Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon: Pampublikong Transportasyon

Publications
#7144.08

Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon: Pampublikong Transportasyon

Ipinagbabawal ng Titulo II ng Batas sa Mga Amerikanong May mga Kapansanan (ADA, Americans with Disabilities Act) ang diskriminasyon ng mga serbisyo sa pampublikong transportasyon batay sa kapansanan.

 

 

Click links below for a downloadable version.