Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Giao thông Công cộng

Publications
#7144.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Giao thông Công cộng

Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật bởi dịch vụ giao thông công cộng.

 

 

Click links below for a downloadable version.