Kev Pab Kev Kho Mob Rau Tus Neeg Mob Sab Nraud (AOT): Koj Yuav Raug Txiav Txim Mus Rau AOT Tau Li Cas

Publications
#7174.09

Kev Pab Kev Kho Mob Rau Tus Neeg Mob Sab Nraud (AOT): Koj Yuav Raug Txiav Txim Mus Rau AOT Tau Li Cas

Cov ntawv tshaj tawm no yog daim ntawv qhia tseeb uas hais txog tias ib tug neeg raug txiav txim mus rau AOT li cas.

Kev Pab Kev Kho Mob Rau Tus Neeg Mob Sab Nraud, kuj tseem hu ua AOT, yog lub tsev hais plaub txiav txim rau kev kho tus neeg mob sab nraud rau cov neeg muaj kev xiam oob khab lub hlwb.

Cov ntawv tshaj tawm no yog daim ntawv qhia tseeb uas hais txog tias ib tug neeg raug txiav txim mus rau AOT li cas.

Koj muaj cai nrhiav tus kws lij choj yog lub cheeb tsam nroog tau thov kom lub tsev hais plaub txiav txim rau koj mus rau AOT. Yog koj xav tau ib tug kws lij choj tab sis tsis muaj nyiaj txaus, thov tus kws txiav txim plaub ntug kom muab koj tus neeg tiv thaiv zej tsoom.

Cov no yog cov kauj ruam hais txog tus kws txiav txim plaub ntug txiav txim rau koj mus rau AOT:

1.   Lub cheeb tsam nroog thov kom tus kws txiav txim plaub ntug txiav txim rau koj mus rau AOT.1

 • Qhov no hu tias tsab ntawv thov.
 • Lub cheeb tsam nroog tsis tuaj yeem thov kom ib lub tsev hais plaub hauv lub xeev txib koj. Lawv yuav tsum nug lub Tsev Hais Plaub Qib Siab nyob hauv lub cheeb tsam nroog uas koj nyob los sis qhov chaw lawv muaj laj thawj xav tias koj nyob.

2.   Ib tus neeg nyob ze koj tuaj yeem thov lub cheeb tsam nroog thov koj mus rau AOT, tab sis tsis yog tias leej twg los tuaj yeem thov lub cheeb tsam nroog kom ua qhov no.2

 • Thaum ib tug neeg nyob ze koj thov lub cheeb tsam nroog kom thov lub tsev hais plaub txiav txim mus rau AOT, qhov no tsis zoo ib yam li ib daim ntawv thov. Nws tsuas yog qhov kev thov ib zaug uas lub cheeb tsam nroog thov lub tsev txiav txim plaub ntug kom txiav txim koj mus rau AOT nkaus xwb.
 • Tsuas yog cov neeg hauv qab no thiaj tuaj yeem thov lub cheeb tsam nroog kom thov koj mus rau hauv AOT:3
  • Ib tug tib neeg hnub nyoog 18 xyoo los sis laus dua thiab tus neeg nyob nrog koj.
  • Tus neeg ntawd yog koj niam koj txiv, tus txij nkawm, kwv tij, los sis tus me nyuam, thiab lawv muaj hnub nyoog 18 xyoo los sis laus dua.
  • Tus neeg ntawd yog tus thawj coj ntawm lub koom haum saib xyuas zej tsoom los sis ntiag tug, chaw kho mob, lub koom haum pab txhawb nqa los sis chaw nyob kho mob muaj ntawv tso cai uas koj nyob thiab tau txais kev pab cuam kev puas hlwb.
  • Tus neeg ntawd yog tus thawj coj hauv tsev kho mob uas koj tab tom raug mus pw kho mob.
  • Tus neeg ntawd yog koj tus kws kho mob puas hlwb los sis tus neeg saib xyuas koj qhov kev kho mob puas hlwb dhau los.4 Ib tus neeg saib xyuas koj txoj kev kho mob puas hlwb dhau los tam li zoo li yog koj tus kws kho mob hlwb tus thawj saib xyuas. Tus neeg ntawv yuav tsum muaj daim ntawv tso cai los muab kev kho mob puas hlwb.
  • Tus neeg ntawd yog tub ceev xwm, tub ceev xwm raug kaw cheeb tsam, los sis tub ceev xwm nyob txim. Tsis yog txhua tus tub ceev xwm, tub ceev xwm raug kaw cheeb tsam, los sis tub ceev xwm raug nyob txim tuaj yeem thov lub cheeb tsam nroog kom thov koj mus rau AOT. Tus tub ceev xwm ntawv yuav tsum raug teem rau koj.
  • Ib tug kws txiav txim plaub ntug tshaj lij hauv tsev txiav txim plaub ntug nyob hauv qhov xwm txheej uas koj yog ib feem.

