Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon: Pampublikong Transportasyon

Publications
#7144.08

Ipinagbabawal ng Titulo II ng Batas sa Mga Amerikanong May mga Kapansanan (ADA, Americans with Disabilities Act) ang diskriminasyon ng mga serbisyo sa pampublikong transportasyon batay sa kapansanan.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.