خدمات سلامت روان مرتبط با تحصیل (ERMHS)

Publications
#8083.16

خدمات سلامت روان مرتبط با تحصیل (ERMHS)

«خدمات سلامت روان مرتبط با تحصیل» (ERMHS)، خدماتی برای دانش آموزانی است که واجد شرایط آموزش استثنائی هستند. ERMHS از نیازهای اجتماعی - عاطفی دانش‌آموز پشتیبانی می‌کند. این خدمات همچنین می‌توانند به بهبود وضعیت تحصیلی، رفتار و رفاه کلی دانش‌آموز کمک کنند. ERMHS به صورت جداگانه با نیازهای دانش‌آموز و اهداف برنامه آموزشی فردی (IEP) آنها تنظیم می‌شود. ERMHS می‌تواند شامل مشاوره (فردی، گروهی) و/یا خدمات مددکاری اجتماعی (همکاری و مدیریت پرونده) باشد.

سلب مسئولیت: این نشریه فقط اطلاعات حقوقی است و مشاوره حقوقی در مورد وضعیت فردی شما نیست. از تاریخ ارسال شده جاری است. ما سعی می کنیم مطالب خود را به طور مرتب به روز کنیم. با این حال، قوانین به طور مرتب در حال تغییر هستند. اگر می خواهید مطمئن شوید که قانون تغییر نکرده است، با DRC یا دفتر قانونی دیگری تماس بگیرید.

خدمات سلامت روان مرتبط با تحصیل (ERMHS) چیست؟

«خدمات سلامت روان مرتبط با تحصیل» (ERMHS)، خدماتی برای دانش آموزانی است که واجد شرایط آموزش استثنائی هستند. ERMHS از نیازهای اجتماعی - عاطفی دانش‌آموز پشتیبانی می‌کند. این خدمات همچنین می‌توانند به بهبود وضعیت تحصیلی، رفتار و رفاه کلی دانش‌آموز کمک کنند. ERMHS به صورت جداگانه با نیازهای دانش‌آموز و اهداف برنامه آموزشی فردی (IEP) آنها تنظیم می‌شود. ERMHS می‌تواند شامل مشاوره (فردی، گروهی) و/یا خدمات مددکاری اجتماعی (همکاری و مدیریت پرونده) باشد.

چگونه ERMHS را به IEP فرزندم اضافه کنم؟

برای تعیین اینکه آیا فرزندتان واجد شرایط ERMHS است، می‌توانید درخواست ارزشیابی کنید. باید درخواست را به صورت کتبی مطرح کنید. ناحیه مدرسه باید ظرف 15 روز تقویمی پس از درخواست شما پاسخ دهد و طرح ارزشیابی را به شما ارائه دهد. ناحیه مدرسه 60 روز از تاریخ دریافت امضای شما فرصت دارد تا ارزشیابی را به پایان برساند و برای بحث در مورد نتایج جلسه IEP برگزار کند. سپس تیم IEP در مورد نیازهای دانش آموز شما بحث و تعیین می‌کند که آیا ERMHS خدمتی مناسب است یا خیر.

می‌توانید با درخواست یک نسخه از ارزشیابی قبل از جلسه برای جلسه IEP آماده شوید. نواحی مدرسه باید نسخه‌های رونوشت سوابق تحصیلی فرزندان را ظرف 5 روز پس از درخواست به والدینشان بدهند. شما و فرزندتان می‌توانید با تهیه دلایل و مثال‌هایی درباره اینکه چرا فکر می‌کنید فرزندتان به ERMHS نیاز دارد، برای جلسه IEP آماده شوید.

فرزندتان برای دریافت ERMHS نیازی به تشخیص خاص یا واجد شرایط بودن برای آموزش استثنائی تحت هر دسته
خاصی ندارد.

اگر با ارزشیابی ERMHS ناحیه مدرسه مخالف هستید، می‌توانید درخواست «ارزشیابی آموزشی مستقل» را مدنظر قرار دهید. می‌توانید اطلاعات بیشتری را اینجا در نشریه ما پیدا کنید: چگونه با هزینه دولتی، خدمات ارزیابی آموزشی مستقل دریافت کنیم. https://www.disabilityrightsca.org/publications/how-to-obtain-an-independent-educational-evaluation-at-public-expense

بعد از اینکه نیاز به ERMHS برای دانش آموزی تشخیص داده شد، چه می‌شود؟

اگر تیم IEP تشخیص دهد که دانش آموز به ERMHS نیاز دارد، تیم باید ERMHS را به عنوان خدمتی در IEP دانش‌آموز بگنجاند. تیم IEP همچنین باید اهدافی را در زمینه‌های مربوطه مورد نیاز ایجاد کند.

حائز اهمیت است که جهت اطمینان از مناسب بودن خدمات و اهداف برای فرزندتان، برای این جلسه IEP آماده شوید. شما و فرزندتان بخش مهمی از این فرآیند هستید. می‌توانید قبل از جلسه با فرزندتان صحبت کنید تا اهداف و نیازهای فرزندتان را شناسایی کنید. مثلاً اینکه آیا می‌خواهند راه‌های بیشتری برای دوست‌یابی و کنار آمدن با همکلاسی‌های خود در مدرسه بیاموزند؟ آیا می‌خواهند یاد بگیرند که چگونه اضطرابی را که در درس ریاضی یا سایر دروس چالش برانگیز تجربه می‌کنند، مدیریت کنند؟ درخواست نظرات فرزندتان کمک می‌کند که اهداف و خدمات مؤثرتر شوند.

وقتی IEP فرزندتان شامل خدمات ERMHS باشد، ارائه‌دهنده ERMHS برای ارائه این برنامه در محیط مدرسه با دانش‌آموز ملاقات می‌کند. ارائه‌دهنده ERMHS باید برای تعیین بهترین زمان و مکان برای ارائه خدمات با شما، فرزندتان و تیم IEP گفتگو کند.