ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT) កិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួល

Publications
#7179.06

ការព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលទទួលបានជំនួយ (Assisted Outpatient Treatment, AOT) កិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួល

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីអ្វីដែល​​កើត​ឡើង​ ប្រសិនបើ​អ្នក​​មិនអនុវត្ត​តាម​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT របស់អ្នក​។

ការព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​ក្រៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ដែល​ទទួលបានជំនួយ​ ហៅផងដែរថា AOT គឺ​ជា​ការព្យាបាល​អ្នក​ជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យ​ដែល​បាន​បង្គាប់​ដោយ​តុលាការ​ សម្រាប់​អ្នកដែល​មាន​ពិការភាព​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​។  

ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយនេះ​គឺជា​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ដែល​និយាយ​អំពីអ្វីដែល​​កើត​ឡើង​ ប្រសិនបើ​អ្នក​​មិនអនុវត្ត​តាម​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT របស់អ្នក​។

អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប្រសិនបើ​ខោនធី​នោះ​បាន​សុំ​ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យ​អ្នក​ទទួល​បាន​​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាច​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​

ប្រសិនបើចៅក្រមសម្រេចថា​ អ្នក​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ទទួលបាន​ AOT ក្រោ​ម​ច្បាប់​នោះ ពួកគេ​អាចនឹង​​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលយក​ AOT រហូតដល់​រយៈពេល​ 6ខែ​។1 នេះ​មានន័យថាអ្នកត្រូវតែ​អនុវត្ត​តាម​សេចក្តីបង្គាប់របស់ចៅក្រម​​ និង​អនុវត្ត​តាម​ផែ​ន​ការ​ព្យាបាល AOT របស់អ្នក​។​

 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមថា​តើ​អ្នក​​មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួលបាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ដែរឬអត់​ អ្នក​អាច​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែលមានចំណង​ជើងថា​ “Who Can Be Ordered to AOT (អ្នកដែល​អាច​​ត្រូវបាន​បង្គាប់​ឱ្យទទួលបាន​ AOT)”។
 • សម្រាប់ព័ត៌មាន​អំពី​សិទ្ធិរបស់អ្នក​នៅអំឡុង​សវនាការ AOT សូម​អាន​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ដែល​មាន​ចំណង​ជើង​ថា​ “Your Rights if the County is Asking for AOT and AOT Hearings (សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ ប្រសិនបើ​ខោនធី​​កំពុងស្នើសុំ​ AOT និង​សវនាការ​ AOT)”។ សវនាការ​ AOT គឺជា​ពេលដែលចៅក្រម​សម្រេចថា​តើ​អ្នក​អ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​ទទួល​បាន​ AOT ក្រោម​ច្បាប់​នេះ​ដែរឬអត់​។​

ប្រសិនបើអ្នក​មិនអនុវត្តតាម​ផែនការ​ព្យាបាល​ AOT របស់អ្នក​ អ្នកអាច​នឹងត្រូវបាន​ដាក់បញ្ចូល​ទៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​វិកលចរិត​ទាំងបង្ខំ ​នៅក្រោមផ្នែក​​ 5150 (ដែលបង្ខាំង​ទុក​រយៈពេល 72ម៉ោង​សម្រាប់សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​)។ ប៉ុន្តែ​ នេះ​អាច​កើត​មានតែក្នុងករណីដែល​ប្រការ​ទាំងអស់​ដូចខាងក្រោម​គឺត្រឹមត្រូវ​ពិតប្រាកដ​៖2

1.  អ្នកផ្តល់សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ គិត​ថា​អ្នក​កំពុងតែ​មិនអនុវត្ត​តាម​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT។

 • ការសម្រេចនេះ​ត្រូវតែ​ផ្អែកលើ​ការវិនិច្ឆ័យ​បែបវេជ្ជសាស្ត្រ​។ នេះមានន័យថា​​ ការ​សម្រេចមិនអាច​ផ្អែកលើ​គំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្តល់សេវា​ទេ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​តែ​​ផ្អែកលើ​ការបណ្តុះបណ្តាល​បែបវេជ្ជសាស្ត្រ​របស់ពួកគេ​។

2.  អ្នកផ្តល់សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ គិត​ថា​មនុស្ស​បានព្យាយាម​ជំរុញ​ឱ្យអ្ន​ក​​​អនុវត្ត​តាម​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT។

 • ការសម្រេចចិត្តនេះ​ក៏ត្រូវតែ​ផ្អែកលើ​ការវិនិច្ឆ័យ​បែបវេជ្ជសាស្ត្រ​ផងដែរ​។
 • ប្រសិនបើអ្នក​ផ្តល់សេវា​​មិនគិត​ថា​មនុស្សបាន​ព្យាយាម​ជំរុញ​ឱ្យអ្នកអនុវត្ត​តាម​សេចក្តីបង្គាប់​ AOT ទេនោះ ពួកគេ​មិនអាច​ដាក់អ្នកចូលទៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យដោយបង្ខំ​បានឡើយ​។

3.  ការផ្តល់សេវា​ព្យាបាល​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ​ គិត​ថា​អ្នក​អា​​ច​​នឹង​ចាំបាច់ត្រូវ​តែ​ដាក់​បញ្ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ​វិកលចរិក​ផ្ទុយ​ពីឆន្ទៈរបស់អ្នក​។

 • នេះ​អាច​ហាក់ដូចជាអ្នក​ផ្តល់សេវា​ចាំបាច់ត្រូ​វគិត​ថា​ អ្នកចាំបាច់ត្រូវ​ស្ថិតនៅក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ផ្អែក​លើ​​មូលហេតុ​ដែល​បានមកពីច្បាប់​ផ្នែក​ 5150 ប៉ុ​ន្តែ​នោះមិនមែនជា​លក្ខខណ្ឌ​កំណត់ទេ​។

អ្នកអាចនឹង​ត្រូវបាន​បង្ខំឱ្យស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ​លើសពី​ 72ម៉ោងតែ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​អាច​​ថែទាំខ្លួនឯង ឬ​មានគ្រោះថ្នាក់​ដល់ខ្លួន​ឯង​និងអ្នកដទៃ​ មិនមែន​គ្រាន់​តែ​ដោយសារ​អ្នក​មិន​អនុវត្ត​​តាម​ AOT នោះទេ​។

ព័ត៌មានបន្ថែម​

ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវការ​ព័ត៌មានបន្ថែម​ ឬ​មានសំណួរ​ អ្នកអាច​៖

 • សាកសួរ​មេធាវីរបស់អ្នក​។ អ្នកមានសិទ្ធិ​ទទួលបាន​មេធាវី​ ប្រសិនបើខោនធី​បាន​ស្នើសុំ​​ (បានដាក់សំណើ) ឱ្យតុលាការ​បង្គាប់​ឱ្យអ្នក​ទទួលបាន​ AOT។ ប្រសិនបើអ្នក​ចង់បាន​មេធាវី​ម្នាក់ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សូម​សុំឱ្យ​ចៅក្រម​ផ្តល់​ជូន​អ្នក​នូវ​​អ្នកការពារក្តី​សាធារណៈម្នាក់​។​ អ្នក​គ្រាន់តែ​ត្រូវ​បង់ប្រាក់​ដល់អ្នក​ការពារក្តី​សាធារណៈ​ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើអ្នកមានលុយបង់។​
 • ទាក់ទងទៅកាន់​អ្នក​តស៊ូមតិ​ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកជំងឺ​របស់ខោនធី​​។ ដើម្បីស្វែងរក​អ្នកតស៊ូ​មតិការពារសិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​នៅកន្លែង​ដែលអ្នករស់នៅ​ (916) 504-5810 និង​ស្នើសុំ​អ្នកតស៊ូមតិការពារ​សិទ្ធិអ្នកជំងឺ​តាមមូលដ្ឋានរបស់អ្នក​ ឬ​ចុចលើតំណភ្ជាប់នេះ​៖
  https://www.disabilityrightsca.org/post/patients-rights-advocacy-direct…
 • ទូរសព្ទ​ទៅកាន់​អង្គការសិទ្ធិជនពិការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (Disability Rights California) តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ 800-776-5746
 

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

 • 1. Welf. & Inst. Code § 5346(d)(5)(B)។ គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​ក្រមច្បាប់ទាំងអស់​ដែល​បាន​ដកស្រង់​ខាងក្រោម​ គឺ​បាន​មកពី​ក្រម​ច្បាប់ស្តីពី​សុខុមាលភាព​ និងស្ថាប័ន​​ (Welfare and Institutions Code)។
 • 2. § 5346(f).

 

 

Click links below for a downloadable version.