Tau txais kev pab ntawm kev sim tswv yim puas yam tsav (Technology) ua yog los ntawm Kev kho mob (Medi-Cal)

Publications
#5583.09

Tau txais kev pab ntawm kev sim tswv yim puas yam tsav (Technology) ua yog los ntawm Kev kho mob (Medi-Cal)

Kev kho mob (Medi-Cal) yog ib lub xeev  thiab tsoom fwv nruab nrab teb chaws kev pab cuam txhawm rau kev tuaj tswj saib xyuas kev noj qab hauv hu rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg.  Lub xeev yog tus coj uas rau kev kho mob (Medi-Cal) nyob rau lub lav California yog pawg pab cuam saib xyuas kev noj qab hauv huv, 

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

Kev kho mob (Medi-Cal) yog dab tsi

Kev kho mob (Medi-Cal) yog ib lub xeev  thiab tsoom fwv nruab nrab teb chaws kev pab cuam txhawm rau kev tuaj tswj saib xyuas kev noj qab hauv hu rau cov neeg uas khwv tau nyiaj tsawg.  Lub xeev yog tus coj uas rau kev kho mob (Medi-Cal) nyob rau lub lav California yog pawg pab cuam saib xyuas kev noj qab hauv huv, www.dhcs.ca.gov. 

Kev kho mob (Medi-Cal) yog lab California tej dej num ntawm tsoom fwv nruab nrab teb chaws “kev saib xyua kev ruaj ntseg txog kev noj qab hauv huv ntawm tsoom fwv” kev pab cuam.  Yog pawg ntawm tsoom fwv nruab nrab teb chaws uas saib xyua kev ruaj ntseg txog kev noj qab hauv huv ntawm tsoom fwv yog ib pawg ntawm kev saib xyuas kev noj qab hauv huv thiab pab cuam tib neeg, yog lub chaws rau kev kho mob ( Medicare)  thiab kev saib xyua kev ruaj ntseg txog kev noj qab hauv huv ntawm tsoom fwv (Medicaid) kev pab cuam (CMS), http://www.cms.gov/.

Tsim nyog tau txais kev kho mob yam sai li sai tau (automatic) rau tus neeg uas tau txais SSI.  Rau tag nrho lwm leej lwm tus, tsim nyog tau txais kev kho mob yog raug txiav txim los ntawm pawg pab cuam saib xyuas tuaj tswj kev ruag ntseg.  Kev pab cuam kev kho mob (Medi-Cal) yog pab los ntawm lub koom haum Tuaj tswj txoj hauv kev saib xyuas kev kho mob kev Noj qab hau huv (MCP), los yog  los ntawm kev pab ntawm lwm qhov kev pab cuam sab nrauv uas yuav tus nqi raws li kev pab cuam ntawv.

Kev pab ntawm kev sim tswv yim puas yam tsav (assistive Technology) yog dab tsi?

Kev pab ntawm kev sim tswv yim puas yam tsav (Assistive technology) (AT) yog feem ntau hais txog tej yam khoom, tej cov khoom siv, cov software los yog cov khoom coj los mus siv los mus nce, tswj, los yog txhim kho lub peev xwm ntawm cov neeg xiam oob khab kom tau txais txiaj ntsim zoo.  Cov ntsiab lus txhais no hais txog cov cuab yeej kho mob (DME) thiab cov khoom pab cuam ntxiv thiab cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab (OAP) uas muaj nyob rau hauv lub koom haum pab cuam kev kho mob ( Medi-Cal program).

Cov cuab yeej kho mob (DME) ntawm lub koom haum pab cuam kev kho mob muaj cov khoom xws li khoom siv thaum pib thiab laub muaj log, Pas nrhig, pas txheem, Neeg hwj mus kev, chaws tuaj mus kev, txaj pw ntawm tsev kho mob, dej siv los yog chaw pw thaum muaj mob nyhav los yog mob tsim txom, cov khoom kho los ntawm siv auv xij ua pa pab (oxygen), kev kho los ntawm cov khoom siv  sib txuas lus thiab lwm yam khoom pab. 22 C.C.R. §51521. Kev kho mob (Medi-Cal) kuj muaj cov cuab yeej kho mob DME tseem ceeb pab txhawb rau cov niam txiv, niam tshiab txiv tshiab, niam qhuav txiv qhuav los yog kev cai lij choj saib xyuas ib tug neeg xiam oob khab yuav tu ib tug me nyuam. Welf. & Inst. Lab hav los yog cov leb  §14132(m).

Cov khoom pab cuam ntxiv thiab cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab (OAP) uas nyob rau hauv lub koom haum pab cuam kev kho mob( Medi-Cal program) muaj xws li khoom siv hluav taw xob pab kom tib neeg lub cev rov ua hauj lwm zoo li qub los yog khoom siv hloov rau tib neeg lub cev.

Cov cuab yeej kho mob (DME)  thiab cov khoom pab cuam ntxiv thiab cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab (OAP) uas lub koom haum pab cuam kev kho mob (Medi-Cal) pab yog muaj dab tsi?

Cov Cuab yeej Kho mob: Koob haum pab cuam kev kho mob (Medi-Cal) muaj txog cov cuab yeej kho mob DME yog hais tias koj tus mob muaj feem xyuam yuav tau siv cov khoom kho mob thiab raug tso cai los pom zoo los ntawv kw kho mob loj. Nws yuav tsum yog muaj mob tsim nyob yuav kho thiab tau raws li cov nram qab no cov qauv:

 1. Siv rau lub hom phiaj ntawm kev kho mob;
 2. Thev siv tau ntau lwm ntxiv;
 3. Yuav muaj txiaj ntsim rau koj  vim muaj mob, raug mob, xiam oob kham los ntawm kev ua hauj lwm los yog xiam oob kham los thaum yug los xeeb txawm muaj los; 
 4. Yuav tsis muaj txiaj ntsim rau ib tug neeg twg vim tsi muaj mob, raug mob, xiam oob kham los ntawm kev ua hauj lwm los yog xiam oob kham los thaum yug los xeeb txawm muaj los; thiab
 5. Muaj txiaj ntsim siv nyob rau hauv tsev los yog tawm mus rau sab nraum tsev. 22 C.C.R. § 51160.

Cov khoom pab cuam ntxiv thiab cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab:  Kev kho mob (Medi-Cal) txhuam txog OAP yog tias nws tsim yog los ntawm kev kho mob thiab pom zoo los ntawm kw kho mob muaj daim ntawv tso cai, kw kho mob kho tau mob ntau yam los yog kw kho mob hniav. Qis duab sab ceg cuav tes taw yuav tsum rau tso cai los ntawm kw kho mob uas muaj daim ntawv tso cai.

Nyob rau kev kho mob (Medi-Cal), DME yuav tsum muaj txiaj ntsim rau lub hom phiaj kev kho mob.  Lub hom phiaj ntawm kev kho mob txhais tau tias koj xav tau cov khoom los siv vim tias koj xiam oob kham, thiab yog koj tsi xav tau cov khoom los siv  yog koj tsi xiam oob kham.  Qhov no muaj ntau tshaj qhov yuav mus cuag kw kho mob txhawm rau kev kho mob.  Yog tias koj xav siv cov khoom pab koj mus kev, hais lus, los yog ua lwm yam dej num koj ib txwm ua raws lis koj lub neej nyob tam sim no, koj yuav tau muaj kev kho mob los ntawm cov khoom no thiab txuam txog nyob rau kev kho mob ( Medi-Cal) raws lis cov qauv ntawm kev kho mob  Qhov tseem ceeb nyob ua kom pom txog kev tseem ceeb ntawm kev kho mob rau DME pom tias kev siv cov khoom kho mob nws tsim nyog tsaj plaw rau koj tus xiam oob khab.

Yam twg Kev kho mob (Medi-Cal) thiaj tias yog qhov tseem ceeb ntawm kho mob?

