Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ciav Cais: Kev Xa Mus Los ntawm Tsoom Fwv

Publications
#7144.09

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Ciav Cais: Kev Xa Mus Los ntawm Tsoom Fwv

Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Pejxeem Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv tsis pub muaj kev ciav cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov kev pab cuam xa mus los rau zej tsoom.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Pejxeem Meskas Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) txwv tsis pub muaj kev ciav cais raws kev xiam oob qhab los ntawm cov kev pab cuam xa mus los rau zej tsoom. Cov kev pab cuam xa mus los rau zej tsoom xam muaj cov hom kab ke tsheb tsis hloov kev xws li cov tsheb npav hauv nroog thiab cov tsheb ciav hlau nruab hnub.  Cov koom haum xa mus los rau zej tsoom tsis tuaj yeem tsis lees txais qhov pab cov neeg uas muaj kev xiam oob qhab, thiab yuav tsum muab kev pab ua kom yooj yim raws qhov tsim nyog (kuj tseem muab hu ua “kev hloov kho raws qhov tsim nyog”) uas lawv tsim nyog siv lawv tej kev pab cuam ntawd.

ADA Title II – Cov Kev Pab Cuam Xa Mus Los Rau Zej Tsoom

Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Xa Mus Los tawm cov kev cai ADA uas siv tau rau kev xa mus los.  Hauv qab no yog qee yam kev tseev kom muaj rau lub koom haum xa mus los rau zej tsoom txhawm kom ua raws ADA. Mus saib lub webpage ntawm Tsoom Saib Xyuas Kev Xa Mus Los Hauv Tsoom Fwv hais txog ADA txhawm kom tau xov xwm ntau ntxiv:https://www.transit.dot.gov/regulations-and-guidance/civil-rights-ada/americans-disabilities-act

Cov Kev Tseev Kom Muaj rau Cov Tsheb Npav thiab Cov Tsheb Van ntawm Cov Hom Kab Ke Tsheb Tsis Hloov Kev:

Kev Tshaj Tawm Chaw Nres Tsheb:

 • Tus neeg tsav tsheb npav yuav tsum tshaj tawm cov chaw hloov tsheb, tej kev tshuam uas tseem ceeb, tej chaw uas yuav mus txog, thiab lwm qhov chaw kom cov neeg uas puas zeem muag, thiab lwm yam kev xiam oob qhab nkag siab txog lawv qhov chaw.
 • Tus neeg tsav tsheb npav yuav tsum tshaj tawm txhua qhov chaw nres tsheb thaum uas muaj kev thov los ntawm ib tug neeg caij tsheb twg uas muaj kev xiam oob qhab.

Xov xwm qhia chaw mus txog nyob saum tsheb: 

 • Cov tsheb yuav tsum muaj tej xov xwm hais txog chaw mus txog thiab tej kev taug nyob rau tom hauv ntej thiab ntawm qhov rooj nce tsheb ntawm lub tsheb. Qhov nov tseem ceeb tsi ntsees rau thaum uas cov tsheb muaj ntau txoj kev taug uas koom siv ib qhov chaw nres.
 • Cov xov xwm qhia txog Chaw Mus Txog thiab Txoj Kev Taug yuav tsum muab tshaj tawm kom ntseeg tau hais tias cov neeg uas muaj kev puas zeem muag thiab kev xiam oob qhab lwm yam paub hais tias yuav nce lub tsheb twg.

Tshuab Nqa thiab Kev Nce:

 • Cov tsheb yuav tsum muaj ib qho cuab yeej, xws li txoj kev nce lossis lub tshuab nqa, txhawm kom pab tau tus neeg caij tsheb uas siv laub nce tsheb. Tej tshuab nqa yuav tsum pab tau yam tsawg yog 600 phaus thiab yuav tsum pab tau lub laub uas dav txog 30 inches hos ntev txog 48 inches.
 • Cov neeg caij tsheb uas siv laub, cuab yeej mus kev, pas nrig, pas txheem, hlua rub lossis tus uas siv tsis tau theem ntaiv yuav tsum tau txais kev tso cai siv lub tshuab nqa

Thawv them nqi tsheb:

 • Yuav tsum muaj cov thawv them nqi tsheb tso rau ntawd kom lawv thiaj li tsis khuam kev rau cov neeg caij tsheb uas nkag los rau hauv tsheb

Pas Tuav:

 • Tej pas tuav hauv lub tsheb yuav tsum muaj rau cov neeg sab nrauv thaum nkag los mus rau hauv lub tsheb. Tus pas tuav yuav tsum muaj kom txaus rau qhov chaw nce tsheb, uas xam muaj thaum tus neeg caij tsheb them nqi tsheb rau lub thawv them nqi tsheb. 

Kev Thov Nres Tsheb:

 • Cov pob nias thov nres tsheb yuav tsum nyob rau qhov chaw uas tus neeg caij laub ncav txog thiab tsis tas yuav tau siv “kev ntsiab ruaj, kev tuav xais, lossis kev ntswj caj dab tes.”

Tsiaj Pab Cuam:

 • Cov neeg xiam oob qhab muaj cai coj tej tsiaj pab cuam mus rau saum kev xa mus los ntawm tsoom fwv, tab sis tsis yog tej tsiaj txhawb nqa raws cuj siab.  Cov tsiaj pab cuam yog cov dev uas tau txais kev cob qhia los mus ua tej luag haujlwm uas cuam tshuam txog kev xiam oob qhab rau cov neeg xiam oob qhab.

Cov Kev Tseev Kom Muaj Rau Cov Hom Kab Ke Tsheb Ciav Hlau Khiav Ceev

 • Txhua lub tsheb ciav hlau khiav ceev yuav tsum muaj yam tsawg yog ib lub tsheb uas npaj txhij thiab siv tau rau cov neeg xiam oob qhab uas xam nrog cov neeg nyob hauv laub tib si.
 • Yuav tsum muab cov pas tuav los mus pab kev nce tsheb thiab nqis tsheb, kev swm tes hauv tsheb, thiab kev zaum thiab kev sawv.

Kev Thov Txog Kev Hloov Kho Raws Qhov Tsim Nyog los ntawm Koom Haum Xa Mus Los Rau Zej Tsoom

Txhua lub koom haum kev xa mus los rau zej tsoom raug tseev kom muaj ib tug txheej txheem rau cov neeg xiam oob qhab los mus thov tej kev hloov kho raws qhov tsim nyog rau lub koom haum tej cai tswj thiab tej kev nqis tes ua txhawm rau ua kom qhov kev pab cuam siv tau rau lawv xws li rau cov neeg uas tsis xiam oob qhab. Tus txheej txheem thov kev hloov kho yuav tsum muab los piav qhia raws tib lub tswv yim uas lub tuam txhab xa mus los siv los mus txuas lus ntawm nws tej kev nqis tes ua thiab tej cai tswj mus rau tsoom neeg suav daws. Piv txwv, yog hais tias lub tuam txhab xa mus los siv nws lub website los mus txuas lus txog nws tej cai tswj thiab tej kev nqis tes ua, tus txheej txheem rau kev thov tej kev hloov kho kuj tseem yuav tsum muab nkag rau hauv lub website. Ntxiv ntawd, tus txheej txheem thov kev hloov kho yuav tsum yog ib qho uas cov neeg xiam oob qhab muab tau coj los siv. 

Thaum ua tau, qhov uas zoo tshaj plaws yog los mus thov tej kev hloov kho raws qhov tsim nyog ua ntej uas siv qhov kev thov piv txwv thiab cov tsab ntawv txhawb nqa nyob ntu kawg ntawm cov ntaub ntawv no. Yog hais tias tsim ib qho kev thov txhawm rau kev thov tej kev pab ua kom yooj yim raws qhov tsim nyog ua ntej lub sij hawm uas ua tsis tau, koj tuaj yeem thov tus neeg tsav tsheb txog tej kev pab ua kom yooj yim uas koj tsim nyog muaj.

Ib qho kev thov txog kev pab ua kom yooj yim raws qhov tsim nyog uas raug tsim los ntawm ib tug neeg xiam oob qhab kuj yuav raug tsis lees txais TSUAS YOG vim cov paus ntsis hauv qab no nkaus xwb:

 • Qhov kev thov ntawd tsis tseem ceeb los mus cia rau tus neeg ntawd siv hom kab ke xa mus los rau zej tsoom;
 • Kev pab rau qhov kev thov ntshe yuav hloov pauv qhov xeeb txawm ntawm cov kev pab cuam, cov phiaj xwm lossis tej dej num; lossis
 • Kev pab rau qhov kev thov ntshe yuav tsim kev tsim txom rau kev noj qab haus huv lossis kev nyab xeeb ntawm lwm tus.

Txheej Txheem Kev Tsis Txaus Siab rau Cov Koom Haum Xa Mus Los Rau Zej Tsoom:

Lub Chaw Ua Haujlwm txog Cai Pej Xeem ntawm Kev Xa Mus Los hauv Tsoom Fwv (FTA, Federal Transit Administration) txog Cai Pej Xeem yog lub koom haum uas tau txais tej lus tsis txaus siab hais txog tej kev ua txhaum ADA ntawm cov koom haum xa mus los hauv cheeb tsam ze. Yog koj ntseeg hais tias ib qho kev ua txhaum ADA tau tshwm sim, lub Chaw Ua Haujlwm txog Cai Pej Xeem ntawm FTA qhia hais tias kom koj xa ntawv foob kev tsis txaus siab ncaj nraim nrog lub koom haum xa mus los rau zej tsoom hauv cheeb tsam ze txhawm rau muab lub hwv tsam rau lub koom haum hauv cheeb tsam ze los mus kho lossis teb rov qab rau koj li kev txhawj xeeb, ua ntej yuav xa ntawv foob kev tsis txaus siab rau FTA.

Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Xa Mus Los (DOT, Department of Transportation) yuav tseev kom txhua lub koom haum xa mus los hauv cheeb tsam ze muaj ib tug txheej txheem txog kev tsis txaus siab. Koj tuaj yeem nrhiav koj lub koom haum hauv cheeb tsam ze tus txheej txheem txog kev tsis txaus siab los ntawm kev tiv tauj ncaj nraim rau lawv lossis los ntawm kev mus saib lawv lub website yog tias muaj.

Yog hais tias lub koom haum hauv cheeb tsam ze tsis teb rau koj qhov kev txhawj xeeb li, ces koj kuj yuav txiav txim siab xa ntawv foob kev tsis txaus siab rau lub Chaw Ua Haujlwm txog Cai Pej Xeem ntawm FTA los ntawm kev sau kom tiav ib daim foos thiab muab xa mus:  

Koj tuaj yeem tau txais daim foos kev tsis txaus siab nyob rau ntawm tus link no: https://www.transit.dot.gov/sites/fta.dot.gov/files/docs/Consolidated_Civil_Rights_Complaint_Form.pdf

Ntxiv rau ntawm daim foos no, qhov kev tsis txaus siab uas koj xa nws yuav tsum xam muaj cov txuas ntxiv mus no:

 • Lub ntsiab ntawm koj tej kev ntaus nqi thiab tej ntaub ntawv txhawb nqa
 • Tej xov xwm txhij txhua uas txaus rau tus neeg tshuaj ntsuam kom nkag siab txog qhov vim li cas koj thiaj li ntseeg hais tias tus muab kev xa mus los rau zej tsoom tau ua txhaum rau koj cov cai, nyob tej yam tsi ntsees xws li cov hnub tim thiab cov sij hawm ntawm tej xwm txheej.
 • Tej ntaub ntawv sib teb uas ntsig txog los ntawm tus muab kev xa mus los.

Xa daim foos uas sau tiav thiab txhua yam ntaub ntawv rhais nrog mus rau qhov chaw nyob hauv qab no:

 

Federal Transit Administration
Office of Civil Rights
Attention: Complaint Team
East Building, 5th Floor – TCR
1200 New Jersey Avenue, SE
Washington, DC 20590

 • Koj yuav tsum xa ntawv foob kev tsis txaus siab FTA tsis dhau 180 hnub tom qab uas muaj kev ciav cais.

Yog tias koj muaj lus nug dab tsi txog ntawm kev xa ntawv foob kev tsis txaus siab, koj tuaj yeem mus cuag tau lub Chaw Ua Haujlwm Cai Pej Xeem ntawm FTA nyob ntawm 1-888-446-4511 lossis xa raws email ntawm FTA.ADAAssistance@dot.gov(link xa e-mail)

 

 

Tsab Ntawv Piv Txwv txhawm rau Thov Kev Pab Ua Kom Yooj Yim Raws Qhov Tsim Nyog

[Hnub Tim]

Hawm txog [Tus Muab Kev Xa Mus Los Rau Zej Tsoom]:

Kuv sau ntawv tuaj thov kev pab ua kom yooj yim raws qhov tsim nyog rau kuv li kev xiam oob qhab. 

Kuv [xav yog] ib tug neeg siv kev pab cuam ntawm [Tus Muab Kev Xa Mus Los].  Vim kuv qhov kev xiam oob qhab, kuv xav tau cov kev pab ua kom yooj yim raws li txuas ntxiv mus no: [teev cov npe kev pab ua kom yooj yim].  

Kuv tus [kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws txawj kho mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kws txawj kho mob rau neeg ua haujlwm /lwm tus (piav qhia)] tau pom tau hais tias cov kev pab ua kom yooj yim no tseem ceeb heev rau kuv qhov kev xiam oob qhab.  Thov caw saib tsab ntawv uas xa tuaj nrog ua ke no los ntawm [tus kws kho mob lossis tus kws txawj lub npe].

Txoj cai lijchoj hauv Tsoom Fwv thiab hauv xeev tseev kom cov chaw ua lag luam pab ua kom yooj yim raws qhov tsim nyog rau cov tub ntxhais kawm thiab cov neeg tso npe uas xiam oob qhab. Thov caw teb rov qab rau qhov kev thov no tsis dhau [hnub tim]. Yeej meem tiv tauj tau rau kuv ntawm [koj tus najnpawb xov tooj thiab/lossis chaw nyob e-mail] yog hais tias koj muaj lus nug dab tsi. 

Ua tsaug. Nrog kev saib siab,

 

[Koj lub npe]

[Koj qhov chaw nyob]

 

 

Tsab Ntawv Txhawb Nqa Piv Txwv

[Hnub Tim]

Hawm txog [Tus Muab Kev Xa Mus Los Rau Zej Tsoom]:

Kuv yog tus [kws kho mob/kws kho mob puas hlwb/kws npliag neeg lub siab/kws txawj kho mob/neeg tuav ntaub ntawv zej tsoom/kws txawj kho mob rau neeg ua haujlwm] rau [Npe], thiab kuv swm nrog nws tus mob.  [Nws] muaj ib qho kev xiam oob qhab uas ua rau muaj cov tswj ciam kev ua tau haujlwm muaj meej.  Cov tswj ciam no xam muaj [teev cov tswj ciam kev ua tau haujlwm uas yuav tseev kom muaj qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov ntawd]. 

[Qhov kev pab ua kom yooj yim uas tau thov] tseem ceeb heev rau [Npe] los mus siv [npe ntawm kev xa mus los rau zej tsoom].  [Piav qhia hais tias qhov kev pab ua kom yooj yim ntawd yuav pab lossis pab txhawb rau tus neeg ntawd tau li cas].

Ua tsaug rau qhov uas muab qhov kev pab ua kom yooj yim no rau [Npe]. 

 

Nrog kev saib siab,

[Npe thiab Qib Haujlwm]