گزارش پیگیری کاربرگ برای خدمات برنامه IEP/504

Publications

گزارش پیگیری کاربرگ برای خدمات برنامه IEP/504

فرزند شما حق دارد خدمات ارائه شده در IEP خود را دریافت کند. از این گزارش پیگیری برای پیگیری خدماتی که فرزند شما دریافت می کند استفاده کنید. اگر از مدرسه خود بخواهید خدماتی را که به دانش آموز شما ارائه نکرده اند جبران کند ، می توانید از آن به عنوان مدرک استفاده کنید. (این امر به ویژه اهمیت دارد زیرا مناطق مدرسه ای به دانش آموزان خدمات بازیابی از دست دادن یادگیری و خدمات جبرانی را برای خدماتی ارائه می دهند که در طول آموزش از راه دور ارائه نمی شود!)