آموزش و پرورش استثنائی

آموزش و پرورش استثنائی

تکذیب نامه: این مطالب بر اساس قانون زمان نوشتن آن ها هستند. ما سعی می کنیم که مطالب خود را به روز رسانی کنیم، اما قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قوانین تغییر نکرده باشند، با ما یا منبع قانونی دیگری تماس بگیرید.

این راهنما نحوه واجد شرایط شدن برای آموزش ویژه، نحوه درخواست و حمایت از خدمات آموزش ویژه، و در صورت مخالفت با مناطق مدرسه را توضیح می دهد.