Txoj kev cai lij choj ntawm nom tswv tau hais tias qhov tseem ceeb ntawm cov kev pab cuam, tshuaj kho mob, cov muag tshuaj thiab cov khoom siv ntawm muaj xw” tsim nyog siv thiab tseem ceeb rau kev tiv lub neeg txom sia, tseem ceeb yog kev tiv thaiv mob nkeeg los yog xiam oob khab, los yog txo tus mob kom zoo sai.”  (Welf. & Inst. Lab hav los yog cov leb  §§14059.5, 14133.3.)  Kev pab cuam kev kho mob tseem ceeb muaj xw kho kom zoo li qub tuaj thiab lwm yam kev pab cuam yuav tsum ua kom tiav los yog khaw cia qhov kev muaj peev xwm ntawm tej dej num li qub, kev ywj siab los yog saib xyuas tus kheej.

Ib qho ntxiv rau ntawm cov qauv no, kev kho mob (Medi-Cal) muaj cov qauv tshwj xeeb los mus kho cov pej xeem muaj nuj nyoog qis dua 21 xyoo, thiab cov neeg no muaj ntau hom kev pab cuam kho mob sib txawv, thiab cov neeg uas tsim nyob rau ob yam kev saib xyaus kev kho mob (Medicare) thiab kev kho mob (Medi-cal.) cov qauv tshwj xeeb no yuav raug siv yog tias cov khoom los yog cov kev pab cuam tsi mus raws li cov qauv ntawm kev tseem ceeb ntawm kev kho mob.  Piv txwv li, tus neeg muaj hnub nyoog qis dua 21, yuav tau txais kev kho mob yam tsim nyog “...  rau kev daws teeb meem los yog kev tsi thooj li qub thiab kev mob lub nrog cev thiab puas hlwb thiab tej yam kev mob…” cov qauv tshwj xeeb no yog tsoom fwv nruab nrab teb chaw nyob rau thaum pib thiab kev xaiv lub sib hawm, kev ntshuam xyuas thiab kev kho mob (EPSDT) ntawm koom haum.  Cov lus qhias hais txog EPSDT thiab kev pab cuam me nyuam yaus ntawm lub lav California muaj peev xwm paub tau nyob rau DRC tus website ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm.

Yog hais tias koj muaj teeb meem ntawm kev tuaj tswj rau  DME los yog OAP vim tias  Medi-Cal hais tias tsi tsim nyog rau kev kho mob, koj hu rau koom haum saib xyuas kev ncaj ncees rau cov neeg xiam oob kham lu lab California (Disability Rights California.)

California puas muaj ib cov npe teev tshwj xeeb los mus tuaj tswj DME thiab O&P?

Tsis muaj.  California muaj cov npe uas rau pom zoo ua ntej DME thiab O&P tab si tsi yog cov npe tshwj xeeb.  Raw li txoj kev cai lij choj ntawm nruab nrab teb chaws koj yuav tsum tau txais “yog ib lub sib hawm muaj nuj nqis rau koj yuav tau nrhiav kev hloov kho ntawm los yog kev zam rau cov npe uas rau pom zoo us ntej.” Tus qauv ntawm tsoom fwv nruab nrab teb chaw raug muab los sib tham nyob rau Thwj tsoom fwv kho mob (State Medicaid Director letter) tsab ntawv tau teev nyob rau cuaj hlis hnub tim 4, xyoo 1998, uas pom los yog muaj nyob rau hauv tsoom fwv nruab nrab teb chaw rau kev pab cuam ntawm kev saiv xyuas kev kho mob ( Medicare) thiab  kev kho mob (Medicaid) (CMS) tus website ntawm   https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf.

Kuv puas muaj peev xwm tau txais DME los yog O&P ua ntej yam tsi tau raug kev tso cai los ntawm kev kho mob (Medi-Cal) los yog kuv lub lub hom phiaj kev tuav tswj kev kho mob?

