Օժանդակ սարքերի և տեխնիկայի ստացում Medi-Cal-ի միջոցով

Publications
#5583.10

Օժանդակ սարքերի և տեխնիկայի ստացում Medi-Cal-ի միջոցով

Medi-Cal-ը նահանգային և դաշնային ծրագիր է, որն ապահովում է ցածր եկամուտ ունեցող բազմաթիվ անձանց բժշկական ապահովագրական ծածկույթը:  Կալիֆորնիայում Medi-Cal-ի գլխավոր նահանգային գործակալությունը Առողջապահական ծառայությունների վարչությունն է (Department of Health Care Services)`

Հրաժարում պատասխանատվությունից: Այս հրապարակումը միայն իրավական տեղեկատվություն է և ձեր անհատական իրավիճակի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն չէ: Այն արդի է տեղադրման օրվա դրությամբ: Մենք փորձում ենք պարբերաբար թարմացնել մեր նյութերը։ Այնուամենայնիվ, օրենքները պարբերաբար փոփոխվում են։ Եթե ցանկանում եք համոզվել, որ օրենքը չի փոխվել, դիմեք DRC կամ մեկ այլ իրավաբանական գրասենյակ:

Ի՞նչ է Medi-Cal-ը:

Medi-Cal-ը նահանգային և դաշնային ծրագիր է, որն ապահովում է ցածր եկամուտ ունեցող բազմաթիվ անձանց բժշկական ապահովագրական ծածկույթը:  Կալիֆորնիայում Medi-Cal-ի գլխավոր նահանգային գործակալությունը Առողջապահական ծառայությունների վարչությունն է (Department of Health Care Services)` www.dhcs.ca.gov: 

Medi-Cal-ը դաշնային “Medicaid” ծրագրի կալիֆորնիական տարբերակն է:  Medicaid ծրագիրը համակարգող դաշնային վարչությունը Առողջապահության և սոցապ ծառայությունների նախարարությունն է (Department of Health and Human Services), Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոնները (CMS)՝ http://www.cms.gov/:

SSI ստացող անձանց համար Medi-Cal ծրագրի համապատասխանությունը հաստատվում է ավտոմատ կերպով:  Մնացած բոլորի համար Medi-Cal ծրագրի համապատասխանությունը որոշվում է տարածքային սոցիալական ապահովության ծառայությունների վարչության կողմից:  Medi-Cal-ի ծառայությունները մատուցվում են Medi-Cal-ի Կառավարվող բուժօգնության ծրագրերի (Managed Care Health Plans - MCP)-ի կամ անկախ բուժսպասարկողների կողմից վճարովի հիմունքներով:

Ի՞նչ է օժանդակ սարքը և տեխնիկան:

Օժանդակ սարքերի տակ ընդհանուր առմամբ հասկացվում է ցանկացած սարք, ծրագրային ապահովում կամ արտադրական համակարգ, որն օգտագործվում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ֆիզիկական կարողությունները մեծացնելու, պահպանելու կամ բարելավելու համար:  Այս սահմանումը ներառում է ինչպես Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքերը (Durable Medical Equipment - DME), այնպես էլ՝ Օրթոպեդիկ և պրոթեզային սարքերը (Orthotic and Prosthetic Devices - OAP), որոնք առաջարկվում են Medi-Cal ծրագրի շրջանակում:

Medi-Cal ծրագրով առաջարկվող Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքերը (DME) ներառում են այնպիսի սարքեր, ինչպիսիք են հիմնական և անհատականացված անվասայլակները, ձեռնափայտերը, անթացուպերը, քայլակները, բռնաձողերը, հիվանդանոցային մահճակալները, ջրային կամ յուղային փչովի ներքնակները, թթվածնային բուժման սարքերը, հաղորդակցմանը նպաստող սարքեր և այլ սարքեր: 22 C.C.R. §51521: Medi-Cal-ը տրամադրում է նաև DME սարքեր հաշմանդամ ծնողներին, խորթ ծնողներին, հոգեծնողին կամ օրինական խնամակալին՝ հոգալու երեխայի համար: Սոց. ապահովության օրենքի §14132(m):

Medi-Cal ծրագրով տրամադրվող Օրթոպեդիկ պրոթեզային սարքերը (OAP) ներառում են մարմնի գործառույթները վերականգնող կամ մարմնի մասերը փոխարինող սարքերը:

Ո՞ր DME և OAP սարքերն են մտնում Medi-Cal-ի ծածկույթի մեջ:

Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքեր. Medi-Cal-ի ծածկույթի մեջ մտնում են DME սարքերը, եթե դրանք բավարարում են Ձեր բժշկական սարքերի կարիքները և նշանակված են լիցենզավորված բժիշկ-թերապևտի կողմից: Դրանք պետք է լինեն բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ և համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին.

