Tsev Kawm Ntawv puas Tawm Tsam? Qhia Txog Koj Cov Cai

Publications
#5408.09

Tsev Kawm Ntawv puas Tawm Tsam? Qhia Txog Koj Cov Cai

Kev tawm tsam yog ib txoj kev uas ntawm kev ntxub ntxaug, kev quab yuam, kev tso kav thawj lossis kev hem tawm tsam leej tib neeg txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev cuam tshuam nrog kev siv txoj cai pov thaiv. Kev tawm tsam txhaum cai raws tsoom fwv thiab lub xeev cov kev cai lij choj.

Lus Qhia

Kev tawm tsam yog ib txoj kev uas ntawm kev ntxub ntxaug, kev quab yuam, kev tso kav thawj lossis kev hem tawm tsam leej tib neeg txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev cuam tshuam nrog kev siv txoj cai pov thaiv.1 Kev tawm tsam txhaum cai raws tsoom fwv thiab lub xeev cov kev cai lij choj.

Tshooj 504 ntawm Tsab Kev Cai Lij Choj Kev Rov Qab Kho Kom Zoo xyoo 1973 thiab Tsab Kev Cai Lij Coj Kev Xiam Oob Khab Ntawm Haiv Neeg Mes Kas yog tsoom fwv cv kev cai lij choj uas txwv tsis pub muaj kev ciav cais txoj kev xiam oob khab ntawm tus neeg ntawv.2 Tsoom fwv txhuas cov kev cai lij coj tiv thaiv – kev ciav cais kuj tseev txwv tsis muaj kev tawm tsam ntawm kev siv ntawm cov cai ua nws tiv thaiv.3

Dhau li ntawv, Tsab Cais Kev Kawm Ntawv California Tshooj 56046 hais txog kev tiv thaiv cov neeg ua hauj lwm lossis tus neeg uas cog lus rau cheeb tsam kev kawm lossis lwm lub koom haum qhia ntawv hauv zej zos uas tawm suab, lossis pab cov niam txiv rau txoj kev tawm tswv yim, rau tus tub ntxhai kawm ntawv tau zoo uas xav tau txhawm rau los txais cov kev pab cuam lossis nrhiav chav so rau tus tub ntxhai kawm.  Lub koom haum kev kawm ntawv raug txwv los ntawm kev tawm tsam cov neeg ua hauj lwm los yog tub lag luam uas tseem ceeb txhawm rau lub hom phiaj ntawm kev cuam tshuam txoj kev ua ntawm tus neeg ntawd.

Tshooj 504 ntawm Tsab Kev Cai Lij Choj Kev Rov Qab Kho Kom Zoo  xyoo 1973 thiab Tsab Kev Cai Lij Choj Kev Rov Qab Kho Kom Zoo

Tshooj 504 ntawm Tsab Kev Cai Lij Choj Kev Rov Qab Kho Kom Zoo  xyoo 1973 yog tsoom fwv tsab cai uas tiv thaiv cov neeg raug ciav cais los ntawm lawv txoj kev xiam oob khab.  Tshooj 504 Txwv cov koos haum thiab cov tswv ntiav hauj lwm ua txais tsoom fwv li peev los ntawm kev tsis suav lossis tsis lee txais cov neeg xiam oob khab lub fwv tsam txhawm rau kom tau los txais paj ntsig thiab cov kev pab.  Raws li hauv Tshooj 504, cov tsev kawm ntawv yuav tsum muab cov chaws nyob kom tsis nyog rau cov tub ntxhais kawm uas tsis nyog.  Tshooj 504 txwv tsis pub tawm tsam rau txoj kev xa ntawv tsis txau siab, kev muab lus qhia, kev pab lossis kev tshawb xyuas txhawm rau txhawb nqa txog cai uas raug tiv thaiv los ntawm tshooj  ntawd.4

Tsab Kev Cai Lij Coj Kev Xiam Oob Khab Ntawm Haiv Neeg Mes Kas (Americans with Disabilities Act, ADA) txwv tsis pub muaj kev ciav cais los ntawm kee xiam oob khab. Nws kuj tseem txwv txoj kev tawm tsam, kev quab yuam lossis heem tawm tsam cov neeg uas  ua ntawv tsis txau siab raws li tsab cai ADA.5 