Raw li cov khoom siv nram qab no nyob rau cov npe uas yuav tsum raug pom zoo ua ntej, uas raug kev tso cai ua ntej tsi yog los ntawm kev tsim nyog:

 1. Cov khoom siv cuav los yog cov kev pab cuam uas tus nqis qis dua $500. 22 C.C.R. §51315(a)(2).
 2. Cov khoom pab cuam los txhawb nqa los yog kev kho los ntawm lawv tus kheej uas tus nqis qis dua $250. Welf. & Inst. Lab hav los yog cov leb § 14132.765; 22 C.C.R. §51315(a)(1).
 3. DME yog tias nws tus nqis qis dua $100; 22 C.C.R. §51321 (b)(1), thiab
 4. Kev kho thiab saib xyaus tu ntawm DME yog tias tu nqis tsi tshaj li $250 nyob rau ntawm ib lub hlis ntawm daim ntawv qhia txog lub hli ( Calenda month). 22 C.C.R. §51321(b)(2)

Yuav ua li cas kuv thiaj raug tso cai ua ntej rau DME los yog  O&P nyob rau koom haum kev kho mob  (Medi-Cal program)?

Koj li DME los yog OAP kev pab cuam yuav tsum ua kom tiav Daim Ntawv tso cai Kho mob (TAR) thiab muab xa mus rau lub chaw ua hauj lwm cheeb tsam (Medi-Cal field office) los yog koj li hom phiaj kev tuav tswj kev kho mob yog tias koj tau sau npe ib zaug lawm. Koj TAR yuav tsum raug xa mus ua ke nrog koj li ntaub ntawv thov kev xav tau kev pab cuam muaj xws li xeeb ceem ntawm kev kho mob (kev tsim nyog kho mob) tsab ntawv los ntawm tus muab kev pab cuam kev noj qab hauv huv.  Saib peb li ntawv luam tawm nyob rau  Daim ntawv tso Cai kev kho mob (Medi-Cal TARs) xav paub ntau tsaj no.

Qes nqee lus txwv ntawm Kev kho mob ( Medi-Cal)  uas tso rau DME thiab cov khoom siv kho mob yog dab tsi?

Kev kho mob (Medi-Cal) txwv kev tso cai rau DME rau cov khoom yam qis kawg nkaus kom txaus rau kev xav tau ntawm koj li kev kho mob. Lub npe los yog rau npe 22 C.C.R. §51321(g).

Lub koom haum kho mob (Medi-Cal) tsi pab cuam khoom siv rau tsev neeg, cov khoom tsi raug siv los mus kho mob thaum pib, thiab cov khoom ntawm cov khaub ncaws-txawm yog hais tias lawv tau raws li ib tug tsim nyob kho mob yuav tsum tau. Yog hais tias koj cov khoom siv hauv tsev yuav coj los siv rau ntawm kev kho mob, koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav tsi tso cai cov los siv ua cov khoom kho mob. Koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav tsi pab cuam los yog them cov huab cua txias (air conditioners, huab cuab txhaij lim (air filters, lub zom khoom noj khoom haus,txaj pw muaj khawm los yog hloov pauv thseb loj. 22 CCR § 51321(e) thiab 51321(f)

Thaum twg koom haum kho mob (Medi-Cal) mam pab lub luj sib hyav, cov neeg kho mob los yog lub hwj chim kev siv laub log?

Koom huam kho mob (Medi-Cal) yuav yuav lub luj sib hyav, rau cov neeg mob los yog lub hwj chim ntawm kev siv laub log los yoy los ntawm koj muaj peev xwm hloov tau nws. Tseem ceeb mas, koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav yuav lub rooj luj siv hnyav  los yog sib tshaj plaws txhawm rau thaum koj sab tes tsis muaj zog rau koj tus kheej thaum kom khawm lub laub hnyav dua. Cov rooj zaum ua si muaj log ua nrog ces kom muaj zog tsi yogi b qho kev pab ntawm koom haum kev kho mob (Medi-Cal). Koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav tso cai ib lub rooj ntxiv zog yog tias koj sab tes tsi ua hauj lwm los yog tsi muaj zog yuav sib tau cov rooj siv tes thawb. Yog hais txog lub rooj siv ntxiv zog, yog hais koj thov pab lwm tus,siv rau kev kawm ntawv, los yog kev ua hauj lwm, koom haum kho mob (Medi-cal) yuav txiav koj li kev thov. Tag nrho-Cov Ntawv Hom phiaj (APL) No.: 15-018, koom haum kev kho mob (Medi-Cal) txoj cai 82-21. Kuj saib tau APL 15-018, muaj nyob ntawm http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2015/APL15-018.pdf.