 1. ծառայեն որևէ բժշկական նպատակի,
 2. դիմակայեն շարունակական օգտագործմանը,
 3. օգտակար լինեն Ձեզ որևէ հիվանդության, վնասվածքի, ֆիզիկական անկարողության կամ բնածին արատի համար, 
 4. օգտակար չլինեն որևէ մեկին, ով չունի հիվանդություն, վնասվածք, ֆիզիկական անկարողություն կամ բնածին արատ, և
 5. լինեն օգտագործման համար պիտանի ինչպես տանը, այնպես էլ տանից դուրս: 22 C.C.R. § 51160:

Օրթոպեդիկ և պրոթեզային սարքեր.  Medi-Cal-ի ծածկույթի մեջ մտնում են OAP սարքերը, եթե դրանք բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ են և նշանակված են լիցենզավորված բժշկի, օրթոպեդ-վնասվածքաբանի կամ ատամնաբույժի կողմից: Ստորին վերջույթների պրոթեզները պետք է նշանակված լինեն լիցենզավորված բժշկի կողմից:

Medi-Cal ծրագրով DME սարքերը պետք է ծառայեն որևէ բժշկական նպատակի:  Բժշկական նպատակ նշանակում է, որ սարքը Ձեզ անհրաժեշտ է Ձեր հաշմանդամության համար, և Դուք չէիք ունենա դրա կարիքը, եթե հաշմանդամ չլինեիք:  Սա ներառում է շատ ավելին, քան պարզապես այցելություն բժշկին բուժօգնություն ստանալու համար:  Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է սարք, որը Ձեզ կօգնի քայլել, խոսել կամ կատարել առօրյա կյանքին առնչվող այլ գործողություններ, ուրեմն Դուք ունեք սարքի անհրաժեշտություն բժշկական տեսանկյունից և հետևաբար այն կմտնի Medi-Cal ծածկույթի մեջ ըստ Medi-Cal-ի բժշկական անհրաժեշտության չափանիշի:  DME սարքերի բժշկական անհրաժեշտությունը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է ամենակարևորը ցույց տալ, որ նպատակային սարքը Ձեր հաշմանդամության խնդրի ամենաողջամիտ լուծումն է:

Medi-Cal-ը ի՞նչն է համարում բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ:

Նահանգային օրենքները բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ են սահմանում այն ծառայությունները, դեղամիջոցները, պարագաները և սարքերը, որոնք "հիմնավորված են և անհրաժեշտ են կյանքը պաշտպանելու, ծանր հիվանդությունը կամ ծանր կարգի հաշմանդամությունը կանխարգելելու կամ սուր ցավը մեղմելու համար":  (Սոց. ապահովության օրենքի §§14059.5, 14133.3):  Բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ ծառայություններն են վերականգնողական և այլ ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են նորմալ ապրելակերպի կարողությունները, անկախ ինքնուրույն խնամքն ապահովելու կամ պահպանելու համար:

Բացի այս ընդհանուր չափանիշից Medi-Cal-ն ունի բժշկական անհրաժեշտության հատուկ չափանիշներ 21 տարեկանից ցածր, տարբեր բուժհաստատություններում գտնվող անձանց և ինչպես Medicare-ին, այնպես էլ Medi-Cal-ին համապատասխանող անձանց համար: Այս հատուկ չափանիշները կարող են օգտագործվել, եթե տվյալ սարքը կամ ծառայությունը չեն համապատասխանում բժշկական անհրաժեշտության ընդհանուր չափանիշին:  Օրինակ 21 տարեկանից ցածր անձինք իրավունք ունեն ստանալ անհրաժեշտ բուժօգնություն՝ "թերությունները և ֆիզիկական և մտավոր հիվանդություններն ու առողջական խնդիրները շտկելու կամ բարելավելու համար ..." Այս հատուկ չափանիշը դաշնային օրենքի պահանջ է Վաղ և պարբերական հետազոտում, աշխտորոշում և բուժում (Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment - EPSDT) ծրագրի շրջանակում:  EPSDT ծրագրի և Կալիֆորնիայի Երեխաներին մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն կարելի է գտնել http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm կայքէջում:

Եթե Դուք ունեք DME կամ OAP սարքերի համար ապահովագրական ծածկույթ ստանալու հետ կապված խնդիրներ, որովհետև Medi-Cal-ն ասում է, որ դրանք բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ չեն, խնդրում ենք զանգահարել Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպություն:

Կալիֆորնիան ունի՞ DME և OAP սարքերի բացառիկ ցանկ, որոնք մտնում են ապահովագրական ծածկույթի մեջ:

Ոչ: Կալիֆորնիան ունի նախահաստատված DME և O&P սարքերի ցուցակ, որը սակայն բացառիկ չէ:  Դաշնային օրենքով Ձեզ պետք է տրվի "իմաստալից հնարավորություն՝ սարքերի նախահաստատված ցուցակի փոփոխություններ կամ բացառություններ գտնելու համար": Դաշնայի չափանիշը քննարկվել է նահանգային Medicaid ծրագրի տնօրենի 1998թ. սեպտեմբերի 4-ի նամակում, որը կարելի է գտնել Medicare և Medicaid ծառայությունների դաշնային կենտրոնի (CMS) կայքէջում https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf հասցեում:

Կարո՞ղ եմ ստանալ DME կամ O&P սարքեր առանց Medi-Cal-ի կամ իմ կառավարվող բուժօգնության ծրագրի նախնական թույլտվության:

Նախահաստատված ցուցակի հետևյալ սարքերի համար նախնական թույլտվություն անհրաժեշտ չէ.

 1. Պրոթեզային սարքեր կամ ծառայություններ, որոնց արժեքը 500 ԱՄՆ դոլարից պակաս է: 22 C.C.R. §51315(a)(2):
 2. Օրթոպեդիկ սարքեր կամ դրանց նորոգում, եթե արժեքը 250 ԱՄՆ դոլարից պակաս է: Սոց. ապահովության օրենքի § 14132.765, 22 C.C.R. §51315(a)(1):
 3. DME սարքեր, եթե արժեքը պակաս է 100 ԱՄՆ դոլարից, 22 C.C.R. §51321 (b)(1), և
 4. DME սարքերի վերանորոգում և սպասարկում, եթե արժեքը չի գերազանցում 250 ԱՄՆ դոլարը օրացուցային ամսվա ընթացքում: 22 C.C.R. §51321(b)(2)

Ի՞նչպես կարող եմ ստանալ նախնական թույլտվություն DME կամ O&P սարքերի համար Medi-Cal ծրագրի շրջանակում:

Ձեր DME կամ OAP սարքերի մատակարարը պետք է լրացնի Բուժման թույլտվության դիմում (Treatment Authorization Request - TAR) և ներկայացնի այն Medi-Cal-ի տարածքային գրասենյակ կամ Ձեր կառավարվող բուժօգնության ծրագրին, եթե Դուք գրանցված եք դրանցից որևէ մեկում: TAR դիմումը պետք է ներկայացնել տվյալ ծառայության համար Ձեր կարիքը հաստատող փաստաթղթերի հետ միասին՝ ներառյալ որևէ  բուժսպասարկողի բժշկական հիմնավորման (բժշկական անհրաժեշտության) մասին նամակը:  Մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս Medi-Cal TAR-երի վերաբերյալ մեր հրապարակումը:

Որո՞նք են Medi-Cal-ի կողմից DME սարքերի և բժշկական պարագաների նկատմամբ կիրառվող որոշ սահմանափակումները:

Medi-Cal-ի թույլտվությունը սահմանափակվում է ամենացածր արժեքով DME սարքերով, որոնք ադեկվատ կերպով կծառայեն Ձեր բժշկական կարիքների բավարարմանը: Բաժին 22 C.C.R. §51321(g):

