Thanh Thiếu Niên Tuổi Vị Thành Niên và An Sinh Xã Hội - Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên

Publications
#5599.05

Thanh Thiếu Niên Tuổi Vị Thành Niên và An Sinh Xã Hội - Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên

Trong ấn phẩm này, bạn sẽ tìm hiểu về Loại trừ thu nhập do sinh viên kiếm được và nó có thể giúp ích như thế nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

CÂU HỎI: Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên là gì và hỗ trợ tôi như thế nào?

Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên (SEIE) là một khoản khấu trừ thu nhập do đi làm đặc biệt cho sinh viên nhận SSI và có thu nhập trong khi vẫn đang học ở trường. Thông qua Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên, An Sinh Xã Hôi cho phép sinh viên giữ thêm nhiều séc SSI của họ, tiếp tục theo học các lớp và do đó cải thiện kết quả việc làm trong tương lai của họ.

Trong năm 2017, nếu quý vị nhận phúc lợi SSI, dưới 22 tuổi và thường xuyên đi học, An Sinh Xã Hội sẽ bỏ qua hoàn toàn $1,790 mỗi tháng trong thu nhập do đi làm của quý vị. Mức loại trừ tối đa hàng năm là $7,200. Khoản tiền được loại trừ sẽ được điều chỉnh vào mỗi năm.

An Sinh Xã Hội sẽ coi quý vị là người “đi học thường xuyên” nếu quý vị đang tham gia một hoặc nhiều khóa học và tham gia các lớp học:

  • trong một trường cao đẳng hoặc đại học ít nhất 8 giờ một tuần; hoặc
  • học lớp 7–12 ít nhất 12 giờ một tuần; hoặc
  • đang trong một khóa đào tạo để chuẩn bị đi làm ít nhất 12 giờ một tuần (15 giờ một tuần nếu khóa học liên quan đến thực hành tại cửa hàng), hoặc
  • ít hơn thời gian nếu trên vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát, như sinh viên bị ốm.

Nếu quý vị học tại nhà vì lí do khuyết tật, quý vị có thể được cân nhắc là "đi học thường xuyên" bằng cách học một hoặc nhiều khóa học do nhà trường (từ lớp 7 - 12), cao đẳng, đại học hoặc cơ quan chính phủ hoặc bằng cách có người coi sóc hoặc gia sư tại nhà xem xét việc học.

Nếu quý vị học tại nhà do lựa chọn (ngoài lý do bệnh tật hoặc khuyết tật) quý vị có thể được cân nhắc là đi học thường xuyên nếu quý vị được dạy tại nhà trong các lớp từ 7-12 trong ít nhất 12 giờ một tuần. Hướng dẫn học tại nhà của quý vị phải tuân thủ luật học tại nhà của tiểu bang của quý vị.

Nếu quý vị tham gia vào chương trình giáo dục trực tuyến quý vị có thể được cân nhắc là sinh viên đi học thường xuyên nếu quý vị học các khóa ở trường trực tuyến các lớp 7-12, cao đẳng hoặc đại học hoặc một cơ quan chính phủ; và trường trực tuyến được ủy quyền theo luật tiểu bang nơi có trường đó.

Các thức hoạt động của Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên (SEIE) như sau:

  1. Nếu quý vị nhận SSI và quý vị bắt đầu làm việc, quý vị phải báo cáo lương của mình cho An Sinh Xã Hội. Có một vài cách để quý vị làm việc này. Liên hệ với Dự Án WIPA địa phương của quý vị để được giúp đỡ!
  2. Nếu quý vị đáp ứng được những tiêu chuẩn mô tả trên đây, hãy hỏi An Sinh Xã Hội liệu quý vị có đủ điều kiện cho Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên hay không. Quý vị có thể phải đưa một vài bằng chứng quý vị là sinh viên như Thẻ sinh viên, biên nhận học phí hay một lá thư từ trường của quý vị. Đảm bảo mang theo tên và địa chỉ của trường mà quý vị đang học.
  3. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận SEIE, An Sinh Xã Hội sẽ hoàn toàn bỏ qua tới $1,790 trong lương của quý vị trong một tháng tới điểm mà mức loại trừ trong một năm dương lịch đầy đủ của quý vị đạt $7,200.
  4. Nếu quý vị đáp ứng được những tiêu chuẩn mô tả trên đây, hãy hỏi An Sinh Xã Hội liệu quý vị có đủ điều kiện cho Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên hay không. Quý vị có thể phải đưa một vài bằng chứng quý vị là sinh viên như Thẻ sinh viên, biên nhận học phí hay một lá thư từ trường của quý vị. Đảm bảo mang theo tên và địa chỉ của trường mà quý vị đang học.
  5. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận SEIE, An Sinh Xã Hội sẽ hoàn toàn bỏ qua tới $1,790 trong lương của quý vị trong một tháng tới điểm mà mức loại trừ trong một năm dương lịch đầy đủ của quý vị đạt $7,200.

Với hầu hết sinh viên nhận SSI, sử dụng Mức Loại Trừ Thu Nhập Do Đi Làm Của Sinh Viên nghĩa là lương họ kiếm được sẽ KHÔNG bị tính và séc SSI của họ sẽ không bị giảm! Đây là một lợi thế thực sự cho người nhận SSI trẻ tuổi có thể đi làm trong khi vẫn đi học!

Tất cả các dịch vụ đều miễn phí Liên hệ WIPA theo số 888-768-7085