Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ciav Cais: Kev Xa Mus Los ntawm Tsoom Fwv

Publications
#7144.09

Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Pejxeem Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv tsis pub muaj kev ciav cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov kev pab cuam xa mus los rau zej tsoom.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.