Koo haum kho mob (Medi-Cal) puas them rau kev hloov pauv tsev?

Tsuas yog muaj nyob rua qee yam. Koo haum kho mob (Medi-Cal) yuav tsi them nqis hloov tsev los ntawm koo haum tej kev pab uas ib txwm pab, tsuas yog tsi txwv thaum twg muaj lub tsev li cov kev pab cuam. 22 CCR § 51321(a). Yog hais tias koj muaj nyob rau hauv koo haum kho mob (Medi-Cal) kev tuaj tswj hom phiaj kev kho mob, lub hom phiaj yuav pab cuam cov khoom no, tab si nws tsi xav tau. Tsawm li cas los kav liam, koo haum kho mob (Medi-Cal)  yuav pab cuam  kev hloov pauv tsev yog hais tias koj tau txais koo haum kho mob ( Medi-Cal) los ntawm lub tsev thiab kev pab cuam ntawv niam txiv pej xeem (HCBS) ua tau txwv.  Hais txog lus paub ntawm  HCBS kev txwv muaj peev xwm ntsib nyob rau ntawm DRC website ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm, and http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm. 

Koo haum kho mob (Medi-Cal) puas yuav pab cuam kev kho mob rau tus kheej  kuv xav ua kom tiav ntawm cov dej num ntawm lub neej txhua hnub?

Yog. Koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav pab cuam kev kho mob rau tus kheej tseem ceeb rau qhov kev kawm ua ub ua no ntawm txhua txhua hnub nyob. Xws kev pab muaj xws li tshwj xeeb yog tawm tu qauv rab diav noj mov, tais diav noj mov, kev khawm pab, rooj zaum tso zis tso quav, chav das dej ywj siab, rooj hwj sawv, thiab lwm yam khoom siv. Txij thaum koom haum kev kho mob (Medi-Cal) tsi tau teev lawv raws li DME, lawv sawv daws yuav tsum raug tso cai, yam tsi hais txoj tu nqi. Koom haum kev kho mob (Medi-Cal) txoj cai 49-73 & 73-11.

Koom haum kho mob (Medi-Cal) puas yuav pab cuam cov khoom siv sib txuas lus ua kom pom dav tuaj (thaum ub hu ua kev yee ua kom pom dav tuaj/kev xaiv sib txuas lus (AAC) ntawm cov khoom siv)?

Yog.  Koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav pab cov khoom yee kom pom dav tuaj thiab kev xaiv sib txuas lus (AAC) ntawm cov khoom thiab cov kev pab cuam thaum lub sib hawm xav tau kev pab cuam los ntawm kev kho mob. Saib cov Sob lus Ntawm cov khoom ntawm koom haum kho mob (Medi-Cal) cov cuab yeej kho mob yam thej thiab phaub ntawv qhiv txog cov khoom siv kho mob, muaj nyob rau ntawm   http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/spedev_a02a04a06a08o01o03o11.doc. Qhov kev pab no muaj nyob rau koom haum kho mob (Medi-Cal) kev txiaj ntsim los ntawm kev kuaj mob thiab nrog rau kev txuas lus tseem ceeb.

Kuv yauv tau txais kev hloov pauv ntawm DME ntau npaum cas?

Koom haum kho mob (Medi-Cal) muaj cov npe tas li uas muab los txwv rau cov kev hloov pauv ntawm DME tab si cov npe no tsi nyuab thiab tsi yog cov xav tau sai.  Piv txwv li, nyob rau hauv luv xeev txoj kev cai lij choj koom haum kho mob (Medi-Cal) “ yuav tsum tso cai hloov pauv cov cuab yeej kho mob thiab kev kho mob cov khoom siv thaum tsim nyog vim los ntawv tsi pom lawm los yog xiam lawm los yog muab rhuav pov tseg los ntawm xeeb ceem ntawv muaj peev xwm tuaj tswj kev txais txiaj ntsig los ntawm tsoom fwv.”  (Welf. & Inst. Tua lab hav los yog cov leb §§ 14132(k) thiab (m).)  Txoj kev cai lij choj ntawm nruab nrab teb chaws pom zoo koom haum kho mob (Medi-Cal) kom muaj cov npe ntawm cov khoom kom yooj yim rau teeb meem ntawm kev tuav tswj tiam si yuav tsum zam rau  “xyuas kom meej ntawm cov nyiaj, lub sib hawm, thiab cheeb tsam ntawm kev tuaj tswj los yog muaj feem xyuam txog kom tsim nyog txaus rau txoj kev tiav log ntawm lub hom phiaj ntawm kev pab cuam.” 42 C.F.R. § 440.230(b). Sob lus qhia tseem ceeb los ntawm kev tso cai rau  ntawm tsoom fwv nruab nrab teb chaw Thwj tsoom fwv kho mob (State Medicaid Director letter) tsab ntawv teev thaum lub cuaj hlis hnub tim 4 , xyoo 1998, thiab muaj nyob rau ntawm tus txuas no (link:)  https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf.

