សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

Publications
#7144.06

សន្លឹកការពិតអំពីការប្រព្រឹត្តិរើសអើង ៖ មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ

Title II នៃច្បាប់​ប្រជាជន​សហរដ្ឋ​អាមេរិកដែលមានពិការភាព (ADA, Americans with Disabilities Act) ហាម​ឃាត់​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើស​អើង​ដោយសារពិការភាព ពីសេវាកម្ម​មធ្យោ​បាយធ្វើដំណើរ​សាធារណៈ ។

 

 

Click links below for a downloadable version.