Nyob rau qee zaum, kuj muaj pov thawj meej tseeb ntawm txoj kev tawm tsam. Piv txwv tias, kev rau npe hauv cheeb tsam kev kawm qhia tau me ntsis tias tus neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam kev tau hais tias tsis pub muab tus kawm ntawv mus rau chav kawm ntawv txawv teb chaw vim hais tias daim ntawv tsis txau siab ntawm Lub Chaw Ua Hauj Saib Xyuas Kev Ncaj Ncee uas tau xas tuaj rau nws tus kws sawv cev ntawd pom tau tias muaj pov thawj ntawm kev tawm tsam.6  Nyob rau feem ntau, txhawm tias, txoj kev tawm tsam raug saib los ntawm tej xwm txheej ib puag ncig, yuav tsum tau muaj kev tsuam xyuas uas plaub theem.7

Tus neeg tsis txaus siab puas tau nkag nrog txoj kev ua uas raug tiv thaiv yam raug cai?

Tus tsis txaus siab tuaj yeem xa daim ntawv tsis txaus siab sauv cev tam tus tub ntxhais kawm, lossis koom rog rau hauv lwm txoj kev tawm suab rau tus tub ntxhais kawm, suav nrog rau kev muab lus qhias, kev tshawb xyuas, lossis kev pab lwm tus neeg hauv cov hauj lwm no.

Tus neeg tsis txaus siab pua yog lub hom phiaj ntawm txoj kev ua phem?

Yuav luag txhua txoj kev ua uas muaj koj phom sij rau tus neeg tsis txau siab yuav raug xav tias yog kev ua phem.  Phiv txwv hais tia, cov niam thiab txiv pom tau hais tias muaj thov cov ntawv thov ua siv tau rau txoj kev tawm tsam thaum uas cheeb tsam kev kawm tsis txais lawv txoj kev thov theej cov ntawv teev ntawm tsev kawm ntawv thiab tom qab ntawv tau muaj kev xyeev tus nqi kev theej cov ntawb ntawv teev ntawm lub tsev kawm ntawv li $2,600.  Txawm li cas los xij, ua ntej thaum cov niam txiv yuav muaj kev xav daim ntawv tsis txaus siab, cheeb tsam kev kawm tau muab cov qauv theej rau cov niam txiv.8

Hauv lwm txoj kev txiav txim siab, nws raug suav uas txoj kev tawm tsam txoj kev ua uas muaj kev phoj sij ncaj nraim mus rau tus tub ntxhais kawm.  Yog tias tus thawj xib fwb tau hais rau tus tub ntxhais kawm tias nws tau "tos" tus tub ntxhais kawm ntawd nrhiv kom tau cov cai pov thawj kom txau rau nws kom tuaj yeem "ncaws"  tau Tus tub ntxhais kawm Ntawv tawm ntawm lub tsev kawm ntawv, OCR tau txiav txim siab tias, txawm tias cov lus hais ntawm tus thawj xib fwb ntawd yuav tsis tau hais raws cai, kev soj ntsuam tias tus tub ntxhais kawm yuav raug ntiab tawm yog tias nws tus cwj pwm txuas ntxiv nov mus tsis yog, hauv thiab ntawm nws tus kheej, kev tawm tsam ncaij nraim mus rau tus tub ntxhais kawm.9

Hauv Cheeb Tsam Kev Kawm San Ramon Valley (Cal.) Unified, 38 IDELR 73 (OCR 2002), OCR tau tsis lees paub tus nqi kev txoj kev tawm tsam vim hais tias qhov xwm txheej ob, xws li “kev ua phem” tsis raug nthuav tawm.  Nyob hauv qhov xwm txheej tshwj xeeb no, OCR pom tau hais tias tsis muaj kev ua phem tshwm sim thaum uas tus kws qhia muaj kev tag kev cias siab rau tus tub ntxhais kawm los ntawm kev cuam tsuam nrog tus tub ntxhais kawm vim yog niam txiv txoj kev rau tswv yim. OCR muab kev txiav txim tias cheeb tsam kev kawm tsis tau tawm tsam niam txiav lossis tus tub ntxhais kawm vim tias tus tub ntxhais kawm tsis tau txais kev puas tsuaj ntawm nws txoj kev uas ib tug tub kawm thiab tus kws qhia lub ntsiab lus tsis txaus ntseeg tias nws yog ib qho kev ceeb toom rau niam txiv txoj kev txhawb tswv yim.

Puas muaj kev sib txuas ntawm kev tiv thaiv thiab kev tawm tsam, txhawb kev sib cav ntawm kev tawm tsam?

Kom yeej rau txoj kev ua rau kev tawm tsam, tus neeg tsis txaus siab yuav tsum qhia tau tias qhov kev tawm tsam raug coj los siv vim txoj kev tiv thaiv.  Ib qho tseem ceeb uas xam tau tias yuav yog qhov ua phem tau tshwm sim tsis ntev tom qab txoj kev tiv thaiv kev ua txhaum tshwm sim.10  

 Kev qhia txog qhov kev sib cuam tshuam uas tsim nyog yuav tsum tau kom muaj kev qhia tias tus neeg uas tawm tsam ntawd tau paub txog txoj kev tiv thaiv.  Qhov no tsis yog ib qho teeb meem tas li, tiam sis tej zaum kuj tseem ceeb heev yog tias tus neeg tawm tsam thov kom muab mus ua cov laj thawj uas tsis chuam tshuam txog txoj kev tiv thaiv.11 

Lub tsev kawm puas qhia qhov tseeb, tsis muaj laj thawj tawm tsam rau txoj kev ua phem?

Tom qab peb yam saum toj no raug teeb tsa, OCR lossis lwm tus kws txiav txim ntawm qhov tseeb saib seb kawm ntawv hauv cheeb tsam kev kawm puas muaj laj thawj uas raug txoj ca, laj thawj uas tsis yog kev tawm tsam nyob rau txoj kev ua.  Yog tias qhov laj thawj tsim nyog raws txoj cai tau raug qhia meej tseeb, tus neeg tsis txaus siab yuav tau los ua pov thawm los ntawm qhov pov thawj tseem ceeb uas qhia tau tias qhov laj thawj ntawm txoj kev ua ntawd tsis yog qhov tseeb tab sis yog ib qho kev ntxeev.12  

Piv txwv tias, hauv Cheeb Tsam Kev Kawm Nroog ElK Grove Unified, 36 IDELR 160 (2001), tus xib fwb tau liam hais tias lub tsev kawm tau tawm tsam nws thaum cheeb tsam kev kawm tau tshem nws qhov cov chav kawm RSP mus rau qhov chawm kawm uas tsis txau.  Cheeb tsam kev kawm tau tsis lees nws qhov kev txiav txim siab tias nyog kev tawm tsam rau tus xib fwb txoj kev tawm suab yav tas los ntawd. Qhov laj thawj uas cheeb tsam kev kawm muab rau txog kev tsem nws tawm yog qhov uas lub tsev kawm tsis ua raws txoj cai vim yog tsis muaj chaws txaus rau txoj kev qhia. Cheeb tsam kev kawm kuj tseem tau hais tias kev muab RSP mus rau qhov chaws kawm uas nqaim ntawd yog raug cob qhia los ntawm Fab Hauj Lwm Saib Xyuas Txoj Kev Kawm Hauv California uas yog txoj kev ua uas raug txoj cai.  OCR tsis tuaj yeem nrhiav tau pov thawj txau tias cov laj thawj uas cheeb tsam kev kawm tshem cov chav kawm ntawd yog ib qhov kev iab liam rau txoj kev tam tsam nw.

