Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Dịch vụ được Cung cấp Bởi Amtrak

Publications
#F117.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử do Khuyết tật: Dịch vụ được Cung cấp Bởi Amtrak

Quán rượu này cho bạn biết về các chính sách của Amtrak dành cho người khuyết tật. Các chính sách về quyền truy cập vào các nhà ga, xe lửa và các dịch vụ khác. Nếu Amtrak không tuân theo các chính sách, quán rượu này sẽ cho bạn biết phải làm gì.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

Quán rượu này cho bạn biết về các chính sách của Amtrak dành cho người khuyết tật. Các chính sách về quyền truy cập vào các nhà ga, xe lửa và các dịch vụ khác. Nếu Amtrak không tuân theo các chính sách, quán rượu này sẽ cho bạn biết phải làm gì.

 

Chính sách cho Hành khách Khuyết tật của Amtrak

Amtrak đã đăng chính sách Không Phân Biệt Đối Xử sau đây trên website của họ:

  • Tuân thủ các luật và quy định của tiểu bang và liên bang, bao gồm Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act), Amtrak nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên khuyết tật trong các chương trình, dịch vụ, và hoạt động cho công chúng của mình.
  • Amtrak chào đón hành khách khuyết tật và hân hạnh cung cấp các dịch vụ bổ sung (mà không yêu cầu thêm phí) cho các hành khách đó (ví dụ như dịch vụ bữa ăn tại chỗ ngồi hoặc trong phòng hay trợ giúp lên tàu).

https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travel-services/non-discrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

Amtrak cũng đã đăng các chính sách cụ thể về hành khách khuyết tật. Chính sách bao gồm:

Luật Phân biệt đối xử Khuyết tật

Tiêu đề II của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA, Americans with Disabilities Act) và Mục 504 của Đạo luật Phục hồi 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) nghiêm cấm các thực thể công cộng phân biệt đối xử với người khuyết tật dựa trên khuyết tật của họ.  Tiêu đề II cụ thể bao gồm Amtrak là một thực thể công cộng có áp dụng, có nghĩa là Amtrack cũng nằm trong diện áp dụng của Mục 504. Tuy nhiên, không như hầu hết các thực thể công cộng, chịu các quy định được đặt ra bởi Bộ Tư Pháp, Amtrak bị chi phối bởi các quy định đặt ra bởi Bộ Giao Thông Vận Tải. Tùy thuộc vào tuyến đường của tàu, luật về phân biệt đối xử của tiểu bang ví dụ như Đạo luật Dân Quyền Unruh (Unruh Civil Rights Act) cũng có thể áp dụng. 

Khiếu nại Hành chính

Nếu quý vị tin rằng Amtrak đã phân biệt đối xử với mình dựa trên cơ sở khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại cho Amtrak hoặc cho Văn phòng Dân Quyền (Office of Civil Rights) thuộc Cục Đường sắt Liên bang (FRA, Federal Railroad Administration).

Quý vị có thể liên hệ với điều phối viên ADA của Amtrak để truy vấn hay đề đạt khiếu nại. Thông tin về cách liên lạc với Điều phối viên ADA có ở đây: https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.

Văn phòng Dân Quyền của FRA là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi quy định không phân biệt đối xử của Bộ Giao Thông và Vận Tải trong ngành đường sắt. Quý vị có thể tìm thấy hướng dẫn về việc đệ trình khiếu nại với FRA ở đây:

https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.

Kiện tụng

Hành vi vi phạm các luật được thảo luận ở trên cũng có thể được thực thi thông qua các vụ kiện tư nhân. Xin lưu ý rằng các thời hạn hiệu lực hạn chế khung thời gian để nộp đơn kiện, và quý vị có thể bị bác yêu cầu bồi thường nếu quý vị không hành động trong thời hạn hiệu lực áp dụng. Quý vị cũng có thể sẽ được yêu cầu đệ đơn đòi bồi thường theo Đạo luật Bồi thường thiệt hại Ngoài hợp đồng Liên Bang (Federal Tort Claims Act) trong vòng sáu tháng kể từ ngày có phân biệt đối xử, trước khi đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại trước tòa. Nếu quý vị định kiện Amtrack, quý vị nhớ thảo luận với luật sư về các thời hạn hiệu lực đó.