3.   Thaum ib tug neeg thov kom lub cheeb tsam nroog thov koj mus rau AOT, lub cheeb tsam nroog yuav tsum tshawb xyuas seb lawv puas yuav thov koj mus rau AOT.5

 • Lub cheeb tsam nroog tsis tuaj yeem tsis quav ntsej tus neeg qhov kev thov kom thov koj yam tsis saib seb lawv puas yuav thov koj mus rau AOT.
 • Ib tus kws kho mob puas hlwb uas muaj ntawv tso cai tuaj yeem tshuaj xyuas koj. Tej zaum koj yuav tsis raug tshuaj xyuas txawm tias lub cheeb tsam nroog xav tias koj tsis tsim nyog raug txiav txim mus rau AOT.
 • Kev kuaj mob los ntawm tus kws kho mob puas hlwb uas muaj ntawv tso cai yog ib yam uas lub cheeb tsam nroog yuav tsum tau sim ua ua ntej lawv thov koj mus rau AOT.6 Yog koj tsis cia rau tus kws kho mob puas hlwb uas muaj ntawv tso cai tshuaj xyuas koj, lub cheeb tsam nroog tseem tuaj yeem thov koj mus rau AOT.Qhov no tuaj yeem tshwm sim yog tus kws kho mob tuaj yeem tshuaj xyuas koj thiab sim tshuaj xyuas koj, tab sis koj tsis cia lawv tshuaj xyuas koj.7
 • Tom qab kev tshuaj xyuas, lub cheeb tsam nroog yuav tsis tuaj yeem tos ntev dua li 10 hnub ua ntej kev thov koj mus rau AOT.8 Yog koj tsis tau cia tus kws kho mob tshuaj xyuas koj, tom qab ntawv lub cheeb tsam nroog yuav tsis tuaj yeem tos kom ntev dua li 10 hnub ua ntej kev thov koj mus rau AOT.9

4.   Lub cheeb tsam nroog tsuas tuaj yeem thov koj mus rau AOT yog tias muaj laj thawj ntseeg tau tias nws zoo xws li koj tsim nyog rau AOT raws li txoj cai lij choj.10

 • Yog xav paub ntaub ntawv qhia paub txog tias leej twg tsim nyog raws li txoj cai lij choj rau AOT, koj tuaj yeem nyeem daim ntawv tshaj tawm AOT hu tias “Leej Twg Thiaj Yuav Raug Txiav Txim rau AOT.”
 • Tsuas yog vim lub cheeb tsam nroog xav tias koj tsim nyog rau AOT thiab cov kev thov rau AOT rau koj tsis tau txhais tias lawv uas yog lawm los sis lub tsev txiav txim plaub ntug yuav pom zoo raws li lawv.

5.   Yog lub cheeb tsam nroog thov koj mus rau AOT, koj muaj cai muaj ib tug kws lij choj.11

 • Yog koj xav tau ib tug kws lij choj tab sis tsis muaj nyiaj them rau tus kws lij choj, koj tuaj yeem thov tus kws txiav txim plaub ntug kom muab tus neeg tiv thaiv zej tsoom rau koj.

6.   Tom qab lub cheeb tsam nroog thov koj mus rau AOT, tus kws txiav txim plaub ntug yuav teem hnub rau lub rooj hais plaub tsis pub tshaj li 5 hnub txij li thaum lub cheeb tsam nroog tau thov.12

 • Cov Hnub Saturdays, Hnub Sundays, thiab cov hnub so tsis suav mus txog 5 hnub.
 • Koj yuav tau txais daim ntawv ceeb toom ntawm hnub sib hais plaub.
 • Yog xav paub ntaub ntawv qhia paub ntxiv txog lub rooj sib hais plaub thiab yuav npaj li cas, nyeem cov ntawv tshaj tawm hu tias “Koj Cov Cai yog tias Lub Cheeb Nroog Tab Tom Thov rau AOT thiab Cov Kev Sib Hais AOT.”

