Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Tshwj Xeeb

Cov Ntaub Ntawv Qhia Txog Kev Kawm Tshwj Xeeb

Image of two children with a disability in a classroom. A teacher is show them how to do a project

Lus Ceeb Toom: Cov ntaub ntawv no yog los ntawm txoj cai thaum lub sij hawm peb sau lawv. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv; txawm li cas los xij, kev cai lij choj hloov tas li tsis tu ncua. Yog tias koj xav kom ntseeg tau tias cov kev cai lij choj tsis tau hloov, tiv tauj peb lossis lwm qhov chaw raws txoj cai.