Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Cov Kev Pab Cuam Uas Muab Los Ntawn Amtrak

Publications
#F117.09

Ntaub Ntawv Hais Txog Kev Sib Cais Raws Kev Xiam Oob Qhab: Cov Kev Pab Cuam Uas Muab Los Ntawn Amtrak

Pub no qhia koj txog Amtrak cov cai rau cov neeg tsis taus. Cov cai yog hais txog kev nkag mus rau hauv chaw nres tsheb, tsheb ciav hlau thiab lwm yam kev pabcuam. Yog tias Amtrak tsis ua raws li txoj cai, qhov pub no qhia koj yuav ua li cas.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Pub no qhia koj txog Amtrak cov cai rau cov neeg tsis taus. Cov cai yog hais txog kev nkag mus rau hauv chaw nres tsheb, tsheb ciav hlau thiab lwm yam kev pabcuam. Yog tias Amtrak tsis ua raws li txoj cai, qhov pub no qhia koj yuav ua li cas.

 

Cov Cai Tswj Amtrak Rau Cov Neeg Caij Tsheb Caij Nyob Hoom Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab

Amtrak tau tshaj tawm txoj cai tswj Tsis Pub Muaj Kev Sib Cais raws li txuas ntxiv mus no rau hauv nws lub website:

  • Hauv kev ua raws cov cai lijchoj thiab cai qhuab hauv xeev thiab hauv tsoom fwv, uas xam muaj Tsab Cai Pej Xeem Meskas Xiam Oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act), Amtrak txwv tsis pub muaj kev sib ntxub cais hais raws kev xiam oob qhab nyob rau hauv nws cov phiaj xwm, kev pab cuam, thiab tej dej num rau sawv daws.
  • Amtrak zoo siab txais tos cov neeg siv kev pab cuam txhawm rau muab kev pab cuam ntxiv (yam tsis sau nqi dab tsi ntxiv) rau cov neeg caij tsheb caij nyob hoom ntawd (xws li ntawm chaw zaum lossis kev pab cuam khoom noj hauv chav lossis kev pab hauv chaw tawm nce tsheb nce nyob hoom).

https://www.amtrak.com/planning-booking/accessible-travel-services/non-discrimination-policy?content=Non-DiscriminationPolicy

Amtrak kuj tseem tau tshaj tawm cov cai tswj tsi ntsees hais txog cov neeg caij tsheb caij nyob hoom uas xim oob qhab. Tej no xam muaj:

Cai Lijchoj Kev Sib Cais Fab Kev Xiam Oob Qhab

Cai Nqe II ntawm Tsab Cai Hais Txog Pejxeem Meskas Xiam oob Qhab (ADA, Americans with Disabilities Act) thiab Tshooj 504 ntawm Tsab Cai Kev Kho Kom Rov Zoo xyoo 1973 (Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973) txwv txiav cov koom haum tsoom fwv hauv kev sib cais rau cov neeg xiam oob qhab raws kev xiam oob qhab.  Cai Nqe II tshwj xeeb xam muaj Amtrak xws li koom haum tsoom fwv uas duav txog, uas txhais tau hais tias nws kuj tseem duav tau raws Tshooj 504 thiab. Li cas los xij, tsis zoo li cov koom haum tsoom fwv feem ntau, uas poob rau cov cai qhuab uas tsim los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Ncaj Ncees, Amtrak raug kav los ntawm cov cai qhuab uas tsim los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Xa Mus Los. Raws li txoj kev tsheb ciav hlau, ces cov cai lijchoj hais txog kev sib ntxub sib cais hauv xeev xws li Tsab Cai Hais Txog Cai Pejxeem ntawm Unruh (Unruh Civil Rights Act) kuj tseem siv tau rau. 

Cov Kev Tsis Txaus Siab Fab Kev Tswj Tuav Dej Num

Yog hais tias koj ntseeg hais tias Amtrak tau ntxub cais koj raws kev xiam oob qhab, ces koj tuaj yeem foob kev tsis txaus siab rau Amtrak lossis foob rau Chaw Ua Haujlwm Kev Tsheb Ciav Hlau hauv Tsoom Fwv (FRA, Federal Railroad Administration) txog ntawm Cai Pejxeem.

Koj tuaj yeem tiv tauj tau rau Amtrak tus lis haujlwm ADA txhawm rau nug lossis foob kev tsis txaus siab. Xov xwm hais txog kev yuav tiv tauj tau li cas rau tus Neeg Lis Haujlwm ADA nyob rau ntawm no: https://www.amtrak.com/non-discrimination-policy.

Chaw Ua Haujlwm FRA txog ntawm Cai Pejxeem yog lub koom haum saib xyuas uas siv cai yuam Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Xa Mus Los cov cai qhuab uas tsis pub muaj kev ntxub cai saum cov kev tsheb ciav hlau. Koj tuaj yeem nrhiav tau cov lus qhia hais txog kev yuav foob kev tsis txaus siab tau li cas rau FRA ntawm no:

https://www.fra.dot.gov/Page/P0578.

Kev Sib Foob

Cov kev ua txhaum cov kev cai lijchoj uas sib tham saum toj no kuj tseem yuav raug siv raws cov kev sib foob ntawm haujlwm ntiag tug thiab. Thov caw paub txog hais tias cov kev cai lijchoj ntawm cov tswj ciam tuaj nruj rau lub sij hawm rau kev xa ntawv sib foob, thiab hais tias koj tuaj yeem poob kev hais cai tau yog hais tias koj tsis ua nyob rau hauv txoj cai lijchoj uas siv tau ntawm cov tswj ciam. Koj kuj tseem yuav raug tseev kom foob ib qho kev hais cai raws Tsab Cai Kev Hais Cai hauv Tsoom Fwv (Federal Tort Claims Act) tsis dhau 6 lub hli suav txij hnub uas muaj qhov kev ntxub cais, ua ntej yuav foob ib qho kev hais cai rau kev puas tsuaj hauv tsev tu plaub. Nws yog ib qho tseem ceeb los mus tham txog cov hnub tag sij hawm nrog kws lijchoj yog hais tias koj tab tom xav txog kev coj kev taug cai rau Amtrak.