Medi-Cal-ի ծածկույթի մեջ չեն մտնում կենցաղային իրեր, առաջնային բժշկական կիրառություն չունեցող ապրանքներ և հագուստ, եթե անգամ դրանք բավարարում են օրենքով սահմանված բժշկական կարիքը: Եթե կենցաղային իրը ծառայի Ձեր բժշկական կարիքներին, Medi-Cal-ը չի տա բժշկական սարքի թույլտվություն: Medi-Cal-ի ծածկույթի մեջ չեն մտնում օդորակիչ սարքերը, օդի զտիչները, սննդի խառնիչները, օրթոպեդիկ ներքնակները կամ ավտոմեքենայի մոդիֆիկացիաները: 22 CCR § 51321(e) և 51321(f):

Ե՞րբ կարող է Medi-Cal-ը տրամադրել թեթևաքաշ, անհատականացված կամ էլեկտրական անվասայլակ:

Medi-Cal-ը կգնի թեթևաքաշ, անհատականացված կամ էլեկտրական անվասայլակ միայն այն դեպքում, եթե կարողանաք հիմնավորել դա: Սկզբունքորեն Medi-Cal-ը կգնի թեթևաքաշ կամ խիստ թեթևաքաշ սայլակներ միայն այն դեպքում, եթե Ձեր թևերը չունենան ավելի ծանրաքաշ սայլակներն ինքնուրույն շարժելու ուժ: Սպորտային անվասայլակները չեն դիտվում որպես Medi-Cal-ից տրամադրվող նպաստ: Medi-Cal-ը կարող է հաստատել էլեկտրական անվասայլակի տրամադրումը, եթե Ձեր թևերը վերին հատվածում չշարժվեն կամ ուժ չունենան ձեռքով քշվող անվասայլակն աշխատեցնելու համար: Էլեկտրական անվասայլակի դեպքում, եթե այն խնդրում եք միայն սոցիալական, կրթական կամ աշխատանքային կարիքները հոգալու համար, Medi-Cal-ը կմերժի Ձեր դիմումը: All-Plan Letter (APL) # 15-018, Medi-Cal ծրագրի քաղաքականություն 82-21: Տե՛ս նաև APL 15-018 http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyLetters/APL2015/APL15-018.pdf հղումով:

Medi-Cal-ը կվճարի՞ իմ տան վերափոխումների համար:

Միայն որոշ դեպքերում: Medi-Cal-ը կանոնավոր Medi-Cal ծրագրի միջոցով չի վճարի տան վերափոխումների համար բացառությամբ այն դեպքերի, եթե դա անհրաժեշտ է տանը դիալիզային ծառայություններ մատուցելու համար: 22 CCR § 51321(a): Եթե Դուք ներառված եք  Medi-Cal-ի կառավարվող բուժօգնության ծրագրում, ծրագիրը կարող է փակել այդ ծախսերը, սակայն դա չի պահանջվում: Այնուամենայնիվ, Medi-Cal-ի ծածկույթը կներառի տան վերափոխումները, եթե Դուք ստանում եք Medi-Cal Տնային և համայնքային ծառայություններից (HCBS) հրաժարվելու արդյունքում:  HCBS հրաժարականների մասին տեղեկատվություն կարելի է գտնել DRC-ի կայքէջում http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsChildrensHealth.htm և http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm հղումներով: 

Medi-Cal-ը կվճարի՞ իմ առօրյա ապրելակերպի գործողություններն ապահովող ինքնուրույն օգնության օժանդակ պարագաների համար:

Այո: Medi-Cal-ը կվճարի ինքնուրույն օգնության օժանդակ պարագաների համար, որոնք ապահովում են առօրյա ապրելակերպի սովորական գործողությունների կատարումը: Այդպիսի օժանդակ պարագաներ են հատուկ նշանակության սպասքի պարագաները, սպասքի բռնիչները, կոճակներ կոճկելու հարմարանքները, զուգարանակոնքը բարձրացնող սարքերը, ճկուն ցնցուղային խողովակները, կանգնելու սեղանները և այլ պարագաներ: Քանի որ Medi-Cal-ը չի համարում դրանք DME սարքեր, դրանց բոլորի համար ահրաժեշտ է նախնական թույլտվություն անկախ արժեքից: Medi-Cal ծրագրի քաղաքականություն 49-73 & 73-11:

Medi-Cal-ը կվճարի՞ ձայնարձակող և հաղորդակցման լավացմանը նպաստող սինթեզավորված սարքերի (նախկինում հայտնի են որպես լրացուցիչ/այլընտրանքային հաղորդակցման (AAC) սարքեր) համար:

Այո:  Medi-Cal-ը կտրամադրի լրացուցիչ/այլընտրանքային հաղորդակցման սարքեր, եթե սահմանվի, որ դրանք բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ են: Տե՛ս Medi-Cal-ի Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքերի և բժշկական պարագաների ձեռնարկի Ձայնարձակող սարքերի բաժինը http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/publications/masters-mtp/part2/spedev_a02a04a06a08o01o03o11.doc հասցեում: Այս հնարավորությունը նախատեսված է Medi-Cal-ի շահառուների համար, ում մոտ ախտորոշվել է հաղորդակցման լուրջ խանգարում:

Որքա՞ն հաճախ կարող եմ փոխարինել իմ DME սարքը:

Medi-Cal-ն ունի հաճախականությունների ցուցակ, որը սահմանափակումներ է դնում DME սարքերի փոխանակման վրա, սակայն Հաճախականությունների ցուցակը չի հանդիսանում ծանր ու անհապաղ պահանջ:  Օրինակ նահանգային օրենքով Medi-Cal-ը "չպետք է թույլ տա երկարատև օգտագործման բժշկական սարքերի և բժշկական պարագաների փոխանակումը, եթե դրա անհրաժեշտությունն առաջացել է շահառուի հսկողությունից դուրս հանգամանքների արդյունքում սարքի կորստի կամ փչացման հետևանքով":  (Սոց. ապահովության օրենքի §§ 14132(k) and (m)):  Դաշնային օրենքը թույլ է տալիս, որ Medi-Cal-ն ունենա հաճախականությունների ցուցակներ, ելնելով վարչական հարմարավետությունից, սակայն այն պետք է թույլ տա բացառություններ՝ "հավաստիացնելու, որ ծածկույթի քանակը, տևողությունը և ծավալը հիմնավորված կերպով բավարար են ծառայության նպատակն իրականացնելու համար": 42 C.F.R. § 440.230(b): Սրա համար հիմնական լավագույն աղբյուրը նահանգային Medicaid ծրագրի տնօրենի 1998թ. սեպտեմբերի 4-ի նամակն է, որը հասանելի է այստեղ՝  https://downloads.cms.gov/cmsgov/archived-downloads/SMDL/downloads/SMD090498.pdf:

Ինչպե՞ս եմ ես ստանալու DME սարք, եթե ես ունեմ և՛ Medicare, և՛ Medi-Cal:

Չարպենթիերն ընդդեմ Կիզերի գործով դատական ակտը սահմանել է այն ընթացակարգերը, որոնցով կարելի է ստանալ Medi-Cal-ի թույլտվություն նախքան Medicare-ին հաշվի ներկայացումը:  Այդպես DME սարքի մատակարարը Medicare-ին հաշիվ ներկայացնելիս կարող է համոզված լինել, որ կստանա ամբողջական վճարումը Medi-Cal-ի սակագնով, որը սովորաբար ավելի բարձր է, քան Medicare-ի սակագինը:  Ըստ Չարպենթիերի ընթացակարգի.

 1. DME սարքի մատակարարը նախ ներկայացնում է TAR դիմում Medi-Cal-ին:
 2. Երբ Medi-Cal-ը հաստատում է TAR դիմումը, DME սարքի մատակարարը տրամադրում է սարքը և ծախսի համար հաշիվը ներկայացնում է Medicare-ին:
 3. Եթե Medicare-ը որոշում է, որ սարքը բժշկական անհրաժեշտություն է, ապա Medicare-ը վճարում է այն արժեքի 80%-ը, որը համարում է որպես ողջամիտ գին: Այնուհետև Medi-Cal-ը վճարում է Medi-Cal-ի սակագնի և Medicare-ի վճարածի տարբերությունը:  Եթե Medicare-ի չի հաստատում տվյալ պարագան, Medi-Cal-ը վճարում է ամբողջ արժեքը Medi-Cal-ի սակագնին համաձայն:

Ի՞նչ պետք է ես անեմ, եթե Medi-Cal-ը կամ իմ կառավարվող բուժօգնության ծրագիրը չեն տրամադրում ինձ անհրաժեշտ DME կամ OAP սարքը:

