Việc Làm Được Hỗ Trợ: Tờ Thông Tin Về Các Dịch Vụ Mở Rộng & Đóng Hồ Sơ

Publications
#5582.05

Việc Làm Được Hỗ Trợ: Tờ Thông Tin Về Các Dịch Vụ Mở Rộng & Đóng Hồ Sơ

Quán rượu này cho bạn biết về các dịch vụ mở rộng. Đây là những dịch vụ việc làm được hỗ trợ mà bạn có thể nhận được sau khi Bộ Phục hồi chức năng (DOR) đóng hồ sơ của bạn. Quán rượu này đưa ra các ví dụ về các dịch vụ. Nó cho bạn biết cách nhận và thanh toán cho chúng. Nó cho bạn biết cách nhận trợ giúp nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận các dịch vụ.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

1. Việc làm được hỗ trợ là gì?

Theo luật quản lý của tiểu bang California quy định về các dịch vụ phục hồi nghề nghiệp được tài trợ qua Sở Phục Hồi (DOR), việc làm được hỗ trợ có nghĩa là:

“việc làm cạnh tranh trong một môi trường hòa nhập hoặc việc làm trong một môi trường hòa nhập mà từng cá nhân trong đó đang làm việc hướng tới một việc làm cạnh tranh bằng các điểm mạnh, nguồn lực, ưu tiên, những mối lo ngại, khả năng, năng lực, mối quan tâm và lựa chọn có hiểu biết của từng cá nhân, cùng với các dịch vụ hỗ trợ liên tục cho các cá nhân bị khuyết tật nghiêm trọng nhất... cho những người từ trước đến nay chưa giành được việc làm cạnh tranh hoặc cho những người đã ngừng hoặc bị gián đoạn việc làm cạnh tranh vì bị khuyết tật nghiêm trọng; và cho những người, do bản chất và mức độ nghiêm trọng của khuyết tật, cần đến các dịch vụ việc làm được hỗ trợ chuyên sâu từ [DOR] và các dịch vụ mở rộng sau khi chuyển tiếp…để thực hiện công việc này.” 

Xem Tiêu Đề 9 của Bộ Luật Các Quy Định California (C.C.R.) § 7028(a).  Các dịch vụ việc làm được hỗ trợ phải đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Nếu quý vị là một khách hàng của DOR có một Chương Trình Cá Nhân Hóa Về Việc Làm (IPE) cho “việc làm được hỗ trợ”, cuối cùng, DOR sẽ xác nhận việc làm của quý vị là ổn định và hồ sơ của quý vị tại DOR sẽ đóng lại.  Các dịch vụ hỗ trợ liên tục của quý vị sẽ cần được tài trợ bởi một nguồn khác, được gọi là “dịch vụ mở rộng”.  Trước khi đến thời điểm này, quý vị phải làm việc trong cộng đồng, tạo ra mức lương cạnh tranh và làm việc với số giờ nhiều nhất có thể dựa trên hoàn cảnh riêng và “lựa chọn có hiểu biết”. 

2. Lựa chọn có hiểu biết là gì?

Lựa chọn có hiểu biết được đưa ra qua toàn bộ quá trình phục hồi nghề nghiệp.  Lựa chọn có hiểu biết là quá trình quyết định mà quý vị, người dùng dịch vụ, có cơ hội tìm hiểu về các thông tin liên quan đến công việc.  Điều đó có nghĩa là quý vị cần lựa chọn (với sự trợ giúp của cố vấn phục hồi nghề nghiệp và dựa trên các nguồn được cung cấp), thu nhập từ công việc, mục tiêu trung bình, các dịch vụ quý vị sẽ cần đến để có được thu nhập từ công việc và các nhà cung cấp dịch vụ. 9 C.C.R. § 7029.6.

3. Các dịch vụ mở rộng là gì?

Các dịch vụ mở rộng là các dịch vụ hỗ trợ liên tục và các dịch vụ phù hợp khác mà quý vị cần đến để được hỗ trợ và duy trì việc làm được hỗ trợ sau khi hồ sơ tại DOR đã đóng lại.  9 C.C.R. § 7014.1. 

4. Ai có thể cung cấp dịch vụ mở rộng?

Các dịch vụ mở rộng có thể do một cơ quan của tiểu bang, tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, chủ lao động hoặc bất kỳ nguồn lực phù hợp nào khác.  9 C.C.R. § 7014.1.  Việc này có thể bao gồm sự phối hợp các dịch vụ khác mà quý vị hội đủ điều kiện để nhận từ các chương trình của liên bang và tiểu bang.  9 C.C.R. § 7131.1(a)(5).  Ví dụ: nếu quý vị là khách hàng của trung tâm khu vực thì các dịch vụ mở rộng này có khả năng sẽ được cung cấp từ trung tâm khu vực.  Quý vị có thể cân nhắc mời điều phối viên dịch vụ của trung tâm khu vực tới (các) cuộc họp IPE của mình với DOR để đảm bảo rằng cả hai cơ quan đều có được thông tin họ cần về việc làm của quý vị để họ có thể phối hợp các dịch vụ. 