Nyob rau lwm txoj kev txiav txim siab, OCR tau tso hla qhov kev tsis txaus siab ntawm txoj kev tawm tsam, kev pom tau tias cheeb tsam kev kawm muab cov laj thawj uas tsis yog kev tawm tsam rau nws cov kev ua.  Tus tub ntxhais kawm leej niam tau tsis txaus siab tias cheeb tsam kev kawm tau muaj kev tawm tsam nws tus mes nyuam vim yog nws txoj kev tsam me nyuam cai.  Hauv ib qhov xwm txheej, tus tub ntxhais kawm raug sawb sab nraum chav raws lis txoj cai kev ua txhaum. Txawm li cas los xij, OCR pom tia muaj pov thawj qhia tias muaj peb tug tub kawm ntxiv kuj raug ntiab mus rau saib sab rau nyob ntawm qhov xwm txheej ntawd ib yam, thiab kuj yog muaj kev coj tsis zoo.  Tus tub ntxhais kawm kuj rau rho tawm ntawm tus laj txheej lub caij so hauv tsev kawm ntawv vim yog cheeb tsam kev kawm pom tau hais tias muaj kev chuam tshuam nrog txoj kev yuav cais sib daj siab deev.  OCR pom tau tias txoj kev ntau nqi cov ntaub ntawv cheeb tsam kev kawm uas hais txog txoj kev iab liam tias tus kawm yuam cai muaj kev sib daj sib deev nrog lwm tus ntxhais kawm ntawd nhav txaus rau kev tsis pom zoo txoj kev liam tias txoj kev zam ntawm ntawm tus tub ntxhais kawm ntawd yog ib qhov kev ua los tawm tsam ua ywj siab.13

Tsab Cais Kev Kawm Ntawv California Tshooj 56046

Tsab Cais Kev Kawm Ntawv California Tshooj 56046 pov thaiv txhua tus neeg, suav nrog cov xib fwb, lwm cov neeg ua hauj lwm, tus neeg cog lus nrog lub koos haum kev kawm hauv nruab zog ntawm kev tawm tsam los ntawm los ntawm lub koos haum kev kawm rau txoj kev rau tswv yim, lossis txoj kev pab hauv txoj kev rau tswv yim, rau cov pab cuam lossis cov chaws nyob rautus tub ntxhais kawm uas muaj kev kawm tshwj xeeb.14

Txoj Cai Kev Kawm Hauv California Tshooj 56046 teev tseg hais tias cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam kev kawm, lub chaws ua hauj lwm txog txoj kev hawm hauv nroog, lossis SELPA lawv lub luag hauj lwm lossis fwv cheej rau lub hom phiaj kev tso kav thawj, kev hem lossis kev quab yuam lwm tus nrog lub hom phiaj chuam tshuam nrog tus neeg uas muaj kev pab niam txiv losis tus saib xyuas tus tub ntxhais kawm uas xav tau cov kev pab tshwj xeeb lossis cov chaws nyb rau tus tub ntxhais kawm.

Yam kev ua twg uas raug txwv?

Txwv tsis pub siv txoj lub luag hauj lwm lossis fwv cheej los ntawm tsoom fwv lub tsev kawm xws li:

 1. Kev cog lus txhawm rau koj tau txais txiaj ntsim; lossis
 2. Kev siv lossis kev heem txhuas txoj kev ua phem.

Piv txwv tias, yog tus xib fwb pab niam txiv txais cov kev pab cuam rau tus tub ntxhais kawm nrog rau cov xav tau ua tau kev zam, cheeb tsam kev kawm tsis tuaj yeem tso kav thawj lossis rau txim rau tus xib fwm ntawm txoj kev pab cov niam txiav ntawd.

Yam kev ua twg uas raug pov thaiv?

 1. Kev txhawb tswv yim zoo;
 2. Muab kev qhia lossis kev pab uas yuav tuaj yeem pab tau niam txiv lossis tus saib xyuas kom tau txais kev kawm dawb rau nws tus me nyuam raws li tau muaj los ntawm IDEA; lossis
 3. Lwm yam kev pab cuam lossis cov chaws nyob uas ntseeg tias zoo raws li Tshooj 504 thiab ADA.

Leej twg yog tus raug tiv thaiv los ntawm California Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56046?

Cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam kev kawm, lub chaw ua hauj lwm txog txoj kev kawm lossis SELPA raug tiv thaiv los ntawm California Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56046.  Qhov no tuaj yeem suav nrog, tab sis tsis ciaj ciam rau, cov nram qab no: tus xib fwb,tus kws kho mob ntawm txoj kev qhia thiab cov kev pab uas raug muab lo(xws li kev kho kev hais lus, kev kho ib ce, thiab kev kho txoj kev ua hauj lwm), tus kws pab tus kws kho mob tshwj xeeb, tus kws pab txoj kev qhia, tus kws pab txoj kev coj tus cwj pwm, tus kws pab kev noj qab haus huv, lossis lawm tus qhias lossis neeg ua hauj lwm ntawm hauv cheeb tsam kev kawm lossis cov neeg cog lus rog cheeb tsam kev kawm.

Vim li cas California Txoj Cai Kev Kawm Tsooj 56046 thiaj tseem ceeb?

 1. Ib, cov niam txiv thiab cov neeg siab xyuas tuaj yeem tau txiaj ntsim ntau heev los ntawm txoj kev pab uas muab los ntawm cov neeg uas paub txog cov kev xav tau thiab kev ruaj khov ntawm tus tub ntxhais kawm tshwj xeeb thiab txog ntawm qhov laj txheej uas tau txais cov kev pab.
 2. Ob, cov neeg ua hauj lwm hauv cov cheeb tsam kev kawm, chaw ua hauj lwm txog txoj kev kawm hauv nroog thiab SELPAs muaj txoj cai muab txoj kev paub thiab nthuav tawv cov kev ntseeg zoo rau cov niam txiv txog lawv cov cai raws IDEA, Tshooj 504 ntawm Tsab Kev Cai Lij Choj Kev Rov Qab Kho Kom Zoo  xyoo 1973, tsoom fwv ADA, thiab cov kev cia lij choj hauv lub xeev uas hais txog cov kev xav tau uas tau kev zam ntawm leej tib neeg.

Koj yuav ua cas yog tias koj ntseeg tias koj cov cais raws li hawv California Txoj Cai Kev Kawm Tshooj 56046 raug ua txhaum?

Yog tias tus neeg ua hauj lwm lossis tus neeg cog lus nrog tau ua txhaum rau Tshooj ntawm Txoj Cai Kev Kawm, tus neeg ntawv tuaj yeem sau txoj kev tsis txau siab rau Fab Hauj Lwm Saib Xyuas Txoj Kev Kawm Hauv California raws li Cov Qauv Txheej Txheem Kev Tsis Txaus Siab uas teev ua qib plaub hauv Lub Npe thiab 5 ntawm California Txoj Cai ntawm Cov Kev Cai.15 Fab Hauj Lwm Saib Xyuas Txoj Kev Kawm Hauv California yuav tsum tau ua hauj lwm ncaj nraim rau txoj kev tshawb xyuas qhov kev tsis txaus siab.  Xav paub kom ntau tshaj txog ntawm cov kev tsis txaus siab raws txoj cai, saib mus rau Theem 6 ntawm Cov Cai  Xiam Oob Khab Cov Cai Tshwj Xeeb Ntawm Txoj Kev Kawm thiab Kev Qhia Tes Dej Num, tsab ntawv nthuav tawm 5046.01 ntawm www.disabilityrightsca.org or call (800) 776-5746.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

 • 1. 34 C.F.R. Fab 100. Tshooj 100.7(e).
 • 2. 29 U.S.C. Tshooj 701; 42 U.S.C. Theem 126.
 • 3. A.C. v. Pawg Kws Txiav Txim Kev Kawm Kev Kawm Ntawv hauv Lub Nroog Shelby (Shelby County Board of Education), 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (6th Cir. 2013); Andrews v. Ohio, 104 F.3d 803, 807 (6th Cir. 1997); Burns v. City of Columbus, 91 F.3d 836, 842 (6th Cir. 1996).
 • 4. 29 C.F.R. Tshooj 33.13; 34 C.F.R. Tshooj 100.7(e); 34 C.F.R. Tshooj 104,61.
 • 5. 42 U.S.C. Tshooj 12203; 28 C.F.R. Tshooj 35,134.
 • 6. Lub Nroog Pinellas (Fl.) School Dis., 52 IDELR 23 (OCR 2009).
 • 7. Wilbourne v. Forsyth County Sch.Dist., 38 NDLR 89, 36 F.App’x 473 (11th Cir. 2009); Edwards v. Gwinnet Co. Sch. Dist., 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D. Ga. 2013); Nguyen v. City of Cleveland, 229 F.3d 559, 563 (6th Cir. 2000).
 • 8. Pollack v. Regional Sch. Unit 75, 63 IDELR 72 (D.Me. 2014).
 • 9. Cheeb Tsam Kev Kawm Fontana (Cal.) Unified, 36 IDELR 187 (OCR 2001).
 • 10. Lub Nroog Cherokee (GA) Sch. Dist., 54 IDELR 301 (OCR 2009); Davis v. Clark County Sch. Dist., 60 IDELR 152 (D. Nev. 2013).
 • 11. Edwards v. Gwinnet Co. Sch. Dist., 62 IDELR 3, 977 F.Supp.2d 1322 (N.D. Ga.2013); Cherokee County (GA) Sch. Dist., 54 IDELR 301 (OCR 2009); Davis v. Clark County Sch. Dist., 60 IDELR 152 (D. Nev. 2013); Weber v. Cranston Sch. Comm., 32 IDELR 141 (1st Cir. 2000).
 • 12. A.C. v. Pawg Kws Txiav Txim Kev Kawm Kev Kawm Ntawv hauv Lub Nroog Shelby (Shelby County Board of Education), 60 IDELR 271, 711 F.3d 687 (6th Cir. 2013); Stengle v. Lub Chaw Txiav Txim Plaub Ntug,109 LRP 24455 (M.D. Pa. 2009).
 • 13. Cheeb Tsam Kev Kawm Fontana (Cal.) Unified, 36 IDELR 187 (OCR 2001).
 • 14. Tus neeg uas hauj lwm rau lub tsev kawm hauv tsoom fwv tseem tuaj yeem tswj lossis qhuab qhi tus neeg ua hauj lwm lossis tus neeg cog lus nrog. Qhau li qho no, lub koos haum kev kawm hauv nruab zog tseem tuaj yeem siv tsab kev cai lij choj lossis cov cai hais txog txoj kev tsis sib haum xeeb, cov dej num uas tsis sib hauv, lossis txoj kev zais ntawm cov ntawv teev cov tub ntxhais kawm. Kev Kawm Hauv California Txoj cai 56046 tsis pauv cov cais uas muaj lawm, txoj cai tshwj xeeb, lossis or cov kev pab ntawm tus neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv raws li txhuas lub xeev lossis tsoom fwv txoj cai los yog raws li kev cog lus ua hauj lwm lossis kev pom zoo ntawm kev sib tham. Thov nco cia tias txhuas lub koo haum kev kawm hauv nruab zog muaj cai ntsuam xyuas txhuam yam kev iab liam ntawm cov kev ciav cias thiab kev daws teeb meem thaum lub sij hawm tis tes tis taws thiab tsim nyog; khaws cov neeg tsis txaus siab cov ntawb ntawv ntawm thiab lawv txoj kev daws teeb meem uas yog muaj kev rov ntsuam xyuas me ntsis dua; thiab saib kom meej tias cov neeg tsis txaus siab raug tiv thaiv los ntawm kev tawm tsam thiab cais cia uas ib qhov kev zais. Kev Kawm Hauv California Txoj Cais Tshooj 234.1[b][e][f], 260; 5 CCR Tshooj 4624 thiab 4962.
 • 15. Tshooj 56046 tsis ciaj ciam txoj cai rau tus neeg sau daim ntawv tsis txaus siab raws nraim ib yam li pawg kws saib xyuas – daws txoj kev tsis txaus siab lossis qhov txheej txheem kev tsis txaus siab.