Դուք կարող եք բողոքարկել:  Եթե Դուք դժգոհ եք Medi-Cal-ի գործողությունից, կարող եք պահանջել Medi-Cal-ի անկողմնակալ լսումներ:  Եթե Դուք Medi-Cal-ի կառավարվող բուժօգնության ծրագրում եք, կարող եք բողոքարկման հայտ ներկայացնել ծրագրին և պահանջել անկողմնակալ լսումներ, եթե դժգոհ եք որոշումից:  Դուք կարող եք պահանջել անկողմնակալ լսումներ առանց բողոքարկման հայտ ներկայացնելու:  Եթե Դուք կառավարվող բուժօգնության ծրագրում եք, կարող եք նաև Կալիֆորնիայի Կառավարվող բուժօգնության վարչությունից (California Department of Managed Health Care - DMHC) պահանջել անցկացնել Անկախ բժշկական փորձագիտական քննություն (independent medical review - IMR):  Եթե ցանկանում եք պահանջել IMR-ի անցկացում, պետք է ընդհանուր առմամբ սկզբում ներկայացնեք բողոքարկման հայտ կառավորվող բուժօգնության ծրագրին:  Մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx:  Այս կայքէջը լավ աղբյուր է Ձեր հետազոտությունն սկսելու համար, եթե որոշել եք դիմել Medi-Cal-ի անկողմնակալ լսումներ անցկացնելու համար:  Հաջորդ բաժնում քննարկվող նյութերից շատերը նույնպես պարունակում են օգտակար տեղեկատվություն անկողմնակալ լսումների վերաբերյալ:  Անկողմնակալ լսումների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվության համար այցելեք Սոցիալական ապահովության ծառայությունների վարչության նահանգային լսումների բաժնի կայքէջը՝ http://www.dss.cahwnet.gov/shd/default.htm և http://www.dss.cahwnet.gov/shd/PG1094.htm:

Որտե՞ղից կարող եմ ստանալ մանրամասն տեղեկատվություն:

Համացանցում առկա է բազմազան տեղեկատվություն Medi-Cal-ի մասին:  Մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս DRC-ի #5511.01, Medi-Cal հրապարակումը. Համացանցում որտեղ գտնել օրենքները, կանոնակարգերը և այլ օգտակար, անվճար տեղեկատվություն (մարտ 2012) այստեղ. http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm:

Սրանք որոշ այլ համացանցային ռեսուրսներ են.

Հայտ Medi-Cal-ի համար:  Եթե Դուք ունեք SSI, Դուք ավտոմատ ստանում եք Medi-Cal:   Եթե Դուք չունեք Medi-Cal, կարող եք դիմել տարածքային թաղապետարանի սոցիալական ապահովության ծառայությունների վարչությանը կամ առցանց:  Medi-Cal-ի հայտերի մասին տեղեկատվություն կարող եք գտնել DHCS-իկյաքէջում՝ http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/applyformedi-cal.aspx:

Medi-Cal-ի համապատասխանություն:  Medi-Cal-ի համապատասխանության և ծառայությունների մասին տեղեկատվություն ստանալու լավագույն աղբյուրը NHeLP ձեռնարկն է՝ Medi-Cal ծրագրի նկարագիրը (2008թ.), որը հասանելի է Health Consumer Alliance-ի հետևյալ կայքէջում http://healthconsumer.org/publications.htm#manuals:  Նույն կայքէջում Health Consumer Alliance-ն ունի այլ օգտակար հրապարակումներ Medi-Cal-ի համապատասխանության և ծառայությունների մասին:

Medi-Cal-ի մատակարարների ձեռնարկներ:  Medi-Cal-ի մատակարարների ձեռնարկները կարելի է գտնել Medi-Cal-ի մատակարարների հետևյալ կայքէջում՝ http://files.medi-cal.ca.gov/pubsdoco/Manuals_menu.asp:  Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքերի և բժշկական պարագաների (DME) մասին ձեռնարկը կարելի է գտնել “Allied Health” բաժնում:  Օրթոպեդիկ և պրոթեզային սարքերի (OAP) մասին ձեռնարկը նույնպես կարելի է գտնել այնտեղ:

Կալիֆորնիայի հաշմանդամների իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունն ունի մի շարք հրապարակումներ Medi-Cal-ի համապատասխանության և ծառայությունների մասին:  Դրանք կարելի է գտնել http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsHealthBenefits.htm կայքէջում: