ការទទួលបាន បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ (Assistive Technology) តាមរយៈ Medi-Cal

Publications
#5583.06

ការទទួលបាន បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ (Assistive Technology) តាមរយៈ Medi-Cal

Medi-Cal គឺជា កម្មវិធី របស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ដែលធានាឱ្យមាន ធានារ៉ាប់រងលើការទូទាត់ថ្លៃថែទាំសុខភាព សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចំណូលទាប ។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនាំមុខ សម្រាប់ Medi-Cal នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា គឺ ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (Department of Health Care Services)។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តើអ្វីទៅជា Medi-Cal ?

Medi-Cal គឺជា កម្មវិធី របស់រដ្ឋ និងសហព័ន្ធ ដែលធានាឱ្យមាន ធានារ៉ាប់រងលើការទូទាត់ថ្លៃថែទាំសុខភាព សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានចំណូលទាប ។ ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋនាំមុខ សម្រាប់ Medi-Cal នៅកាលីហ្វ័រញ៉ា គឺ ក្រសួងសេវាថែទាំសុខភាព (Department of Health Care Services), www.dhcs.ca.gov

Medi-Cal គឺជា ទម្រង់កម្មវិធី នៃ កម្មវិធី “Medicaid” របស់សហព័ន្ធ សម្រាប់កាលីហ្វ័រញ៉ា ។ ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ ដែលគ្រប់គ្រង Medicaid គឺ ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាមនុស្ស (Department of Health and Human Services), មជ្ឈមណ្ឌលសេវា Medicare និង Medicaid [Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)], http://www.cms.gov/

សិទ្ធិទទួលបានសេវា Medi-Cal គឺមានជាស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់អ្នកដែលទទួលបាន SSI ។ សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត សិទ្ធិទទួលបានសេវា Medi-Cal គឺត្រូវកំណត់ ដោយក្រសួងសេវាសង្គមកិច្ចតំបន់ (county social services department) ។ សេវា Medi-Cal មានផ្តល់ជូន តាមរយៈ ផែនការថែទាំសុខភាព ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Medi-Cal [Medi-Cal Managed Care Health Plans (MCP)], ឬអ្នកផ្តល់សេវាឯករាជ្យ ដោយផ្អែកលើការផ្តល់សេវា គិតថ្លៃឈ្នួល ។

តើអ្វីទៅជា បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ (assistive technology)?

ជាទូទៅ បច្ចេកវិទ្យាជំនួយ [Assistive technology (AT)] ត្រូវបានកំណត់ និយមន័យថាជា វត្ថុ បរិក្ខារ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (software) ឬប្រព័ន្ធផលិតផល ណាមួយ ដែលប្រើ ដើម្បីបង្កើន រក្សា ឬកែលំអ សមត្ថភាពបំពេញមុខងារ របស់ជនពិការ ។ និយមន័យនេះ រួមបញ្ចូល ទាំង បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង [Durable Medical Equipment (DME)] ព្រមទាំង ឧបករណ៍រណប និងអាវៈយវៈសិប្បនិមិត្ត [Orthotic and Prosthetic Devices (OAP)] ដែលមាន នៅក្រោម កម្មវិធី Medi-Cal ។

 បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង [Durable Medical Equipment (DME)]  នៅក្រោម កម្មវិធី Medi-Cal រួមមាន បរិក្ខារ ដូចជា កៅអីមានកង់ ជាមូលដ្ឋាន និងមានការកែច្នៃ ឈើច្រត់ទោល ឈើច្រត់អមសងខាង ឧបករណ៍ជំនួយការដើរ (walkers) បង្កាន់ដៃតោងដើរ (grab bars) គ្រែនៅមន្ទីរពេទ្យ ពូកប្រើទឹក ឬជែល បរិក្ខារព្យាបាល ដោយប្រើអុកស៊ីសែន ឧបករណ៍ជំនួយការប្រាស្រ័យទាក់ទង (augmentative communication devices) និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ទៀត ។ 22 C.C.R. §51521. Medi-Cal ក៏មានផ្តល់ DME ដែលចាំបាច់ ដើម្បីជួយដល់ ឪពុកម្តាយ ឪពុកម្តាយចុង ឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ដែលជាជនពិការ ក្នុងការថែទាំកូន ផងដែរ ។ Welf. & Inst. Code (ក្រមសុខមាលភាព & ស្ថាប័ន) §14132(m) ។

ឧបករណ៍រណប និងអាវៈយវៈសិប្បនិមិត្ត [Orthotic and Prosthetic Devices (OAP)] (OAP) នៅក្រោម កម្មវិធី Medi-Cal រួមមាន ឧបករណ៍នានា ដែលប្រើដើម្បីស្តារមុខងារឡើងវិញ ឬដើម្បីជំនួស ផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយ ។

តើ Medi-Cal មានគ្របដណ្តប់លើ DME និង OAP អ្វីខ្លះ ?

បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង [Durable Medical Equipment (DME)] ៖  Medi-Cal គ្របដណ្តប់លើ DME ប្រសិនបើវាបំពេញតាម សេចក្តីត្រូវការ លើបរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត របស់លោកអ្នក និងមានកំណត់ ដោយវេជ្ជបញ្ជា ពីគ្រូពេទ្យ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ។ វាត្រូវមានលក្ខណៈចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងបំពេញបាន តាមបទដ្ឋាននានា ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 1. បម្រើឱ្យគោលបំណង ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត
 2. ធន់នឹងការប្រើប្រាស់ ច្រើនដង
 3. មានប្រយោជន៍ ដល់លោកអ្នក ដោយសារមានជំងឺ របួសស្នាម ការចុះខ្សោយផ្នែកសមត្ថភាពបំពេញមុខងារ ឬបញ្ហាមិនប្រក្រតី ពីកំណើត 
 4. គ្មានប្រយោជន៍ ដល់អ្នកដែលគ្មានជំងឺ របួសស្នាម ការចុះខ្សោយផ្នែកសមត្ថភាពបំពេញមុខងារ ឬបញ្ហាមិនប្រក្រតី ពីកំណើត និង 
 5. មានលក្ខណៈសមស្រប សម្រាប់ប្រើប្រាស់ នៅក្នុង ឬនៅក្រៅផ្ទះ ។ 22 C.C.R. § 51160.

ឧបករណ៍រណប និងអាវៈយវៈសិប្បនិមិត្ត [Orthotic and Prosthetic Devices (OAP)] ៖ Medi-Cal មានគ្របដណ្តប់លើ OAP ប្រសិនបើមានការចាំបាច់ លក្ខណៈវេជ្ជសាស្រ្ត និងមានកំណត់ តាមវេជ្ជបញ្ជា ពីគ្រូពេទ្យព្យាបាល គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជើង (podiatrist) ឬទន្តពេទ្យ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ។ អាវៈយវៈសិប្បនិមិត្ត សម្រាប់ជើង ត្រូវមានវេជ្ជបញ្ជា ពីគ្រូពេទ្យព្យាបាល ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ។

នៅក្រោម Medi-Cal, DME ត្រូវបម្រើឱ្យគោលបំណង ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ។  គោលបំណង ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត មានន័យថា លោកអ្នកត្រូវការឧបករណ៍ ដោយសារពិការភាពរបស់លោកអ្នក ហើយលោកអ្នកមិនត្រូវការវា នៅពេលលោកអ្នកមិនពិការ ។ នេះរួមមាន វិសាលភាពធំលើស ពីការទៅរកវេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីទទួលបានការថែទាំសុខភាព ទៅទៀត ។  ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការឧបករណ៍ ដើម្បីជួយលោកអ្នក ក្នុងការ ដើរ និយាយ ឬធ្វើ កិច្ចការនានា ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នោះលោកអ្នក មានសេចក្តីត្រូវការផ្នែកវេជ្ជាសាស្រ្ត លើឧបករណ៍នោះ ហើយវាមានផ្តល់ជូន ក្រោម Medi-Cal ដោយផ្អែកលើ បទដ្ឋានចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត របស់ Medi-Cal ។ គន្លឹះ ក្នុងការបង្ហាញភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត សម្រាប់ DME គឺ ត្រូវបង្ហាញថា ឧបករណ៍ដែលបានស្នើសុំ គឺជាការសម្រួល-ព្យាបាល សមហេតុផល បំផុត សម្រាប់ពិការភាពរបស់លោកអ្នក ។

តើ Medi-Cal ចាត់ទុកស្ថានភាពបែបណាខ្លះ ដែលមានភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ?

