17 نکته مدافعه در آموزش استثنائی

Publications
#5130.16


17 نکته مدافعه در آموزش استثنائی

این سند نکاتی برای پیش از، حین و پس از جلسهIEP برای کمک به شما در دفاع از کودکتان ارائه خواهد داد.

 

 

Click links below for a downloadable version.