دستیابی به فناوری یاری رسان و مراقبت از طریقِ مدی-کال (Medi-Cal)