7.   Tshwj tsis yog tias koj zam koj txoj cai rau lub rooj sib hais plaub, koj yuav muaj lub rooj sib hais plaub uas tus kws txiav txim plaub ntug yuav txiav txim siab seb koj puas tsim nyog rau AOT raws li txoj cai lij choj.13

 • “Waive” Lo lus tias zam txhais tias koj yeem xaiv tsis nyob ntawm lub rooj sib hais plaub.Qhov no tuaj yeem tshwm sim los ntawm qhov koj hais tias koj tsis xav tuaj koom, los sis los ntawm qhov tsis tshwm sim tom qab lub tsev hais plaub ntug qhia rau koj paub txog lub rooj sib hais plaub.
 • Koj tseem tuaj yeem zam koj txoj cai rau AOT lub rooj sib hais plaub thiab nkag mus ua daim ntawv cog lus pom zoo nrog lub cheeb tsam nroog.14 Yog xav paub ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv txog daim ntawv cog lus, koj tuaj yeem nyeem cov ntawv tshaj tawm hu tias “Cov Kev Cog Lus Pom Zoo Tso Tseg Kev Sib Hais.”
 • Yog koj tsim nyog rau AOT raws li txoj cai lij choj, tus kws txiav txim plaub ntug tuaj yeem txiav txim koj mus rau AOT kom txog li 6 lub hlis.15

Yog xav paub ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv txog koj cov cai kho mob muaj dab tsi sij hawm koj nyob hauv AOT, koj tuaj yeem nyeem cov ntawv tshaj tawm hu tias “Koj Cov Cai Kho Mob Thaum nyob hauv AOT.”

Yog xav paub ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv txog tias AOT xaus li cas tom qab koj tau raug txiav txim mus rau AOT, koj tuaj yeem nyeem cov ntawv tshaj tawm hu tias “Yuav Xaus AOT Li Cas”.

Ntaub ntawv qhia paub ntxiv

Yog koj xav paub ntaub ntawv qhia paub ntau ntxiv los sis muaj lus nug koj tuaj yeem:

 • Nug koj tus kws lij choj. Koj muaj cai nrhiav tus kws lij choj yog lub cheeb tsam nroog tau thov (thov) lub tsev hais plaub ntug txiav txim koj mus rau AOT. Yog koj xav tau ib tug kws lij choj tab sis tsis muaj nyiaj txaus, thov tus kws txiav txim plaub ntug kom muab koj tus neeg tiv thaiv zej tsoom.
 • Hu rau tus kws lij choj tuav cai tus neeg mob hauv koj lub cheeb tsam nroog. Txhawm rau nrhiav Tus Kws Lij Choj Tuav Cai Tus Neeg Mob (Patient’s Rights Advocate) ntawm qhov chaw koj nyob, (916) 504-5810 thiab nug Patient’s Rights Advocate hauv zos los sis nyem rau ntawm kab ntawv txuas no: https://www.disabilityrightsca.org/post/patients-rights-advocacy-directory.
 • Hu rau Disability Rights California ntawm 1-800-776-5746.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. KEV PAB KEV NOJ QAB NYOB ZOO. KOOM HAUMTXOJ KEV CAI LIJ CHOJ§ 5346(b)(1). Tag nrho cov tseem lus ntawm txoj cai lij choj tau hais hauv qab no yog los ntawm Welfare thiab Institutions Code.
 • 2. § 5346(b)(2).
 • 3. § 5346(b)(2)(A)-(G).
 • 4. § 5346(b)(2)(E).
 • 5. § 5346(b)(3).
 • 6. § 5346(b)(5)(A).
 • 7. § 5346(b)(5)(B).
 • 8. § 5346(b)(5)(A).
 • 9. § 5346(b)(5)(B).
 • 10. § 5346(b)(3).
 • 11. § 5346(c).
 • 12. § 5346(d)(1).
 • 13. § 5346(d)(5)(B).
 • 14. § 5347(b)(1).
 • 15. § 5347(b)(1).