheej ntawm kev siv nyiaj los ntawm zej tsoom hauv nroog. Lwm txoj kev uas koj tuaj yeem tau txais kev tshuaj xyuas kev kawm ywj siab yog them nqi rau kev ntsuam xyuas ntawm koj tus kheej.

 

 

Click links below for a downloadable version.