Phau ntawv qhia ntawm cov cai ntawm kev kawm tshwj xeeb thiab cov luag hauj lwm (SERR)

Phau ntawv qhia ntawm cov cai ntawm kev kawm tshwj xeeb thiab cov luag hauj lwm (SERR)

Lus Ceeb Toom: Cov ntaub ntawv no yog los ntawm txoj cai thaum lub sij hawm peb sau lawv. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv; txawm li cas los xij, kev cai lij choj hloov tas li tsis tu ncua. Yog tias koj xav kom ntseeg tau tias cov kev cai lij choj tsis tau hloov, tiv tauj peb lossis lwm qhov chaw raws txoj cai.

Tam sim no tsis muaj cov phau ntawv txhais rau ntu no.
Thov txheeb xyuas cov txhais ua lus Askiv uas muaj nyob ntawm cov ntawv luam tawm.