Kev Hloov Pauv-Lub Hnub Nyoog Cov Tub Ntxhais Hluas thiab Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) – Tub Ntxhais Kawm Tau Txais Kev Zam Rau Cov Nyiaj Tau Los

Publications
#5599.09

Kev Hloov Pauv-Lub Hnub Nyoog Cov Tub Ntxhais Hluas thiab Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) – Tub Ntxhais Kawm Tau Txais Kev Zam Rau Cov Nyiaj Tau Los

Hauv kev tshaj tawm no koj yuav kawm txog Cov Tub Ntxhais Kawm Tau Txais Cov Nyiaj Tau Los Tsis suav nrog thiab nws yuav pab tau li cas.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

LUS NUG: Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tus Tub Ntxhais Kawm yog dab tsi thiab qhov ntawd yuav pab tau kuv li cas?

Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tub Ntxhais Kawm (Student Earned Income Exclusion (SEIE)) yog ib qho kev txiav cov nyiaj tau los tshwj xeeb rau cov tub ntxhais kawm uas tau txais SSI thiab khwv tau nyiaj thaum sij hawm kawm ntawv. Los ntawm Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tub Ntxhais Kawm, Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) pab cov tub ntxhais kawm khaws lawv daim tshev nyiaj SSI tau ntau ntxiv tuaj, kawm txuas ntxiv mus, thiab yog vim li no thiaj yuav pab txhim kho lawv cov txiaj ntsig kev ua hauj lwm koom zoo nyob rau yav pem suab.

Nyob rau xyoo 2017, yog hais tias koj tau txais cov nyiaj pab SSI, muaj hnub nyoog qis dua 22 xyoos, thiab mus kawm ntawv tsis tu ncua, Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) yuav tsis lees paub txog koj cov nyiaj tau los uas ntau txog $1,790 toj ib hlis kiag li. Qhov kev zam txhua xyoo siab tshaj plaws yog $7,200. Cov nyiaj uas tsis raug xam nrog yuav raug muab kho txhua lub xyoo.

Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) yuav txiav txim siab tias koj "mus kawm ntawv tsis tu ncua" yog tias koj tab tom kawm ib qho los sis ntau qhov kev kawm thiab mus kawm cov chav kawm: hauv tsev kawm ntawv qib siab los sis tsev kawm qib faj lem (university) yam tsawg kawg

  • 8 xuaj moos toj ib lub lim tiam; los sis kawm nyob hauv qib kawm 7–12 yam tsawg kawg 12 xuaj moos toj ib lub lim tiam; los yog nyob rau hauv ib qho kev kawm cob qhia
  • los npaj rau kev ua hauj lwm yam tsawg kawg 12 xuaj moos toj ib lub lim tiam (15 xuaj moos toj ib lub lim tiam
  • yog hais tias qhov kev kawm ntawd ntsig txog kev xyaum hauj lwm hauv khw muag khoom), los sis
  • rau ub sij hawm tsawg uas tau qhia los saum toj no rau cov laj thawj uas siab tshaj tus tub kawm ntawv yuav tswj tau, xws li kev mob nkeeg.

Yog tias koj nyob hauv tsev kawm ntawv vim muaj ib qho kev tsis taus ntawm lub cev, tej zaum koj yuav raug suav hais tias "mus kawm ntawv tsis tu ncua" los ntawm kev kawm ib yam kawm los sis ntau yam kawm uas muab los ntawm lub tsev kawm ntawv (qib kawm 7–12), tsev kawm ntawv qib siab, tsev kawm ntawv qib faj lem (university) los sis tsoom fwv lub koom haum, los sis los ntawm kev muaj neeg tuaj xyuas hauv tsev los sis tus kws qhia ntawv uas qhia txoj kev kawm.

Yog hais tias koj xaiv nyob hauv tsev kawm ntawv (tshwj tsis yog vim muaj kev tsis taus ntawm lub cev los sis kev mob nkeeg) koj yuav raug txiav txim kom mus kawm ntawv tsis tu ncua yog hais tias koj raug qhia ntawv nyob hauv tsev hauv qib kawm 7-12 yam tsawg kawg 12 xuaj moos hauv ib lub lim tiam. Kev qhia ntawv nyob hauv tsev ntawm koj yuav tsum tau ua raws li cov cai lij choj hais txog kev kawm ntawv hauv tsev ntawm koj lub xeev.

Yog hais tias koj koom nrog hauv qhov khoos kas pab kev kawm online koj yuav raug suav hais tias yog ib tus tub ntxhais kawm ntawv tsis tu ncua yog hais tias koj kawm cov kev kawm tau muab los ntawm lub tsev kawm online hauv qib kawm 7-12, lub tsev kawm ntawv qib siab los sis lubb tsev kawm ntawv qib faj lem, los sis tsoom fwv lub koom haum; thiab lub tsev kawm ntawv online tau txais kev tso cai los ntawm cov cai lij choj ntawm lub xeev uas lub tsev kawm ntawv online nyob.

Ntawm nod yog kev ua hauj lwm ntawm qhov Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tub Ntxhais Kawm (SEIE):

  1. Yog hais tias koj tau txais SSI thiab koj pib ua hauj lwm lawm, koj yuav tsum qhia koj cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm rau Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security). Muaj ntau txoj hau kev uas koj tuaj yeem ua qhov no tau. Tiv tauj mus rau qhov Khoos Kas WIPA hauv koj lub cheeb tsam zej zos txhawm rau thov kev pab!
  2. Yog hais tias koj ua tau raws li cov kev tsim nyog tau txais kev pab uas tau piav qhia saum toj no, kom nug Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) yog tias koj tsim nyog rau Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tub Ntxhais Kawm. Tej zaum koj yuav tsum tau qhia qee yam pov thawj tias koj yog tub ntxhais kawm xws li tus ID ua tub ntxhais kawm, daim ntawv them nqi kawm, los sis tsab ntawv tuaj ntawm koj lub tsev kawm ntawv. Nco ntsoov nqa lub npe thiab qhov chaw nyob ntawm lub tsev kawm ntawv uas koj mus kawm tuaj nrog thiab.
  3. Yog tias koj tsim nyog rau SEIE, ces Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) yuav tsis lees paub tag nrho koj cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm txog li $1,790 hauv ib hlis mus txog qhov uas koj qhov kev zam txog $7,200 tau siv lawm hauv lub xyoo.
  4. Yog hais tias koj ua tau raws li cov kev tsim nyog tau txais kev pab uas tau piav qhia saum toj no, kom nug Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) yog tias koj tsim nyog rau Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tub Ntxhais Kawm. Tej zaum koj yuav tsum tau qhia qee yam pov thawj tias koj yog tub ntxhais kawm xws li tus ID ua tub ntxhais kawm, daim ntawv them nqi kawm, los sis tsab ntawv tuaj ntawm koj lub tsev kawm ntawv. Nco ntsoov nqa lub npe thiab qhov chaw nyob ntawm lub tsev kawm ntawv uas koj mus kawm tuaj nrog thiab.
  5. Yog tias koj tsim nyog rau SEIE, ces Feem Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Sim Neej (Social Security) yuav tsis lees paub tag nrho koj cov nyiaj tau los ntawm kev ua hauj lwm txog li $1,790 hauv ib hlis mus txog qhov uas koj qhov kev zam txog $7,200 tau siv lawm hauv lub xyoo.

Txog rau cov tub ntxhais kawm feem coob uas tau txais SSI, kev siv qhov Kev Zam Cov Nyiaj Tau Los Ntawm Tub Ntxhais Kawm txhais tau hais tias tsis muaj ib qho ntawm cov nyiaj ua hauj lwm uas lawv tau suav thiab daim tshev nyiaj SSI tsis raug txo kiag li! Nov yog qhov tau txais txiaj ntsig tiag tiag rau cov tub ntxhais hluas tau txais SSI uas ua hauj lwm mus nrog thaum tseem kawm ntawv!

Txhua cov kev pab cuam yog pab dawb xwb Tiv Tauj mus rau WIPA ntawm tus xov tooj 888-768-7085