چگونه می توانم از سهم هزینه خود برای دریافت خدمات بیشتری که نیاز دارم استفاده کنم؟

Publications
#5596.16

روش‌های مختلفی وجود دارد که افراد مسن و ناتوان می‌توانند از طریق این روش‌ها واجد شرایط دریافت Medi-Cal شوند. این نشریه بر افرادی تمرکز دارد که Medi-Cal را تحت برنامه افراد سالمند-نابینا-معلول و نیازمند از حیث پزشکی (ABD-MN) دریافت می‌کنند. تحت برنامه
Medi-Cal ABD-MN، افرادی که درآمد آنها بالاتر از مقدار معینی است می توانند با یک سهم هزینه (SOC) برنامه Medi-Cal را دریافت کنند.

این نشریه اطلاعاتی درباره چگونگی استفاده از SOC برای خرید خدمات اضافی به افراد می‌دهد که ممکن است برای ماندن در خانه‌ی خود به آن نیاز داشته باشند. لطفاً به یاد داشته باشید که راه‌های متفاوتی برای دریافت مدیکال بدون سهم هزینه وجود دارد.