مجموعه ابزار مبانی آموزش ویژه

مجموعه ابزار مبانی آموزش ویژه

Image of two children with a disability in a classroom. A teacher is show them how to do a project

تکذیب نامه: این مطالب بر اساس قانون زمان نوشتن آن ها هستند. ما سعی می کنیم که مطالب خود را به روز رسانی کنیم، اما قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قوانین تغییر نکرده باشند، با ما یا منبع قانونی دیگری تماس بگیرید.