17 Cov Lus Qhia Los Txhawb Nqa Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Publications
#5130.09

17 Cov Lus Qhia Los Txhawb Nqa Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb

Daim ntawv no yuav muab cov lus qhia rau koj ua ntej, thaum lub sij hawm, thiab tom qab lub rooj sib tham IEP muab kev pab koj txhawb nqa rau koj tus me nyuam.

Daim ntawv no yuav muab cov lus qhia rau koj ua ntej, thaum lub sij hawm, thiab tom qab lub rooj sib tham IEP1 muab kev pab koj txhawb nqa rau koj tus me nyuam.

UA NTEJ LUB ROOJ SIB THAM IEP

1.   Npaj Koj Tus Me nyuam Cov Ntaub Ntawv IEP Uas Tau Teev Cia

Ua ntej koj tus me nyuam lub rooj sib tham IEP, npaj koj tus me nyuam cov ntaub ntawv IEP. Xaiv qhov kev teeb tsa uas ua hauj lwm rau koj. Qhov no yuav pab koj npaj rau lub rooj sib tham. Nco ntsoov tias koj muaj cov ntaub ntawv tau hais txog txhua yam kev sib txuas lus ntawm koj tus me nyuam, ib yam li email nrog cov neeg ua hauj lwm ntawm tsev kawm ntawv txog koj tus me nyuam; tag nrho cov lus thov kev ntsuam xyuas, cov phiaj xwm kev tshuaj xyuas, thiab cov ntawv ceeb toom txog kev ntsuam xyuas; cov ntawv theej ntawm koj tus me nyuam li IEP thiab ib Daim Ntawv Ceeb Toom Sau Qhia Ua Ntej2 uas koj yuav tau txais; daim ntawv theej ntawm koj cov txheej txheem kev nyab xeeb; cov ntawv cej luam thiab cov ntawv tshaj qhia kev ua hauj lwm nce qib; kev coj mus ua hauj lwm; thiab yog tias muaj, ib qho phiaj xwm cuam tshuam kev coj cwj pwm thiab txhua qhov kev qhia cwj pwm.

2.   Thov Cov Kev Ntsuam Xyuas

Ib cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tsuam xyuas tus tub ntxhais kawm nyob hauv txhua qhov chaw uas xav tias muaj kev tsis taus. Koj tseem tuaj yeem thov koj tus me nyuam lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los ntsuam xyuas koj tus me nyuam ntawm txhua qhov chaw uas xav tias muaj qhov tsis taus. Koj tseem tuaj yeem thov koj tus me nyuam lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los ntsuam xyuas koj tus menyuam rau cov kev pab cuam uas lawv xav tau, xws li kev kho hais lus. Koj yuav tsum sau tag nrho cov kev thov kev ntsuam xyuas ua ntawv thov mus rau cheeb tsam tsev kawm ntawv.

Thaum koj xa koj qhov kev thov, lub cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab phiaj xwm kev soj ntsuam rau koj tsis pub dhau 15 hnub. Thaum koj kos npe rau thiab xa cov phiaj xwm no rov qab mus rau cheeb tsam tsev kawm ntawv, cheeb tsam tsev kawm ntawv muaj sij hawm 60 hnub los ua kom tiav cov kev ntsuam xyuas thiab kom muaj lub rooj sib tham IEP.

Yog koj tsis pom zoo nrog cheeb tsam tsev kawm ntawv qhov kev ntsuam xyuas, koj tuaj yeem thov lub cheeb tsam tsev kawm ntawv them nyiaj rau qhov kev ntsuam xyuas kev kawm ywj siab los sis IEE tau. Cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum them nyiaj rau qhov kev ntsuam xyuas ywj siab los sis sau ib daim ntawv thov kom muaj lub rooj sib hais dua kom tsim nyog (cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum qhia tias nws qhov kev ntsuam xyuas no tsim nyog lawm).

3.   Thov Tshaj Tawm Tag Nrho Cov Kev Ntsuam Xyuas Ua Ntej Ib Lim Tiam Uas Yuav Muaj Lub Rooj Sib Tham IEP

Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv tseev koom muaj raws li tsoom fwv qib siab thiab txoj cai lij choj hauv xeev los muab cov qauv ntawv theej ntawm kev tshuam xyuas ua ntej lub rooj sib tham IEP. Tab sis, nws tsis muaj lub sij hawm uas yuav los qhia rau lub hauv paus tsev kawm ntawv tias muaj pes tsawg hnub ua ntej lub rooj sib tham IEP lawv yuav tsum muab cov ntawv tshaj qhia kev txheeb xyuas rau koj. Hais kom cheeb tsam tsev kawm ntawv muab ib daim qauv ntawv theej ntawm cov ntawv ntsuam xyuas rau koj ua ntej ib lim tiam uas yuav muaj lub rooj sib tham IEP. Qhov no yog qhov tseem ceeb heev kom koj tuaj yeem nyeem cov ntawv tshaj qhia, sau cov lus nug uas koj muaj txog rau cov ntawv tshaj qhia, thiab kev npaj rau lub rooj sib tham IEP.

4.   Kev Npaj Rau Ib Lub Rooj Sib Tham IEP Nrog Ib Tus Phooj Ywg los sis Tus Neeg Pab Txhawb Nqa

Kev npaj rau lub rooj sib tham IEP nrog ib tus phooj ywg los sis tus neeg pab txhawb nqa tuaj yeem pab koj npaj kom tau zoo dua nyob hauv lub rooj sib tham IEP.

Cov pab pawg niam txiv, xws li Cov Chaw Pab Cuam Rau Tsev Neeg thiab Kev Cob Qhia Txog Niam Txiv thiab Cov Chaw Qhia Txog Cov Ntaub Ntawv, tej zaum yuav muaj cov neeg pab txhawb nqa uas tuaj yeem pab koj npaj rau rooj sib tham IEP los sis nrog koj mus rau hauv lub rooj sib tham IEP. Los Sis, koj tuaj yeem ntaus phooj ywg nrog lwm tsev neeg thiab pab tau lwm tus tawm. Yog tias koj tus me nyuam yog ib tus neeg thov kev pab hauv Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam, Tus neeg ua hauj lwm ntawm koj tus me nyuam Lub Chaw Pab Cuam Hauv Cheeb Tsam yuav tsum pab koj npaj rau rooj sib tham IEP. 

Nrog ib tus phooj ywg los sis ib tus neeg pab txhawb nqa,

  • nyeem tag nrho cov ntawv tshaj qhia kev ntsuam xyuas,
  • qhia koj cov hom phiaj rau lub rooj sib tham IEP,
  • txheeb xyuas koj tus me nyuam cov hom phiaj IEP tam sim no thiab tshaj qhia tag nrho txhua yam kev kawm ua tiav uas ntsig txog cov hom phiaj IEP ntawd,
  • qhiab qee qhov kev xav tau uas koj tus me nyuam muaj, suav nrog cov teeb meem tshwj xeeb uas koj tus me nyuam muaj thiab koj xav coj mus rau cheeb tsam tsev kawm ntawv kom raug lawv siab, thiab
  • qhia qhov uas koj tus me nyuam ua tiav txij li lub rooj sib tham IEP zaum kawg dhau los thiab qhov uas koj cia siab tias lawv yuav kawm.

Tham txog cov hom phiaj IEP uas koj yuav xav hais qhia rau pab pawg IEP nrog rau koj tus phooj ywg los sis tus neeg pab txhawb nqa.

Tsis tas li ntawd, tham txog kev xaiv ntawm kev koom ua ke tag nrho los sis ntxiv kev sib koom ua ke. Txoj cai lij choj tau hais tias kom ntau li ntau tau uas tsim nyog, raws li kev txiav txim los ntawm pab pawg IEP, cov me nyuam muaj lub cev tsis taus yuav tsum tau kawm hauv lawv cov tsev kawm ntawv ib puag ncig thiab mus kawm cov chav kawm tsis tu ncua (nrog kev pab ntxiv thiab kev pab cuam, raws li xav tau). Yog tias koj tab tom nrhiav kev koom ua ke los sis kev koom ua ke ntau ntxiv, xws li kev koom nrog kev tawm mus ncig sab nraud los sis kev kawm sab nraud xws li cov koom haum thiab kis las, txheeb xyuas seb koj tus me nyuam muaj kev sib cuag tau li cas nrog cov me nyuam uas tsis xiam oob khab nyob ntawm lub tsev kawm sab nrauv thiab yog dab tsi uas ua rau koj tus me nyuam ua tia.

5.   Sau Cov Ntsiab Lus ntawm Cov Ntsiab Lus Uas Koj Xav Ccoj Los Tham Hauv Lub Rooj Sib Tham IEP

Txawm koj npaj tau zoo npaum li cas rau lub rooj sib tham IEP, koj yuav poob siab los sis ntxhov siab thaum sib ntsib. Npaj sau cov npe ntsiab lus uas koj xav tham thiab cov lus nug uas koj muaj yuav pab tau rau koj kom tsis hnov qab thaum sij hawm lub rooj sib tham IEP. Thaum sij hawm lub rooj sib tham IEP, koj tuaj yeem tshawb xyuas cov ntsiab lus sib tham thiab teev cov lus teb rau koj cov lus nug.

6.   Xa Ib Tsab Ntawv Tshaj Tawm Kom Teev Cov Ncauj Lus Hauv Lub Rooj Sib Tham IEP

Yog koj xav kom kaw cov ncauj lus hauv lub rooj sib tham IEP, koj tuaj yeem siv tau lub thev kaw suab rau daim kab sev los sis siv koj lub xov tooj kaw cov ncauj lus hauv lub rooj sib tham IEP. Tab sis, ua ntej koj yuav kaw tau cov ncauj lus sib tham koj yuav tsum tau sau ntawv ceeb toom rau lub cheeb tsam tsev kawm ntawv ua ntej li 24 xuab moos uas koj xav kaw cov ncauj lus hauv lub rooj sib tham. Yog koj kaw cov ncauj lus hauv lub rooj sib tham IEP, Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv kuj tseem tuaj yeem sau cia ib yam.

THAUM LUB SIJ HAWM LUB ROOJ SIB THAM IEP

7.   Coj Ib Tus Phooj Ywg, Ib Tus Neeg Txhawb Nqa, thiab/los sis Ib Tus Neeg Uas Paub Koj Tus Me Nyuam

Koj tuaj yeem caw txhua tus neeg uas koj xav kom tuaj koom koj tus me nyuam lub rooj sib tham IEP. Nws yog ib lub tswv yim zoo kom muaj ib tus nrog koj. Txiav txim siab coj ib tus neeg, xws li tus neeg muab kev pab saib xyuas nruab hnub, pog yawg, tus pab qhia ntawv, los sis lwm tus neeg uas paub koj tus me nyuam thiab nws / lawv hom kev kawm. Yog tias koj npaj siab yuav coj ib tus neeg pab txhawb nqa, suav nrog Tus Neeg Ua Hauj Lwm Hauv Lub Cheeb Tsam Muab Kev Pab Cuam, koj yuav tau teem sij hawm nrog lawv ua ntej.

8.   Tsis Txhob Ntshai Nug Cov Lus Nug thiab Qhia Kom Paub Tseeb Tias Koj Nkag Siab Txog Lwm Cov Lus “Ntsiab Lus Tseem Ceeb”

Cov rooj sib tham IEP yuav tsis yooj yim thiab muaj kev ntxhov siab rau qee lub sij hawm, txawm tias koj tau tuaj koom lub rooj sib tham IEP yav dhau los. Nug cov lus nug yog txoj kev tseem ceeb rau koj kom tau txais kev ceeb toom thiab npaj kom koj tuaj yeem tawm tsam txhawb nqa koj tus me nyuam.

Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum piav qhia tag nrho cov kev tshawb pom thiab cov lus pom zoo ua kom cov lus nkag siab yooj yim. Cov neeg ua hauj lwm hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav siv cov lus uas hais txhua hnub thiab yuav tsis nco qab tias lwm tus tsis paub lawv txhais tau li cas. Yog tias koj tsis nkag siab qee yam dab tsi uas tau hais hauv lub rooj sib tham IEP, tsis txhob ntshai nug thiab nug cov ntaub ntawv ntxiv.

9.   Tham Txog Koj Tus Me Nyuam Cov Theem Kev Ua Tau Zoo Tam Sim No

Pab pawg IEP yuav sib tham txog koj tus me nyuam qhov kev ua tau tam sim no ntawm ntau fab. Qhov no yuav suav nrog tag nrho cov ntawv kev tshaj tawm thiab kev txheeb xyuas. Koj tus me nyuam tus(cov) xib fwb thiab tus(cov) kws pab muab txoj hauj lwm yuav tham txog qhov lawv pom ntawm koj tus me nyuam qhov kev ua tau zoo. Nco ntsoov tias koj tham txog qhov koj pom ntawm koj tus me nyuam qhov ua tau zoo, suav nrog qhov zoo ntawm koj tus me nyuam thiab / los sis ib yam uas koj muaj txog koj tus me nyuam.

10.  Tsim Kho Cov Hom Phiaj IEP Txhua Xyoo thiab Xyuas Kom Tseeb Tias Yuav Ua Qhov Kev Soj Ntsuam Kom Zoo Tsim Nyog Ntawm Cov Hom Phiaj IEP

Pab pawg IEP yuav los tshuaj xyuas koj tus me nyuam qhov kev kawm tau zoo ntawm cov hom phiaj txhua xyoo dhau los thiab tom qab ntawd tsim kho hom phiaj tshiab nyob rau xyoo tshiab. Yog koj tus me nyuam ua tsis tau raws lub hom phiaj txhua xyoo, pab pawg IEP yuav tau soj ntsuam lub hom phiaj no. Pab pawg IEP yuav tau hloov pauv mus rau lub hom phiaj no thiaj li tsim nyog rau koj tus me nyuam thiab / los sis muab kev pab cuam thiab txhawb ntxiv txhawm rau pab koj tus me nyuam ua tiav lub hom phiaj no. Pab pawg IEP yuav tsum tsim cov hom phiaj uas muaj laj thawj thiab qhov nyuaj rau ntawm qhov tshwm sim rau koj tus me nyuam.

Thaum pab pawg IEP tsim kho tau cov hom phiaj tshiab rau koj tus me nyuam, pab pawg IEP yuav tsum qhia rau koj paub tias nws yuav muab lus qhia ntev npaum li cas rau koj tus me nyuam kev nce qib nrog nws / lawv cov hom phiaj. Yog koj tus me nyuam yuav raug ntsuam xyuas kev siv lwm txoj kev kawm ua tau zoo dua li cheeb tsam tsev kawm ntawv cov qauv kev qhia ntawv dav dav (xws li California Kev Ntsuam Xyuas Tub Ntxhais Kev Kawm thiab Kev Loj Hlob los sis CAASPP), IEP yuav tsum rhuav lub hom phiaj txhua xyoo rau cov hom phiaj luv luv uas tau tshuaj xyuas ntawm cov ntsiab lus tshwj xeeb hauv lub xyoo kom paub tseeb tias tus me nyuam kawm tau nce qib nyob rau cov hom phiaj txhua xyoo. Nco ntsoov tias lub hom phiaj luv luv tau meej meej thiab muaj hnub muab rau lawv rau kev tshuaj xyuas ntawm kev nce qib. Yog tias koj tus me nyuam yuav raug ntsuas uas siv kev ntsuas tus qauv rau kev kawm dav dav, nws / lawv lub tswv yim IEP yuav tsis suav nrog cov hom phiaj luv.

11.  Txheeb Xyuas Tag Nrho Cov Kev Koom Nrog los sis Kev Koom Ua Ke thiab Cov Kev Txhawb Nqa Uas Xav Tau Kom Ua Tiav

Cov cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum tau muab cov kev pab ntxiv thiab cov kev pab cuam los txhawb rau cov kev xav tau ntawm cov tub ntxhais kawm uas lub cev tsis taus hauv cov chaw sib xyaw ua ke. Qhov no tuaj yeem suav nrog cov neeg uas txais kev kawm cob qhia tiav lawm, siv daim kab xev kaw, los sis cov phiaj xwm kev coj cwj pwm los daws tus cwj pwm.

12.    Piav Qhia Qhov Kev Tso Kawm Rau Koj Tus Me Nyuam thiab Txheeb Xyuas Cov Kev Pab Cuam thiab Kev Txhawb Nqa Tshwj Xeeb

Thaum pab pawg IEP tau hloov kho cov hom phiaj rau koj tus me nyuam txhua xyoo, pab pawg IEP yuav tsum tham txog cov kev pab cuam, pab txhawb, thiab kev tso kawm uas yuav pab txhawb koj tus me nyuam txoj kev kawm nce qib nyob rau cov hom phiaj txhua xyoo. Txhua yam kev pab cuam uas cuam tshuam, xws li kev kho hais lus, yuav tsum muaj qhia suav nrog pes tsawg feeb thiab tuab npaum li cas (toj ib hnub, toj ib lim tiam, toj ib hlis, toj ib xyoos) koj tus me nyuam yuav tau txais kev pab cuam.

Hauv koj tus me nyuam li IEP, kev tso kawm yuav tsum raug qhia meej. Piv txwv li, "Natasha yuav suav nrog hauv qib kawm thib ob nrog tus pab cuam puv lub sij hawm thiab tus kws tshaj lij ntxiv yuav pab txhawb Natasha nyob rau tsib xuab moos toj ib lim tiam." Koj tsis muaj txoj cai los ua lub cheeb tsam tsev kawm ntawv los muab kev pab cuam los ntawm ib tus neeg tshwj xeeb hauv ib chav kawm tshwj xeeb, tab sis kev xaiv cov kev xaiv yuav tsum tau tham nrog pab pawg IEP.

13.  Kos Npe Rau IEP Nkaus Xwb Yog Tias Koj Pom Zoo 

Koj tsis tas yuav kos npe rau IEP ntawm lub rooj sib tham - koj tuaj yeem nqa mus tsev los xav thiab tham nrog lwm tus tau. Koj tuaj yeem pom zoo rau qee feem ntawm IEP kom cov kev pab cuam uas koj pom zoo nrog tuaj yeem pib tau. Yog tias koj kos npe rau daim IEP thiab tsis ntev tom qab koj tau hloov siab, koj tuaj yeem sim thim koj kev tso cai los ntawm kev sau ib daim ntawv mus rau tus tswj hwm kev kawm tshwj xeeb. Thim koj kev tso cai, txawm li cas los xij, yuav tsis thim txoj kev kawm thiab cov kev pab cuam uas tshwm sim tom qab koj tau pom zoo tab sis ua ntej koj thim kev pom zoo. Yog koj thiab cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis pom zoo rau tsab ntawv thov IEP, IEP kawg nkaus uas koj pom zoo nrog tseem yuav siv tau thaum koj qhov kev tsis sib haum xeeb raug daws tom lub rooj sib tham yav tom ntej, kev kho kom haum xeeb, los sis thaum lub rooj sib hais plaub.

TOM QAB LUB ROOJ SIB THAM IEP

14.  Yog Tias Ua Tau, Koom Nrog Hauv Koj Tus Me Nyuam Chav Kawm / Tsev Kawm Ntawv

Cov niam txiv muaj sij hawm thiab muaj nyiaj sib txawv. Koj tuaj yeem tiv tauj koj tus me nyuam tus xib fwb qhia ntawv los sis tsev kawm ntawv txhawm rau nug seb koj tuaj yeem pab tau li cas hauv koj tus me nyuam chav kawm los sis tsev kawm. Koj tuaj yeem ua hauj lwm pub dawb hauv chav kawm thaum nruab hnub, tuaj yeem pab dawb nrog kev ua hauj lwm txua yam hauv tsev kawm, los sis yog tias koj ua hauj lwm thaum nruab hnub, koj yuav tsum npaj cov khoom siv thaum tsaus ntuj hauv koj lub tsev. Kev nquag ua hauj lwm nyob hauv koj tus me nyuam chav kawm / tsev kawm ntawv tuaj yeem pab rau koj paub swm tsev kawm thiab cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, suav nrog koj tus me nyuam tus xib fwb, thiab yuav pab ua kom koj tus me nyuam muaj kev tshwj xeeb.

15.  Pab Txhawb Koj Tus Me Nyuam Tsim Kev Phooj Ywg Nrog Cov Kawm Ib Chav Ua Ke.

Pab koj tus me nyuam kom tsim kev phooj ywg nrog cov hauv chav kawm ua ke los ntawm kev saib xyuas cov sij hawm ua si sab nraum zoov. Muaj kev phooj ywg nrog cov tub ntxhais kawm ua ke yuav pab koj tus me nyuam ua ib feem ntawm nws/lawv lub zej zog.

16.  Saib Xyuas Koj Tus Me Nyuam Qhov Kev Nce Qib

Koj tuaj yeem tsim kev sib txuas lus tsis tu ncua nrog koj tus me nyuam tus xib fwb qhia ntawv, xws li phau ntawv sau uas rov qab los tom tsev kawm ntawv. Phau ntawv sau tuaj yeem pab koj txheeb xyuas seb koj tus me nyuam puas tau txais cov kev pab cuam thiab txhawb nqa. Koj kuj tseem xav tsim kev sib txuas lus nrog koj tus me nyuam cov kws muab kev pab cuam, xws li tus kws kho hais lus, txhawm rau txheeb xyuas koj tus me nyuam txoj kev kawm tau nce qib.

Koj yuav tsum sau cov hnub ua hom phiaj rau koj tus me nyuam los kawm kev txawj, xws li cov sij hawm luv luv ntawm koj tus me nyuam cov hom phiaj IEP.

17.  Cov Kev Xaiv Yog Tias Txhua Yam Ua Hauj Lwm Tawm Los Tsis Zoo

Yog koj ntseeg tias cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis tau ua raws li cov cai lij choj thiab cov txheej txheem ntawm kev kawm tshwj xeeb thiab / los sis ua tsis tiav rau qhov muab cov kev pab uas xav tau nyob hauv daim ntawv IEP uas tau kos npe, koj tuaj yeem sau ntawv foob qhov kev tsis txaus siab nrog California Tuam Tsev Txhawb Kev Kawm Ntawv (Department of Education ("CDE")). Cov lus tsis txaus siab yog tshawb xyuas los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv los sis CDE thiab daim ntawv txiav txim siab seb cheeb tsam tsev kawm ntawv puas tau ua / dhau "ua tsis raws kev cai". Saib ntawm Cov Cai Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb thiab Cov Luag Hauj lwm, Tshooj 6 kom paub meej.

Yog koj thiab lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis pom zoo txog koj tus me nyuam qhov muaj cai, qhov kev tso kawm, kev pab cuam xav tau, kev sib koom ua ke ntawm cov kev pab cuam uas cuam tshuam, koj yuav tau thov kom muaj ib lub rooj sib hais raws txoj cai. Yog koj txiav txim siab sau ntawv thov lub rooj sib hais plaub, koj yuav tsum ua koj tsab ntawv thov tsis pub dhau ob xyoos txij hnub koj paub (los sis muaj laj thawj los paub) ntawm cov lus tseeb ntawm koj cov lus tsis txaus siab. Hauv lub rooj sib hais, ob tog yuav tsum muab cov pov thawj mus rau tus kws ceev xwm uas tsis txaus siab ntiav los ntawm lub Xeev California. Tus kws ceev xwm kev sib hais yuav txiav txim siab txog qhov tseeb thiab txoj cai thiab sau cov lus txiav txim. Saib ntawm Txoj Cai Kev Kawm Ntawv Tshwj Xeeb thiab Lub Luag Hauj Lwm, Tshooj 6 kom paub meej.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

  • 1. Cov Phiaj Xwm Kev Kawm Rau Qee Leej. Tsim tau los ntawm lub rooj sib tham yam tsawg kawg yog nrog cov niam txiv, me nyuam tus xib fwb qhia ntawv thiab tus tswj hwm tsev kawm ntawv hauv cheeb tsam.
  • 2. Cheeb tsam tsev kawm ntawv yuav tsum muab Daim Ntawv Tshaj Tawm Ua Ntej rau koj “lub sij hawm tsim nyog ua ntej” nws tsis kam pib los yog hloov qhov kev txheeb xyuas, ntsuas, hloov chaw los sis muab kev kawm pub dawb, tsim nyog (“FAPE”). Lo lus “lub sij hawm tsim nyog” tsis txhais hauv tus pej thuam. Tsab ntawv ceeb toom yuav tsum muaj cov kev pab cuam los sis qhov chaw kawm uas lub cheeb tsam tsev kawm ntawv tsis kam lees, cov lus piav qhia txog qhov tsis kam lees, cov lus piav qhia ntawm txhua tus txheej txheem ntsuas, ntsuam xyuas, ntaub ntawv, los sis cov ntawv ceeb toom siv los ntawm cheeb tsam tsev kawm ntawv los txiav txim siab. Tsab ntawv ceeb toom yuav tsum tau qhia koj txog koj txoj cai los tawm tsam qhov kev txiav txim siab ntawd. 34 C.F.R. Sec. 300.503; Cal. Ed. Code Sec. 56500.4.