ច្បាប់រដ្ឋ កំណត់ ភាពចាំបាច់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ជា សេវានានា ឱសថ សម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ និងឧបករណ៍នានា ដែល «មានលក្ខណៈ សមហេតុផល និងចាំបាច់ ដើម្បីការពារជីវិត បង្ការជំងឺ ឬពិការភាព សំខាន់ៗ ឬដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់ ធ្ងន់ធ្ងរ ។» (Welf. & Inst. Code [ក្រមសុខមាលភាព & ស្ថាប័ន] §§14059.5, 14133.3.) សេវាចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត រួមមាន ការស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម និងសេវាផ្សេងៗ ទៀត ដែលចាំបាច់ ដើម្បីទទួលបាន ឬរក្សាបាន សមត្ថភាពបំពេញ សកម្មភាពធម្មតា បានដោយឯករាជ្យ ឬដោយមានស្វ័យថែទាំ ។

បន្ថែមលើបទដ្ឋានទូទៅនេះ, Medi-Cal មានបទដ្ឋានភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ពិសេស សម្រាប់ជនមានអាយុ ក្រោម 21 ឆ្នាំ, ជនស្ថិតនៅសម្បទាវេជ្ជសាស្រ្ត (medical facilities) ក្នុងប្រភេទផ្សេងៗ និងជនដែលមានសិទ្ធិទទួលបានសេវា ទាំងពី Medicare និងពី Medi-Cal ។ បទដ្ឋានពិសេសទាំងនេះ អាចយកមកប្រើប្រាស់បាន ប្រើបើវត្ថុ ឬសេវានោះ មិនបំពេញបាន តាមបទដ្ឋានចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ។  ឧទាហរណ៍ ជនដែលមានអាយុក្រោម 21 ឆ្នាំ មានសិទ្ធិទទួលបាន ការថែទាំសុខភាព «... ដើម្បីកែតម្រូវ ឬកែលំអ ចំណុចមិនល្អ (defects) នានា ព្រមទាំង ជំងឺ និងបញ្ហា ផ្នែករាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត …» បទដ្ឋានពិសេសនេះ គឺជា លក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់សហព័ន្ធ ក្រោម កម្មវិធីពិនិត្យ វិនិច្ឆ័យរោគ និងព្យាបាល នៅកម្រិតបឋម និងជាប្រចាំ [Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment (EPSDT) program] ។ ព័ត៌មាន អំពី EPSDT និងសេវាកុមាររដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California Children’s Services) អាចរកបាន នៅគេហទំព័រ DRC គឺ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហា ក្នុងការទទួលបានធានារ៉ាប់រង សម្រាប់ DME ឬ OAP ដោយសារ Medi-Cal យល់ថា វាគ្មានការចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត, សូមហៅទូរសព្ទទៅ អង្គភាពសិទ្ធិជនពិការកាលីហ្វ័រញ៉ា ។

តើកាលីហ្វ័រញ៉ា មានបញ្ជីដាច់ឡែក (exclusive)​អំពី DME និង O&P ដែលមានផ្តល់ឱ្យ​ ដែរឬទេ ?

គ្មានទេ ។ កាលីហ្វ័រញ៉ា មានបញ្ជី DME និង O&P មុនពេលមានការឯកភាព (pre-approved DME and O&P) ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈមិនដាច់ឡែក (exclusive)​ នោះទេ ។ ក្រោមច្បាប់សហព័ន្ធ លោកអ្នកត្រូវទទួលបាន «ឱកាស ដែលមានន័យ ក្នុងការស្វែងរក ការកែសម្រួល ឬការលើកលែង ចំពោះបញ្ជីមុនពេលមានការឯកភាព (pre-approved list) នេះ ។»  បទដ្ឋានសហព័ន្ធ មានពិភាក្សា នៅក្នុងលិខិតរបស់នាយក Medicaid រដ្ឋ ចុះថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1998 ដែលអាចរកបាន នៅគេហទំព័រ របស់ មជ្ឈមណ្ឌលសេវា Medicare និង Medicaid​ សហព័ន្ធ [federal Center for Medicare and Medicaid Services (CMS)] គឺ https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf

តើខ្ញុំអាចទទួលបាន DME ឬ O&P ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុន ពី Medi-Cal ឬផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan) បានដែរឬទេ ?

សម្រាប់ឧបករណ៍ នៅក្នុងបញ្ជីមុនពេលមានការឯកភាព (pre-approved list) ខាងក្រោមនេះ មិនចាំបាច់មាន ការអនុញ្ញាត ជាមុន នោះទេ ៖

 1. ឧបករណ៍ ឬសេវា សម្រាប់អាវៈយវៈសិប្បនិមិត្ត ដែលមានថ្លៃចំណាយ តិចជាង $500 ។ 22 C.C.R. §51315(a)(2).
 2. ឧបករណ៍រណប ឬការជួសជុលឧបករណ៍នេះ ប្រសិនបើមានថ្លៃចំណាយ តិចជាង $250 ។ Welf. & Inst. Code (ក្រមសុខមាលភាព & ស្ថាប័ន) § 14132.765; 22 C.C.R. §51315(a)(1).
 3. DME ប្រសិនបើថ្លៃចំណាយ តិចជាង $100 ។ 22 C.C.R. §51321 (b)(1), និង
 4. ការជួសជុល និងថែរក្សា DME ប្រសិនបើថ្លៃចំណាយ មិនលើសពី $250 ក្នុងខែប្រតិទិន ។  22 C.C.R. §51321(b)(2)

តើខ្ញុំអាចទទួលបាន ការអនុញ្ញាត ជាមុន សម្រាប់ DME ឬ O&P ក្រោមកម្មវិធី Medi-Cal បានដោយរបៀបណាដែរ ?

អ្នកផ្តល់ DME ឬ OAP របស់លោកអ្នក ត្រូវបំពេញ សំណើសុំការអនុញ្ញាតផ្តល់ការព្យាបាល [Treatment Authorization Request (TAR)] ហើយដាក់ជូនទៅ ការិយាល័យ Medi-Cal នៅមូលដ្ឋាន (Medi-Cal field office) ឬ ផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan) ប្រសិនបើលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះ ។ TAR គួរត្រូវដាក់ជូន ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយឯកសារបញ្ជាក់ពី​ សេចក្តីត្រូវការរបស់លោកអ្នក ចំពោះសេវា រួមទាំង លិខិតបញ្ជាក់ទឡ្ហីករណ៍ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (ភាពចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត) ពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ របស់លោកអ្នក ។  សូមមើលឯកសារផ្សព្វផ្សាយ របស់យើងខ្ញុំ អំពី Medi-Cal TARs សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ។

តើ Medi-Cal មានដាក់ដែនកម្រិតអ្វីខ្លះ លើ DME និងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ?

Medi-Cal កំណត់ដែនកម្រិត លើការអនុញ្ញាត សម្រាប់ DME ត្រឹម វត្ថុមានតម្លៃទាបបំផុត ដែលនឹងបំពេញសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត របស់លោកអ្នក បានគ្រប់គ្រាន់ ។  Title 22 C.C.R. §51321(g).

Medi-Cal មិនធ្វើការទូទាត់លើ វត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ វត្ថុដែលមិនត្រូវបានប្រើជាចំបង សម្រាប់ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត និងសាច់ក្រណាត់ ទោះជាសម្រាប់បំពេញ តាមសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត​ ដោយស្របច្បាប់ក៏ដោយ ។ ប្រសិនបើវត្ថុប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ នឹងបម្រើឱ្យសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត របស់លោកអ្នក, Medi-Cal នឹងមិនអនុញ្ញាត ផ្តល់ ឧបករណ៍វេជ្ជសាស្រ្តនោះទេ ។ Medi-Cal មិនធ្វើការទូទាត់លើ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ តម្រងខ្យល់ ម៉ាស៊ីនកិនលាយអាហារ ពូកលក្ខណៈរណប ឬការកែសម្រួល រថយន្ត នោះទេ ។  22 CCR § 51321(e) និង 51321(f)

តើ Medi-Cal ផ្តល់កៅអីមានកង់ មានបំពាក់ម៉ាស៊ីន មានកែសម្រួល ឬមានទម្ងន់ស្រាល (light-weight, custom or power wheelchair) នៅពេលណាដែរ ?

