Paano Ko Maisasagawa ang Aking Pamamahagi ng Gastos upang Makakuha ng Mas Maraming Mga Serbisyo na Kailangan Ko?

Publications
#5596.08

May ilang iba't ibang paraan na ang mga nakatatanda at taong may kapansanan ay maaaring maging karapat-dapat para sa Medi-Cal. Ang publlikasyon na ito ay tumutuon sa mga indibidwal na nakakukuha ng Medi-Cal sa ilalim ng programang Aged-Blind-Disabled Medically Needy (ABD-MN). Sa ilalim ng programa ng Medi-Cal ABD-MN, ang mga indibidwal na ang kita ay higit sa ilang halaga ay maaaring makakuha ng Medi-Cal na may share of cost (SOC).

Ang publikasyon na ito ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa kung paano magagamit ng mga indibidwal na ito ang kanilang SOC upang bumili ng mga karagdagang serbisyo na maaaring kailanganin nilang manatili sa kanilang sariling mga tahanan. Pakitandaan na mayroong ilang ibang paraan kung saan ang mga tao ay maaaring makatanggap ng Medi-Cal nang walang share of cost.

 

Mag-click sa ibaba para sa isang buong nada-download na bersyon.