Kuv Yuav Siv Kuv Cov Nqi Sib Faib Li Cas Kom Tau Txais Cov Kev Pab Cuam Ntau Tshaj Qho Uas Kuv Xav Tau?

Publications
#5596.09

Muaj ntau ntau txoj kev uas cov laus thiab cov neeg xiam oob khab muaj cai tau txais Medi-Cal. Tsab ntawv no yuav tsom xyuas rau cov neeg uas tau txais Medi-Cal nyob rau hauv cov kev pab cuam rau Cov Xav Tau Kho Mob Xiam Oob Khab Qhov Muag Tsis Pom Kev(ABD-MN). Nyob rau hauv Medi-Cal ABD-MN kev pab cuam, cov neeg uas nws cov nyiaj tau los saum toj ib qhov nyiaj tau txais Medi-Cal nrog sib koom them tus nqi (SOC).

Tsab ntawv tshaj tawm no yuav muab cov lus qhia txog tias cov tib neeg no siv lawv cov SOC mus yuav lwm cov kev pab cuam lawv yuav tsum tau nyob twj ywm hauv lawv lub tsev. Thov nco ntsoov tias muaj ntau ntau txoj hauv kev uas tib neeg tau txais Medi-Cal yam tsis tau koom nrog tus nqi.

 

Nyem Hauv qab rau ib daim ntawv uas muaj downloadable puv nkaus.