Medi-Cal នឹងទិញ កៅអីមានកង់ មានបំពាក់ម៉ាស៊ីន មានកែសម្រួល ឬមានទម្ងន់ស្រាល (light-weight, custom or power wheelchair) តែនៅពេលលោកអ្នកអាចផ្តល់ទឡ្ហីករណ៍បានប៉ុណ្ណោះ ។  ជាការសំខាន់នោះ, Medi-Cal នឹងទិញ កៅអីមានកង់ មានបំពាក់ម៉ាស៊ីន មានកែសម្រួល ឬមានទម្ងន់ស្រាល (light-weight, custom or power wheelchair) តែនៅពេលលោកអ្នកគ្មានកម្លាំងដៃ ដើម្បីរុញកៅអីមានកង់ ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ ដោយខ្លួនបានប៉ុណ្ណោះ ។  កៅអីមានកង់ លក្ខណៈកីឡា (Sports wheelchairs) មិនមែនជា អត្ថប្រយោជន៍ ដែល Medi-Cal មានផ្តល់ឱ្យនោះទេ ។  Medi-Cal អាចឯកភាព ផ្តល់កៅអីមានកង់ ដែលមានបំពាក់ម៉ាស៊ីន (power wheelchair) ប្រសិនបើលោកអ្នកមានការលំបាក ក្នុងការធ្វើចលនា ផ្នែកដើមដៃ ឬខ្លះកម្លាំង ដែលពិបាកប្រើ កៅអីមានកង់ ដោយប្រើដៃ ។  ចំពោះកៅអីមានកង់ ដែលមានបំពាក់ម៉ាស៊ីន (power wheelchair) ប្រសិនបើលោកអ្នកស្នើសុំ តែដើម្បីបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការ ផ្នែកសង្គម ផ្នែកអប់រំ ឬផ្នែកការងារ, Medi-Cal នឹងបដិសេធ សំណើរបស់លោកអ្នក ។ លិខិតអំពីផែនការទាំងអស់ [All-Plan Letter (APL)] No. ៖ 15-018, Medi-Cal Policy Statement (សេចក្តីថ្លែងខ្លឹមសារគោលនយោបាយ Medi-Cal) 82-21 ។ សូមមើល APL 15-018 ផងដែរ ដែលមាននៅ http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2015/APL15-018.pdf

តើ Medi-Cal នឹងធ្វើការទូទាត់លើ ការកែសម្រួលលំនៅដ្ឋាន ដែរឬទេ ?

សម្រាប់តែករណីមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ។  Medi-Cal នឹងមិនទូទាត់លើ ការកែសម្រួលលំនៅដ្ឋាន តាមរយៈ កម្មវិធី Medi-Cal ធម្មតានោះទេ លើកលែងនៅពេលចាំបាច់ ដើម្បីផ្តល់សេវាលាងចម្រោះ (home dialysis services) នៅតាមផ្ទះប៉ុណ្ណោះ ។  22 CCR § 51321(a). ប្រសិនបើលោកអ្នក ស្ថិតក្រោម ផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan) របស់ Medi-Cal នោះផែនការអាចទូទាត់លើចំណុចទាំងនេះ ប៉ុន្តែមិនមែនជាករណីមានការកំណត់តម្រូវនោះទេ ។ ប៉ុន្តែ Medi-Cal នឹងមិនទូទាត់លើ ការកែសម្រួលលំនៅដ្ឋាននោះទេ ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួលបាន Medi-Cal តាមរយៈ កម្មវិធីអ្នកលះបង់សេវាតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍ [Home and Community-Based Services (HCBS) waiver] នោះ ។ ព័ត៌មាន អំពីកម្មវិធីអ្នកលះបង់សេវាតាមផ្ទះ និងតាមសហគមន៍ (HCBS waivers) អាចរកបាន នៅគេហទំព័ររបស់ DRC គឺ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm, និង http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm។ 

តើ Medi-Cal នឹងធ្វើការទូទាត់ លើជំនួយសម្រាប់ការជួយខ្លួនឯង ដែលខ្ញុំត្រូវការ ដើម្បីបំពេញសកម្មភាពនានា ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ដែរឬទេ ?

បាទ/ចាស (មាន!)។ Medi-Cal នឹងទូទាត់ជូន លើជំនួយសម្រាប់ការជួយខ្លួនឯង ដែលចាំបាច់ ក្នុងការបំពេញសកម្មភាពនានា នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ  ។  ជំនួយនេះ រួមមាន ឧបករណ៍សម្រាប់ការបរិភោគ ដែលមានរៀបចំ ឡើង ជាពិសេស ប្រដាប់ទុកដាក់ឧបករណ៍ (utensil holders) ឧបករណ៍ជំនួយមានប៊ុតុងចុចបញ្ជា (buttoning aids) ចានបង្គន់មានទម្រអង្គុយលើកឡើង (raised toilet seats) ផ្កាឈូកងូតទឹកមានភាពទន់ភ្លន់ (flexible shower hoses) តុបញ្ឈរ (standing tables) និងវត្ថុផ្សេងៗ ទៀត ។  ដោយសារ Medi-Cal មិនមានរាយបញ្ជាក់ ឧបករណ៍ទាំងនេះ ជា DME, ទើបឧបករណ៍ទាំងអស់នេះ តម្រូវឱ្យមាន ការឯកភាព ជាមុន ដោយមិនគិតពីថ្លៃចំណាយ ។  Medi-Cal Policy Statements (សេចក្តីថ្លែងខ្លឹមសារគោលនយោបាយ Medi-Cal) 49-73 & 73-11 ។

តើ Medi-Cal នឹងទូទាត់លើ ឧបករណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទងជំនួយការនិយាយ លក្ខណៈសំយោគ [synthesized speech augmentative communication devices] (ដែលពីមុនហៅថា ឧបករណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាជម្រើស/ជាលក្ខណៈជំនួយ [augmentative/alternative communication (AAC) devices] ដែរឬទេ ?

បាទ/ចាស (មាន!)។ Medi-Cal នឹងផ្តល់ ឧបករណ៍ប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាជម្រើស និងជាលក្ខណៈជំនួយ [augmentative and alternative communication (AAC) devices] និងសេវានានា នៅពេលកំណត់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត ។   សូមមើល ផ្នែកឧបករណ៍បង្កើតពាក្យនិយាយ (Speech Generating Devices section) នៃ សៀវភៅណែនាំ អំពីបរិក្ខារវេជ្ជាសាស្រ្ត និងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្ត ដែលអាចប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង (Medi-Cal Durable Medical Equipment and Medical Supplies manual) របស់ Medi-Cal ដែលមាននៅ http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/spedev_a02a04a06a08o01o03o11.doc។  អត្ថប្រយោជន៍នេះ មានផ្តល់ជូន ដល់អ្នកទទួលផល ពី Medi-Cal ដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថា មានបញ្ហាផ្នែកប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាសារវ័ន្ត ។

តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរ DME របស់ខ្ញុំបាន ប៉ុន្មានដងដែរ ?

Medi-Cal មានបញ្ជីចំនួនផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ (frequency list) ដែលកំណត់ ដែនកម្រិត លើការផ្តល់ DME ប៉ុន្តែ បញ្ជីចំនួនផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ (Frequency List) មិនមែនជា លក្ខខណ្ឌតម្រូវ តឹងរឹង និងឆាប់រហ័ស នោះទេ ។  ឧទាហរណ៍ ក្រោមច្បាប់រដ្ឋ Medi-Cal «ត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមាន ការផ្តល់ បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត និងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្ត ដែលអាចប្រើប្រាស់ បានយូរអង្វែង តាមការចាំបាច់ ដោយសារការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ក្នុងស្ថានភាព ដែលផុតពីការគ្រប់គ្រង របស់អ្នកទទួលផល ។» (Welf. & Inst. Code (ក្រមសុខមាលភាព និងស្ថាប័ន) §§ 14132(k) និង (m) ។) ច្បាប់សហព័ន្ធ អនុញ្ញាតឱ្យ Medi-Cal មាន បញ្ជីចំនួនផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ (frequency list) ជា ឯកសារផ្តល់ភាពងាយស្រួល ក្នុងការគ្រប់គ្រង ប៉ុន្តែវាត្រូវតែមាន ការលើកលេង ដើម្បី «ធានាថា ចំនួន រយៈពេល និងវិសាលភាព នៃការធានាទូទាត់ មានផ្តល់ជូន បានគ្រប់គ្រាន់ ដោយសម្រេចបានតាម គោលបំណងរបស់សេវា ។» 42 C.F.R. § 440.230(b). ប្រភពសិទ្ធិអំណាចល្អបំផុត សម្រាប់ករណីនេះ គឺលិខិតនាយក Medicaid រដ្ឋសហព័ន្ធ ចុះថ្ងៃទី 4 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 1998 និងអាចរកបាន នៅតំណនេះ ៖ https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf​ ។

តើខ្ញុំអាចទទួលបាន DME ដោយរបៀបណាដែរ ប្រសិនបើខ្ញុំមានទាំង Medicare និង Medi-Cal ?

ដីកាតុលាការ ក្នុងករណី ខាងភែនធា នឹង​ ឃីហ្ស៊ឺ (Charpentier v. Kizer), បានបង្កើត នីតិវិធី ដើម្បីទទួលបាន ការអនុញ្ញាត ពី Medi-Cal មុនពេលចេញចេញវិក្កយបត្រឱ្យ Medicare ។  វិធីដែលប្រើ នៅពេលអ្នកផ្តល់ DME ចេញវិក្កយបត្រឱ្យ Medicare សម្រាប់វត្ថុ ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ អាចត្រូវបានធានាថា មានការទូទាត់ បានគ្រប់ចំនួន តាមថ្លៃ ក្នុងអត្រារបស់ Medi-Cal ដែលជាធម្មតា មានកម្រិតខ្ពស់ជាង អត្រារបស់ Medicare ។ ក្រោមនីតិវិធី Charpentier ៖

 1. ដំបូង អ្នកផ្តល់ DME ដាក់ TAR ជូនទៅ Medi-Cal ។
 2. នៅពេល Medi-Cal ផ្តល់ការឯកភាពលើ TAR, អ្នកផ្តល់ DME អាចផ្តល់ បរិក្ខារ និងវិក្កយបត្រ ជូនទៅ Medicare សម្រាប់ថ្លៃចំណាយ ។
 3. ប្រសិនបើ Medicare សម្រេចថា វត្ថុនោះ មានលក្ខណៈចាំបាច់ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត, Medicare នឹងធ្វើការទូទាត់ 80% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ ដែលចាត់ទុកថា ជាអត្រា សមហេតុផល សម្រាប់វត្ថុនោះ ។ បន្ទាប់មក Medi-Cal នឹងធ្វើការទូទាត់ ចំនួនទឹកប្រាក់ខុសគ្នា រវាងអត្រារបស់ Medi-Cal និងចំនួនទឹកប្រាក់ មានទូទាត់ដោយ Medicare ។ ប្រសិនបើ Medicare មិនផ្តល់ការឯកភាពលើ វត្ថុនោះ, Medi-Cal នឹងធ្វើការទូទាត់ ថ្លៃចំណាយទាំងស្រុង ក្នុងអត្រារបស់ Medi-Cal ។

តើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច ប្រសិនបើ Medi-Cal ឬ ផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan) របស់ខ្ញុំ មិនផ្តល់ DME ឬ OAP ដែលខ្ញុំត្រូវការ ឱ្យខ្ញុំ ?

លោកអ្នកអាចប្តឹងតវ៉ាបាន ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនពេញចិត្តនឹង វិធានការរបស់ Medi-Cal, លោកអ្នកអាចស្នើសុំ Medi-Cal ឱ្យបើកសវនការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌មួយ ។  ប្រសិនបើលោកអ្នកស្ថិតក្នុង ផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan) របស់ Medi-Cal, លោកអ្នកអាចដាក់ ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ទៅកម្មវិធីផែនការនេះ ហើយស្នើសុំឱ្យបើក សវនការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនពេញចិត្ត នឹងការសម្រេចនោះ ។​ លោកអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យបើក សវនាការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ បាន ដោយមិនចាំបាច់ដាក់ ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ។  ប្រសិនបើលោកអ្នកស្ថិតក្នុង ផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan), លោកអ្នកក៏អាចដាក់សំណើសុំ ឱ្យមាន ការពិនិត្យឡើងវិញដោយឯករាជ្យ ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត (IMR) ទៅ ក្រសួងថែទាំសុខភាពមានកម្មវិធីគ្រប់គ្រង រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា [California Department of Managed Health Care (DMHC)] ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបំណងដាក់សំណើសុំឱ្យមាន IMR ជាទូទៅ នៅជំហានដំបូង លោកអ្នកត្រូវដាក់ពាក្យបណ្តឹងតវ៉ា ទៅ ផែនការថែទាំ ដែលមានការគ្រប់គ្រង (managed care plan) ។   សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx ។ គេហទំព័រនេះ គឺជាចំណុចល្អមួយ ដែលលោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើម ធ្វើការស្រាវជ្រាវ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងពិចារណាលើ ការស្នើសុំ Medi-Cal ឱ្យបើកសវនការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ។ ចំណុចជាច្រើន ដែលមានពិភាក្សា នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះ ក៏អាចផ្តល់ព័ត៌មានជំនួយ អំពីសវនការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ផងដែរ ។   សម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅបន្ថែម អំពីសវនាការ ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ សូមចូលមើលគេហទំព័រ របស់ ផ្នែកសវនការរដ្ឋ នៃក្រសួងសេវាសង្គម (Department of Social Services' State Hearings Division), http://www.dss.cahwnet.gov/shd/default.htm, និង http://www.dss.cahwnet.gov/shd/PG1094.htm

តើខ្ញុំអាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ពីកន្លែងណាដែរ ?

មានព័ត៌មានផ្សេងៗ ជាច្រើន អំពី Medi-Cal នៅលើអុីនធឺណែត ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល ឯកសារផ្សព្វផ្សាយ #5511.01 របស់ DRC អំពី Medi-Cal ៖ ព័ត៌មាន អំពី ច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ ព្រមទាំង ព័ត៌មានជំនួយ ផ្សេងៗ ទៀត និងព័ត៌មានផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ លើអុីនធឺណែត (ខែមីនា ឆ្នាំ 2012) អាចរកបាននៅ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm​ ។

ចំណុចខាងក្រោមនេះ ជាធនធាន តាមអុីនធឺណែត ផ្សេងៗ មួយចំនួនទៀត ៖

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ Medi-Cal ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន SSI, នោះលោកអ្នកទទួលបាន Medi-Cal ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។  ប្រសិនបើលោកអ្នកគ្មាន Medi-Cal, លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ ទៅក្រសួងសេវាសង្គមនៅតំបន់ (county social services department) ឬតាមអុីនធឺណែត ។  លោកអ្នកអាចរកព័ត៌មាន អំពីពាក្យស្នើសុំ Medi-Cal នៅគេហទំព័ររបស់ DHCS គឺ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx

សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal ប្រភពដ៏ល្អ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន អំពី សិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal និងសេវានានា គឺ សៀវភៅណែនាំ អំពី NHeLP (NHeLP manual), សេចក្តីសង្ខេប អំពីកម្មវិធី Medi-Cal ឆ្នាំ 2008 [Overview of the Medi-Cal Program (2008)] ដែលអាចរកបាន នៅគេហទំព័រ របស់ សម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាល (Health Consumer Alliance) គឺ http://healthconsumer.org/publications.htm#manuals ។ សម្ព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសុខាភិបាល មានឯកសារផ្សព្វផ្សាយ ដ៏មានប្រយោជន៍ អំពីសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal និងសេវានានា នៅគេហទំព័រ ដដែលនេះ ។​

សៀវភៅណែនាំ អំពីអ្នកផ្តល់សេវា Medi-Cal (Medi-Cal provider manuals) ។ សៀវភៅណែនាំ អំពីអ្នកផ្តល់សេវា Medi-Cal អាចរកបាន នៅគេហទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់សេវា Medi-Cal គឺ http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/Manuals_menu.asp។  សៀវភៅណែនាំ អំពីបរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្ត និងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្រ្ត ដែលប្រើប្រាស់ បានយូរអង្វែង [Durable Medical Equipment and Medical Supplies (DME) manual] អាចរកបាន ក្រោមចំណងជើង “Allied Health (សេវាសុខាភិបាល នៅក្នុងសម្ព័ន្ធ) ។” សៀវភៅណែនាំ អំពីឧបករណ៍រណប និងអាវៈយវៈសិប្បនិមិត្ត [Orthotics and Prosthetics (OAP) manual ] ក៏អាចរកបាន នៅទីនោះដែរ ។

កម្មវិធីសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Disability Rights California) ក៏មានឯកសារផ្សព្វផ្សាយ មួយចំនួនដែរ អំពីសិទ្ធិទទួលបាន Medi-Cal និងសេវានានា ។  ឯកសារទាំងនោះ អាចរកបាននៅ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm