Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ciav Cais: Kev Xa Mus Los ntawm Tsoom Fwv

Publications
#7144.09

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ciav Cais: Kev Xa Mus Los ntawm Tsoom Fwv

Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Pejxeem Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv tsis pub muaj kev ciav cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov kev pab cuam xa mus los rau zej tsoom.

 

 

Click links below for a downloadable version.