Quy Định Mới về IHSS: Loại Bỏ Sự Tính Theo Tỷ Lệ đối với Các Dịch Vụ Giám Sát Bảo Vệ

Publications
7163.05

Ấn phẩm này giải thích việc loại bỏ sự tính theo tỷ lệ đối với các dịch vụ giám sát bảo vệ của Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) do hệ thống bênh vực quyền lợi của Disability Rights California.

 

 

Click links below for a downloadable version.