Kev kawm Tshwj xeeb

Kev kawm Tshwj xeeb

Lus Ceeb Toom: Cov ntaub ntawv no yog los ntawm txoj cai thaum lub sij hawm peb sau lawv. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv; txawm li cas los xij, kev cai lij choj hloov tas li tsis tu ncua. Yog tias koj xav kom ntseeg tau tias cov kev cai lij choj tsis tau hloov, tiv tauj peb lossis lwm qhov chaw raws txoj cai.

Phau ntawv no piav qhia txog yuav ua li cas thiaj li tsim nyog tau txais kev kawm tshwj xeeb, yuav ua li cas thov thiab tawm tswv yim rau cov kev pabcuam kev kawm tshwj xeeb, thiab yuav ua li cas yog tias koj tsis pom zoo rau hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv.