Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon laban sa Kapansanan: Mga Serbisyong Binibigay ng Amtrak

Publications
#F117.08

Papel ng Katotohanan sa Diskriminasyon laban sa Kapansanan: Mga Serbisyong Binibigay ng Amtrak

Mga Patakaran ng Amtrak para sa mga Pasaherong may mga Kapansanan

Ipinaskil ng Amtrak ang sumusunod na Patakaran sa Walang Diskriminasyon sa website nito:

  • Alinsunod sa pang-estado at pederal na mga batas at regulasyon, kabilang ang Batas sa Mga Amerikanong May mga Kapansanan (ADA, Americans with Disabilities Act), ipinagbabawal ng Amtrak ang diskriminasyon batay sa kapansanan sa mga programa, serbisyo, at aktibidad nito para sa publiko.

 

 

Click links below for a downloadable version.