សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ សេវាកម្មនេះផ្តល់ជូនដោយ Amtrak

Publications
#F117.06

សន្លឹកព័ត៌មានពិតស្តីអំពីការរើសអើងចំពោះពិការភាព ៖ សេវាកម្មនេះផ្តល់ជូនដោយ Amtrak

គោលការណ៍ Amtrak សម្រាប់​អ្នក​ដំណើរ​ជាជនមានពិការភាព

Amtrak បាន​ផ្សាយ​គោលការណ៍ខាងក្រោម ស្តីអំពី​ការ​មិន​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង នៅក្នុង​វ៉ិបសៃត៍​របស់ខ្លួន ៖

  • ដោយ​អនុលោមតាម​ច្បាប់​រដ្ឋ ច្បាប់​សហព័ន្ធ និង​បទបញ្ញត្តិនានា បូករួមទាំង​ច្បាប់​ជនពិការ​អាមេរិកាំង (ADA, American’s with Disabilities Act). Amtrak ​ហាមប្រាម​មិន​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​រើសអើង លើមូលដ្ឋាន​ពិការភាព នៅក្នុង​កម្មវិធី សេវាកម្ម និងសកម្មភាព សម្រាប់​បម្រើ​សាធារណៈ​ជន ។
  • Amtrak សូម​ស្វាគមន៍អតិថិជន​ជាជនមានពិការភាព ហើយ​មានក្តី​រីករាយ​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​សេវាកម្ម​បន្ថែម (ដោយ​មិន​មាន​ទារ​ថ្លៃបន្ថែម) ចំពោះ​អ្នក​ដំណើរ​ជាជនពិការ (ដូចជាសេវាកម្មបន្ថែមនៅតាមកៅអីអង្គុយ ឬសេវាកម្ម​ក្នុង​បន្ទប់​ទទួល​ទានអាហារ និងជំនួយផ្នែក​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ) ។

 

 

Click links below for a downloadable version.