Kuv yuav txais DME tau lis cas yog tias kuv muaj tag nro kev saib xyaus kev kho mob (Medicare) thiab koom haum kho mob kev pab Medi-Cal?

Kev tso cai ntawm tsev hais plaub rau qees yam ntawm  Charpentier v. Kizer, tsim cov txheej txheem los yog hauv kev rau kev tau txais kev tso cai ntawm koom haum (Medi-Cal) ua ntej kev saib xyaus kho mob (Medicare) yuav tawm daim ntawv them nyiaj.  Txoj hauv kev no thaum DME muab daim ntawv them nyiaj ntawm kev saib xyuas kev kho mob (Medicare) rau cov khoom ua tus pab cuam kom muaj peev xwm paub tau ntawm kev them nyiaj txaus ntawm lub khoom haum kho mob (Medi-Cal) tus nqi, uas nws siab dua kev saib xyuas kev kho mob (Medicare) tu nqi.  Nyob rau hauv lub Charpentier cov txheej txheem los yog hau kev:

 1. Lub DME tau xa thawj daim ntawv thov tso cai kho mob (TAR) mus rau lub koom haum kho mob (Medi-Cal.)
 2. Thaum twg Kev kho mob (Medi-Cal) tso cai koj daim ntawv TAR, ces tus pab cuam DME yuav pab cov khoom siv thiab daim ntawv sau nyiaj ntawm kev saib xyuas kev kho mob (Medicare) tus nqis.
 3. Yog hais tias tus saib xyuas kev kho mob (Medicare) txiav txim tias cov khoom tseem ceeb rau kev kho mob, tus saib xyuas kev kho mob yuav them 80 feem puas kev tsim nyog ntawm cov khoom. Kev kho mob (Medi-Cal) yuav them qhov sib txawv ntawm cov kev kho mob (Medi-Cal) tus nqi li thiab kev saib xyuas kev kho mob (Medicare) them.  Yog hais tias tus saib xyuas kev kho mob (Medicare) tsi tso cai cov khoom, koom haum kho mob (Medi-Cal) yuav them tag nrho raw li koom haum kho mob (Medi-Cal) tus nqi.

Kuv yuav ua lis cas yog hais tias koom haum kho mob (Medi-Cal) los yog kuv lis hom phiaj tuav tswj kev kho mob tsi pab cuam DME los yog OAP raws li kuv xav tau?

Koj muaj peev xwm thov kev ncaj ncee dua los yog thov hais dua.  Yog hais tias koj tsi txaus siab rau kev txiav txim ntawm kev kho mob ( Medi-Cal), koj muaj peev xwb rov qab thov hais kev ncaj ncees dua.  Yog hais tias koj nyob rau hauv kev kho mob (Medi-Cal) kev tswj xyuas lub hom phiaj, koj muaj peev xwm thov kev ncaj ncees raws li lub hom phiaj thiab thov kev ncaj ncees yog tias koj tsi txaus siab rau cov kev txiav txim.  Koj muaj peev xwm thov kev ncaj ncees yam koj tsi tas ua daim ntawv thov dua.  Yog hais tias koj nyob rau hauv lub hom phiaj kev tswj saib xyuas, koj muaj peev xwm yuav thov ntsuam xyuas kev kho mob yam ywj siab (IMR) ntawm Pawg tuav tswj kev noj qab hauv huv ntawm lub lav California(DMHC).  Yog hais tias koj xav thov IMR koj yuav tsum sau koj daim ntawv thov kev ncaj ncees thawj zaug nrog rau lub hom phiaj kev tswj xyuas.  Yog xav paub ntxiv, mus saibhttp://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx.  Lub website no yog ib qhov chaw zoo rau koj li kev tshawb fawb yog hais tias koj tab tom yuav thov rov hais kev ncaj ncees ntawm kev kho mob dua.  Muaj ntau ntau hom khoom raug muab los mus sib tham raws li cov nqe lus nram qab no kuj yog in cov lus tseem ceeb hais txog kev ncaj ncees.  Yog xav paub ntxiv hasi txog kev thov kev ncaj ncees, mus saib tus website ntawm pawg pab cuam saib xyuas kev ruaj ntseg, ntawv feem saib xyuas kev ncaj ncees ntawm tsoom fwv, http://www.dss.cahwnet.gov/shd/default.htm, thiab http://www.dss.cahwnet.gov/shd/PG1094.htm.

Kuv yuav txais lus qhia ntxiv nyob rau qhov twg?

Muaj ntau yam lus qhia txog lub koom haum kev kho mob (Medi-Cal) nyob rau  hauv internet.  Yog xav paub lus qhia ntxiv , mus saib  DRC’s ntaub ntawv luam tawm #5511.01, Kev kho mob (Medi-Cal:) Yuav mus nrhiav kev cai lij choj nyob rau qhov twg, cov kev cai, thiab lwm yam muaj nuj nqis, saib cov lus qhi dawb nyob rau hauv Internet (Peb hlis ntuj 2012) muaj nyob rau http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm.

Cov nram qab no yog lwm yam sob hu qhia ntawm internet:

Thov ntaub ntawv kev kho mob (Medi-Cal.)  Yog koj muaj SSI, koj yuav tau txais kev kho mob tam sim ntawv (automatically.)  Yog hais tias koj tsi tau muaj ntawv kho mob (Medi-Cal), koj muaj peev xwm thov tau ntawm pawg pab cuam kev ruaj ntseg los yog nyob rau hauv huab cua (online).  Koj muaj peev xwm mus tshwb cov ntaub ntawv thov kev kho mob ( Medi-Cal) nyob rua DHCS tus website ntawm http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx.

Kev tsim nyog ntawm kev kho mob (Medi-Cal eligibility.)  Ib qhov chaw zoo kom paub txog cov lus qhia ntawm kev tsim nyog ntawm kev kho mob (Medi-Cal) thiab cov kev pab cuam yog muaj nyob rua  phau ntawv coj qhia NHELP, txheej txheem ntawm lub koom haum pab kev kho mob ( Medi-Cal Program) ( 2008), muaj nyob rau ntawm pawg neeg kev noj qab haus huv tus website ntawm http://healthconsumer.org/publications.htm#manuals.  Pawg neeg kev noj qab haus huv muaj lwm yam ntaub ntawv luam ntawm tseem ceeb hais txog kev tsim nyog ntawm kev kho mob (Medi-Cal) thiab kev pab cuam nyob rau tib tug website.

Phau ntawv qhia txog kev pab cuam kev kho mob.  Phau ntawv qhia txog kev pab cuam kev kho mob nrhiav tau nyob rau kev pab cuam kev kho mob tus website ntawm http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/Manuals_menu.asp.  Cov cuab yeej kho mob thiab cov khoom kho mob (DME) phau ntawv qhia txog kev pab cuam muaj nyob rau “Pawg noj qab hauv huv”  Phau ntawv qhia txog cov khoom pab cuam ntxiv thiab cov khoom siv rau cov neeg xiam oob khab (OAP) kuj muaj nyob rau hauv.

Txoj cai ntawv lub tuam txhab pab cov neeg txom nyem los yog xiam oob khab nyob lav California (Disability Rights California) muaj kev luam ntawm ib cov ntaub ntawb hais txog kev tsim nyog kho mob (Medi-Cal eligibility) thaib kev pab cuam.  Lawv muaj peev xwm mus saib tua ntawm http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm.