Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Dịch vụ được Cung cấp Bởi Amtrak

Publications
#F117.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Dịch vụ được Cung cấp Bởi Amtrak

Chính sách cho Hành khách Khuyết tật của Amtrak

Amtrak đã đăng chính sách Không Phân Biệt Đối Xử sau đây trên website của họ:

  • Tuân thủ các luật và quy định của tiểu bang và liên bang, bao gồm Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act), Amtrak nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ, và hoạt động cho công chúng của mình.

 

 

Click links below for a downloadable version.