តើខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ថ្លៃចំណាយរួមរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានសេវាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំត្រូវការដែរឬទេ?

Publications
#5596.06

មានវិធីផ្សេងៗ​​ជា​ច្រើន​ដែល​ពល​រដ្ឋ​​វ័យចំណាស់​ និង​បុគ្គល​​​ដែល​មាន​ពិការភាព​​ អាច​មានសិទ្ធិ​ទទួល​​បាន Medi-Cal។ ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​ នឹង​ផ្តោត​សំខា​​ន់​​លើ​បុគ្គល​​ដែល​ទទួល​បាន Medi-Cal ក្រោម​កម្មវិធី​​សម្រាប់ជនចាស់ជរា ជនពិការភ្នែក​ និង​ជន​ពិការដែល​មាន​តម្រូវការ​វេជ្ជសាស្ត្រ​​ (Aged-Blind-Disabl​e​d​ Medically Needy, ABD-MN)។​  ស្ថិត​​ក្រោមកម្មវិធី​ ABD-MN របស់ Medi-Cal បុគ្គល​ដែលមាន​​ប្រាក់​​ចំណូល​លើស​ពី​ចំនួនទឹក​ប្រាក់​​ណាមួយ ​​អាច​ទទួលបា​ន​សេវា​ Medi-Cal ​ដោយមាន​​ថ្លៃ​​​ចំណាយ​រួម​​ (share of cost, SOC)។​ 

ឯកសារ​បោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​នេះ​ នឹង​ផ្តល់ព័ត៌មាន​អំពី​របៀប​ដែល​បុគ្គលទាំង​នោះ​ ​​​អាច​​​ទទួលបាន​ SOC របស់​ពួកគេ​​​ដើម្បីទិញ​សេវាកម្ម​បន្ថែម​ ដែលពួកគេ​អាចនឹ​ង​​ត្រូវការ​ដើម្បីបន្តស្នាក់​​​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​​របស់ពួកគេ​។​  សូម​ចំាថា មាន​វិធី​ខុស​ៗ​គ្នា​​ជា​ច្រើ​ន​ដែល​ពលរដ្ឋ​​​អា​ចទទួលបាន​សេវា​ Medi-Cal ដោយ​មិន​បាច់​មានថ្លៃ​​​ចំណា​យ​ រួម​។

 

សូមចុចខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានកំណែពេញលេញ។