Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Cov Kev Pab Cuam Uas Muab Los Ntawn Amtrak

Publications
#F117.09

Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Cov Kev Pab Cuam Uas Muab Los Ntawn Amtrak

Cov Cai Tswj Amtrak Rau Cov Neeg Caij Tsheb Caij Nyob Hoom Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab

Amtrak tau tshaj tawm txoj cai tswj Tsis Pub Muaj Kev Sib Cais raws li txuas ntxiv mus no rau hauv nws lub website:

  • Hauv kev ua raws cov cai lijchoj thiab cai qhuab hauv xeev thiab hauv tsoom fwv, uas xam muaj Tsab Cai Pej Xeem Meskas Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act), Amtrak txwv tsis pub muaj kev sib ntxub cais hais raws kev xiam oob qhab nyob rau hauv nws cov phiaj xwm, kev pab cuam, thiab tej dej num rau sawv daws.

 

 

Click links below for a downloadable version.