بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: خدماتی که توسط «اَمترک» (Amtrak) ارائه می‌گردد

Publications
#F117.16

بروشور اطلاعات مربوط به تبعیض به واسطه معلولیت: خدماتی که توسط «اَمترک» (Amtrak) ارائه می‌گردد

سیاست‌های «اَمترک» (Amtrak) برای مسافران دچار معلولیت

امترک سیاست‌های زیر را در خصوص پرهیز از تبعیض در وب‌سایت خود منتشر کرده است:

 

 

Click links below for a downloadable version.