យុវជនក្នុងវ័យអន្តរកាល និងរបបសន្តិសុខសង្គម - ការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិតរកបាន

Publications
#5599.06

យុវជនក្នុងវ័យអន្តរកាល និងរបបសន្តិសុខសង្គម - ការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិតរកបាន

នៅក្នុងការបោះពុម្ភផ្សាយនេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីការលើកលែងប្រាក់ចំណូលរបស់សិស្ស និងរបៀបដែលវាអាចជួយបាន។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

សំណួរ​៖​ តើការមិនរាប់បញ្ចូល​ប្រាក់ចំណូលដែល​សិស្សនិស្សិ​ត​រកបាន គឺជាអ្វី? តើកម្មវិធីនេះ អាចជួយខ្ញុំដោយ​របៀបណា?

ការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិតរកបាន (SEIE) គឺជាការកាត់ចេញ​ពិសេ​ស​​នៃប្រាក់​ចំណូល​​ដែល​រក​បាន សម្រាប់សិស្សនិស្សិត ដែលទទួល​ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខ​បន្ថែ​ម​​និងរកបានប្រាក់​ចំណូលនៅ​ពេល​​កំពុងសិក្សា។ តាមរយៈការមិនរាប់បញ្ចូល​ប្រាក់ចំណូល​ដែ​ល​សិស្សនិស្សិតរកបាន កម្មវិធីរបប​សន្តិសុខ​សង្គម អនុញ្ញាតឱ្យសិស្សនិស្សិត​អាចរក្សាទុក​បាន​ច្រើនជាងមុននូវ​ប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបន្ថែមរបស់ពួកគេ ព្រមទាំងបន្តសិក្សារៀនសូត្រ និង​ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវ លទ្ធផលនៃការស្វែងរកការងារនាពេលអនាគត​របស់ពួកគេ។

ក្នុងឆ្នាំ 2017 ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលផលប្រយោជន៍ប្រាក់ចំណូល​សន្តិសុខ​បន្ថែម មានអា​យុ​​ក្រោម 22 ឆ្នាំ និងសិក្សាទៀងទាត់ កម្មវិធីរបបសន្តិសុខសង្គម នឹងផាត់ចេញទាំង​ស្រុងរហូត​ដល់​បរិមាណ 1.790 ដុល្លារក្នុងមួយខែនៃប្រាក់ចំណូលដែលអ្នករកបាន។ ការមិនរាប់បញ្ចូលប្រចាំឆ្នាំច្រើនបំផុត គឺចំនួន 7,200 ដុល្លារអាមេរិក។ បរិមាណដែលមិន​ត្រូវ​រាប់បញ្ចូលត្រូវកែសម្រួលរៀងរាល់ឆ្នាំប្រក្រតិទិន។

កម្មវិធីរបបសន្តិសុខសង្គម នឹងចាត់ទុកថាអ្នក “កំពុងសិក្សាទៀងទាត់” ប្រសិនបើអ្នកកំពុង​សិក្សា​​ក្នុងវគ្គសិក្សាមួយឬច្រើន និងចូលសិក្សាក្នុង​ថ្នាក់រៀន៖

  • នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យណាមួយ យ៉ាងហោច​ណាស់ រយៈពេល 8 ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ឬនៅថា្នក់ទី 7 ដល់ 12 យ៉ាងហោច​ណាស់រយៈពេល 12 ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ឬនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ណាមួយ
  • ​ដើម្បីត្រៀមខ្លួនស្វែងរកការងារ យ៉ាង​ហោច​ណាស់រយៈពេល 12 ម៉ោង​ក្នុងមួយសប្ដាហ៍
  • (រយៈពេល 15 ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ប្រសិនបើ​វគ្គសិក្សា​មាន​ការអនុវត្ត​នៅក្នុងហាង) ឬ
  • ក្នុងរយៈពេលតិចជាងចំនួនបង្ហាញខាងលើ ដោយសារហេតុផលនានា​ដែល​សិស្សនិ​ស្សិ​ត​​មិន​អាច​គ្រប់​គ្រងបាន ដូចជាជំងឺជាដើម។

ប្រសិនបើអ្នកសិក្សានៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែពិការភាព អ្នកក៏នឹងត្រូវ​ចាត់ទុក​ថា​ “កំពុងសិក្សា​ទៀង​ទាត់​”​​ ផងដែរ តាមរយៈការរៀន​ក្នុងវគ្គសិក្សាមួយ​ឬច្រើនដែលផ្ដល់ដោយសាលារៀន (ថ្នាក់ទី 7 ដល់ 12) មហាវិទ្យាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ ឬទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ឬដោយមាន​អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាល​ឬគ្រូណែនាំ​ការ​សិក្សា​នៅតាមផ្ទះ។

ប្រសិនបើអ្នកសិក្សានៅក្នុងផ្ទះដោយការជ្រើសរើសរបស់អ្នក (មិនមែន​ដោយសារ​ពិការភាព​ឬ​ជំងឺ) អ្នកអាចនឹងត្រូវចាត់ទុកថាកំពុង​សិក្សា​រៀនសូត្រ​ទៀងទាត់ ប្រសិនបើអ្នកសិក្សា​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះនៅថ្នាក់ទី 7 ដល់ 12 រយៈពេលយ៉ាងតិច 12 ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍។ ការសិក្សានៅ​ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក ត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការសិក្សានៅក្នុងផ្ទះ​នៃរដ្ឋរបស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមអនឡាញ អ្នកអាចត្រូវចាត់ទុក​ថាជា​សិស្សនិស្សិត​ដែលកំពុង​សិក្សារៀនសូត្រទៀងទាត់ ប្រសិនបើអ្នក​ចូលរៀនក្នុងវគ្គសិក្សាដែលដំណើរការ ដោយសាលារៀន​អនឡាញ​នៅថ្នាក់ទី 7​ ដល់ 12 មហាវិទ្យាល័យ ឬសាកលវិទ្យាល័យ ឬ​ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងសាលារៀនអនឡាញ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់របស់រដ្ឋ​ដែលសាលារៀន​អនឡាញនោះ​ស្ថិតនៅ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិត (SEIE) រកបាន៖

  1. ប្រសិនបើអ្នកទទួលប្រាក់ចំណូលសន្តិសុខបន្ថែម ហើយអ្នកចាប់ផ្ដើម​ធ្វើការងារ អ្នក​ត្រូវ​រាយការណ៍អំពី​ប្រាក់​ឈ្នួលរបស់អ្នកទៅកាន់កម្មវិធីរបបសន្តិសុខសង្គម។ មានវិធីជា​ច្រើ​ន​ដែលអ្នកអាចធ្វើការរាយការណ៍បែបនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់គម្រោង WIPA នៅក្នុង​តំបន់របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានជំនួយ!
  2. ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមគុណវុឌ្ឍិដែលត្រូវពិពណ៌នាខាងលើ សូមសាកសួរ​កម្មវិធី​របប​សន្តិសុខសង្គម​ថាតើអ្នកមា​នសិទ្ធិទទួលបាន​ការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូល​ដែល​សិស្ស​និស្សិតរកបានដែរឬទេ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងប្រ​ភេទខ្លះដែល​បង្ហាញ​ថាអ្នកគឺជាសិស្សនិស្សិត ដូចជា​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សិស្សនិស្សិត បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់​ថ្លៃ​សិក្សា ឬលិខិតពីសាលារៀនរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវផ្ដល់ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាន​នៃសាលា​រៀ​ន​ដែលអ្នកកំពុងសិក្សានៅទីនោះ។
  3. ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិអាចទទួលបានការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិតរកបាន កម្មវិធី​របប​​សន្តិសុខសង្គម នឹងកាត់ចេញទាំងស្រុងនូវបរិមាណ​ទឹកប្រាក់រហូត​ដល់ 1,790 ដុល្លារនៃ​ប្រាក់ឈ្នួល​របស់អ្នកក្នុងមួយខែ រហូតដល់ពេលដែលបរិមាណ​នៃ​ការ​កាត់​ចេញពេញមួយឆ្នាំ​ប្រក្រតិទីន​របស់អ្នក​ដែល​មានចំនួន 7,200 ដុល្លារ ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់អស់។
  4. ប្រសិនបើអ្នកបំពេញតាមគុណវុឌ្ឍិដែលត្រូវពិពណ៌នាខាងលើ សូមសាកសួរ​កម្មវិធីរបប​សន្តិសុខសង្គម​ថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានការមិន​រាប់បញ្ចូលប្រាក់​ចំណូលដែល​សិស្ស​​និស្សិតរកបានដែរឬទេ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងប្រភេទខ្លះដែល​បង្ហាញ​ថាអ្នកគឺជាសិស្សនិស្សិត ដូចជា​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សិស្សនិស្សិត បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់​ថ្លៃ​សិក្សា ឬលិខិតពីសាលារៀនរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវផ្ដល់ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាននៃសាលារៀនដែលអ្នកកំពុងសិក្សានៅទីនោះ។
  5. ប្រសិនបើអ្នកមានសិទ្ធិអាចទទួលបានការមិនរាប់បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិតរកបាន កម្មវិធី​របប​​សន្តិសុខសង្គម នឹងកាត់ចេញទាំងស្រុងនូវបរិមាណ​ទឹកប្រាក់រហូត​ដល់ 1,790 ដុល្លារនៃ​ប្រាក់ឈ្នួល​របស់អ្នកក្នុងមួយខែ រហូតដល់ពេល​ដែលបរិមាណ​នៃ​ការកាត់​ចេញពេញមួយឆ្នាំ​ប្រក្រតិទីន​របស់អ្នក​ដែល​មានចំនួន 7,200 ដុល្លារ ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់អស់។

ចំពោះសិស្សនិស្សិតភាគច្រើនបំផុតដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលសន្ដិសុខបន្ថែម ការប្រើ​ប្រា​ស់​ការមិន​រាប់​បញ្ចូលប្រាក់ចំណូលដែលសិស្សនិស្សិតរកបាន មានន័យថាប្រាក់ឈ្នួល​ទាំងអស់ដែលពួកគេទទួលបាន​នឹង​មិនត្រូវរាប់បញ្ចូលនោះឡើយ ហើយមូលប្បទានប័ត្រ​ប្រាក់​ចំណូលសន្ដិសុខបន្ថែម ដែលពួកគេ​ទទួល​បាន នឹងមិនត្រូវកាត់បន្ថយនោះឡើយ។ នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់អ្នកទទួលប្រាក់ចំណូលសន្ដិសុខបន្ថែមវ័យក្មេងដែល​ធ្វើ​ការងារ ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងសិក្សា​រៀនសូត្រ។

សេវា​ទាំង​អស់​​ គឺ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ សូម​ទំនាក់ទំនង​ WIPA តាមរយៈ​លេ​ខ 888-768-7085។