بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض: حمل و نقل عمومی

Publications
#7144.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض: حمل و نقل عمومی

فصل 2 از «قانون آمریکایی‌های دچار معلولیت» (ADA, Americans with Disabilities Act) تبعیض به واسطه معلولیت توسط ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل عمومی را ممنوع می‌داند. خدمات حمل و نقل عمومی شامل سامانه‌های حمل و نقل مسیرهای ثابت مثل اتوبوس‌ها و متروها می‌گردد.

 

 

Click links below for a downloadable version.