الگوی نامه برای بازبینی IEP موجود به علاوه ثبت IEP

Publications

الگوی نامه برای بازبینی IEP موجود به علاوه ثبت IEP

این نامه الگو را به روز کنید تا از ناحیه مدرسه خود بخواهید که یک جلسه IEP برای دانش آموز شما برگزار کند. اگر می خواهید جلسه را به صورت صوتی ضبط کنید ، حتماً از زبان اختیاری استفاده کنید.