Cwj pwm thiab Kev qhuab ntuas cov cuab yeej

Cwj pwm thiab Kev qhuab ntuas cov cuab yeej

Image of a young bow in a classroom. He looks frustrated and has his head in his hands looking down

Lus Ceeb Toom: Cov ntaub ntawv no yog los ntawm txoj cai thaum lub sij hawm peb sau lawv. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv; txawm li cas los xij, kev cai lij choj hloov tas li tsis tu ncua. Yog tias koj xav kom ntseeg tau tias cov kev cai lij choj tsis tau hloov, tiv tauj peb lossis lwm qhov chaw raws txoj cai.