5. Làm cách nào để tìm được tài trợ cho các dịch vụ mở rộng nếu tôi không phải là một khách hàng của trung tâm khu vực?

Trong khi phát triển IPE, quý vị và DOR sẽ xác định một nguồn dịch vụ mở rộng để cung cấp hoặc tài trợ cho các dịch vụ hỗ trợ liên tục.  Đồng thời, DOR có thể đưa vào IPE một mô tả cơ sở để kết luận rằng có lý do hợp lý rằng các nguồn đó sẽ được cung cấp.  9 C.C.R. § 7131.1(a)(3).  Nói theo cách khác, nếu quý vị và DOR không thể xác định được một nhà cung cấp dịch vụ mở rộng trong khi phát triển IPE của quý vị, DOR vẫn có thể hỗ trợ các dịch vụ việc làm được hỗ trợ cho quý vị nếu có lý do hợp lý rằng các nguồn đó sẽ được cung cấp trong tương lai.

6. Một số ví dụ về dịch vụ mở rộng và các nhà tài trợ?

Một số dịch vụ mở rộng được chi trả bởi một cơ quan, chương trình khuyến lệ việc làm hoặc một thành viên gia đình và các chương trình khác có thể không tốn chi phí.  Chủ lao động, thành viên gia đình hoặc người đồng nghiệp của quý vị có thể hỗ trợ giúp quý vị giữ được việc làm.  Khi một dịch vụ mở rộng được cung cấp cho quý vị mà không mất chi phí thì được gọi là “hỗ trợ tự nhiên”.

Các dịch vụ cần tài trợ có thể được chi trả bởi các cơ quan/nguồn khác hỗ trợ quý vị và họ đồng ý chi trả trong chương trình dịch vụ của quý vị.  Các dịch vụ này có thể bao gồm Chương Trình Giáo Dục Cho Cá Nhân (IEP), Chương Trình Sống Độc Lập Của Trung Tâm Sống Độc Lập,      Chi Phí Công Việc Liên Quan Đến Người Bị Mất Năng Lực (IRWE) của Sở An Sinh Xã Hội (SSA), Kế Hoạch Để Có Thể Sống Tự Túc (PASS) của Sở An Sinh Xã Hội hoặc Chương Trình Tấm Vé Làm Việc (TTW).  9 C.C.R. §7131.1(a)(5). Để biết thêm thông tin về IRWE, PASS và TTW, hãy xem Các Phúc Lợi Xã Hội cho Người Khuyết Tật, Ấn Bản Số 5014.01.

Ví dụ: nếu quý vị nhận được SSI và SSDI, quý vị có thể hội đủ điều kiện để dùng các nguồn tài trợ cho các dịch vụ liên tục của quý vị qua kế hoạch PASS.  Kế hoạch PASS cho phép cá nhân bị khuyết tật dùng thu nhập và các nguồn mà không bị phạt, để trả cho các mục liên quan tới mục tiêu việc làm.  Nếu quý vị chỉ nhận được SSI, có thể có lý do hợp lý rằng quý vị có thể hội đủ điều kiện cho PASS khi quý vị bắt đầu làm việc và kiếm được thu nhập. Tiêu Đề 20 Bộ Luật Các Quy Định Liên Bang (C.F.R.) § 413.1226. 

IRWE là một chương trình khích lệ qua SSA, trong đó tiền quý vị chi trả cho các chi phí việc làm liên quan đến khuyết tật, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ liên tục, sẽ không bị tính vào thu nhập quý vị kiếm được. 20 C.F.R. § 416.1112(c)(6).  Điều này cho phép quý vị làm việc, đồng thời giữ được số lượng phúc lợi hàng tháng nhiều hơn qua SSA.

7. DOR có thể đóng hồ sơ của tôi nếu các dịch vụ mở rộng không được tài trợ hay không?

Có.  Nếu quý vị cần các dịch vụ mở rộng cho việc làm được hỗ trợ và không có nguồn nào cho các dịch vụ này, DOR có thể đóng hồ sơ của quý vị.  9 C.C.R. § 7179.3(a)(8).  Tuy nhiên, DOR có thể đóng hồ sơ của quý vị nếu quý vị không phải là khách hàng của trung tâm khu vực.  Các dịch vụ mở rộng có thể được cung cấp từ nhiều nguồn khác ngoài trung tâm khu vực.  DOR nên hỗ trợ quý vị tìm hiểu các nguồn dịch vụ mở rộng khác.  Việc này có thể bao gồm các cơ quan hoặc tổ chức cộng đồng khác mà quý vị hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của họ.  Các dịch vụ mở rộng cũng có thể được cung cấp bởi bạn bè hoặc thành viên trong gia đình; đây được gọi là hỗ trợ tự nhiên Trong một số tình huống, DOR có thể cung cấp cho quý vị các dịch vụ hỗ trợ liên tục và các dịch vụ phù hợp khác mà quý vị cần đến để duy trì việc làm dưới dạng các dịch vụ “sau việc làm” (xem phần 9 dưới đây) nếu các dịch vụ này không sẵn có thông qua các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng.  9 C.C.R. § 7028.1(b).

8. Khi nào DOR coi việc làm của tôi là ổn định và đóng hồ sơ của tôi?

Khi quý vị đã bắt đầu làm việc, DOR cần cung cấp cho quý vị các dịch vụ hỗ trợ liên tục và các dịch vụ phù hợp khác mà quý vị cần để giữ được việc làm.  Trong hầu hết các trường hợp, DOR sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ này trong tối đa 24 tháng, tuy nhiên, quý vị và Cố Vấn Phục Hồi của quý vị có thể cùng nhất trí rằng cần kéo dài thêm thời gian để đạt được mục tiêu trong IPE của quý vị.  (Đạo Luật Cơ Hội và Đầu Tư Việc Làm (WIOA) mới kéo dài thời gian nhận dịch vụ hỗ trợ từ 18 đến 24 tháng với lựa chọn tăng khung thời gian, xem Luật Công Số 113-128, Phần 404; xem thêm 9 C.C.R. § 7028.1(a)).

Hồ sơ tại DOR của quý vị có thể được đóng thành công khi:

  • Quý vị đạt được mục tiêu việc làm trong IPE của mình và việc làm phù hợp với các điểm mạnh, nguồn lực, ưu tiên, mối lo ngại, khả năng, năng lực, mối quan tâm và lựa chọn có hiểu biết của quý vị; và
  • Cả quý vị và DOR đều thống nhất rằng việc làm của quý vị là tốt và quý vị đang làm việc hiệu quả; và
  • Việc tài trợ đã được chuyển tiếp sang nguồn dịch vụ mở rộng; và
  • Quý vị đã duy trì được công việc trong tối thiểu 60 ngày trước khi chuyển tiếp sang dịch vụ mở rộng để đảm bảo tính ổn định của thu nhập từ công việc và tối thiểu 60 ngày sau khi chuyển tiếp sang dịch vụ mở rộng; và
  • Tỷ lệ can thiệp của quý vị [ví dụ: quý vị cần huấn luyện bao nhiêu]:
  • Không vượt quá 20 phần trăm trong tối thiểu 60 ngày; hoặc
  • Không vượt quá 25 phần trăm trong tối thiểu 90 ngày; hoặc
  • Không vượt quá 30 phần trăm trong tối thiểu 120 ngày; hoặc

Xem 9 C.C.R. § 7179.7.

9. Các dịch vụ sau việc làm là gì?

Nếu quý vị tiếp tục cần các dịch vụ để thực hiện công việc, quý vị có thể yêu cầu DOR cung cấp dịch vụ trong vòng 1 năm sau khi hồ sơ của quý vị đã đóng lại.  Đây được gọi là “các dịch vụ sau việc làm” và được thiết kế để giúp quý vị giữ được mức tiến bộ đã đạt được nhờ phục hồi nghề nghiệp.  Đối với những người có hồ sơ đã đóng lại mà có "việc làm được hỗ trợ" dưới dạng mục tiêu việc làm, việc cung cấp các dịch vụ sau việc làm bị giới hạn về thời gian và phạm vi. Các dịch vụ hỗ trợ sau việc làm trong các trường hợp này được giới hạn chỉ dành cho các dịch vụ không được cung cấp qua nguồn dịch vụ mở rộng (xem phần thảo luận về "dịch vụ mở rộng" ở trên) và đồng thời cần thiết để hỗ trợ và duy trì việc làm cho một cá nhân.  9 C.C.R. § 7176.

10. Nếu tôi cần giúp đỡ về việc làm được hỗ trợ hoặc các dịch vụ mở rộng thì sao?

Nếu quý vị không đồng ý đóng hồ sơ hoặc có thắc mắc về việc làm được hỗ trợ hoặc việc làm mở rộng, quý vị có thể liên hệ Chương Trình Trợ Giúp Khách Hàng (CAP) bằng cách gọi DRC theo số (800)776-5746 hoặc TTY (800)719-5798; hoặc truy cập http://www.disabilityrightsca.org/pubs/547401accessible.pdf