Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử: Giao thông Công cộng

Publications
#7144.05

Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật bởi dịch vụ giao thông công cộng.

 

Nhấp vào liên kết dưới đây để có phiên bản tải về đầy đủ.