Haujlwm Uas Muaj Kev Txhawb Nqa: Daim Ntawv Qhia Txog Qhov Tseem Ceeb Ntawm Tej Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv thiab Tej Kev Kaw Case

Publications
#5582.09

Haujlwm Uas Muaj Kev Txhawb Nqa: Daim Ntawv Qhia Txog Qhov Tseem Ceeb Ntawm Tej Kev Pab Cuam Txuas Ntxiv thiab Tej Kev Kaw Case

Pub no qhia koj txog cov kev pabcuam txuas ntxiv. Cov no yog cov kev pabcuam kev ua haujlwm uas koj tuaj yeem tau txais tomqab Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Khomob (DOR) kaw koj rooj plaub. Pub no muab piv txwv ntawm cov kev pabcuam. Nws qhia koj yuav ua li cas kom tau thiab them rau lawv. Nws qhia koj tias yuav tau txais kev pab li cas yog tias koj muaj teeb meem tau txais cov kev pabcuam.

Kev lees paub: Qhov kev tshaj tawm no tsuas yog cov ntaub ntawv raug cai thiab tsis yog lus qhia txog kev cai lij choj ntawm koj tus kheej. Nws yog tam sim no raws li hnub tshaj tawm. Peb sim hloov peb cov ntaub ntawv tsis tu ncua. Txawm li cas los xij, txoj cai hloov tsis tu ncua. Yog tias koj xav paub tseeb tias txoj cai tsis tau hloov, hu rau DRC lossis lwm lub chaw haujlwm raug cai.

1. Haujlwm muaj kev txhawb nqa yog dab tsi?

Nyob rau hauv xeev California txoj kev cai lij choj tuav tswj uas tuav tswj tej kev pab cuam kev pab kom rov ua tau haujlwm uas tau txais kev pab peev los ntawm Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Kev Peem Tsheej (DOR, Department of Rehabilitation), haujlwm uas muaj kev txhawb nqa txhais tau tias:

“haujlwm zoo hauv ib qho kev teeb tsa uas muaj ntau yam kev teeb tsa los ua ke, lossis haujlwm hauv kev teeb tsa haujlwm uas muaj ntau yam kev teeb tsa hauj lwm los ua ke uas txhua tus tab tom ua haujlwm txhawm rau qhov haujlwm zoo, raws qhov zoo, tej peev txheej, tej kev ua ntej ua qab, tej kev txhawj xeeb txog, tej peev xwm, tej kev muaj peev xwm, tej kev xav tau thiab kev xaiv uas raug qhia los ntawm ib tug zuj zus, nrog tej kev pab cuam uas yam tsis tu ncua rau txhua leej nrog rau cov neeg uas xiam oob qhab uas tseem ceeb tshaj plaws…rau tus uas qhov haujlwm zoo tsis tau tshwm sim muaj tas li lossis rau tus ua haujlwm zoo tau raug cuam tshuam lossis puas ntsoog raws li ib qho kev tshwm sim los ntawm kev xiam oob qhab loj; thiab tus, vim yog lawv tej kev xiam oob qhab uas xeeb txawm thiab loj, xav tau tej kev pab cuam hauj lwm zoo uas muaj kev txhawb nqa uas tseem ceeb los ntawm [DOR] thiab tej kev pab cuam uas txuas ntxiv tom qab rhais mus…txhawm rau ua qhov haujlwm no.” 

Saib Title 9 ntawm Txoj Cai Tuav Tswj hauv California (C.C.R, California Code of Regulations) § 7028(a). Tej kev pab cuam haujlwm uas muaj kev txhawb nqa yuav tsum ua kom tau raws li txhua tus neeg siv kev pab cuam tej kev xav tau uas tshwj xeeb.

Yog hais tias koj yog ib tug neeg siv kev pab cuam DOR uas muaj Lub Phiajxwm Ib Leeg Zus rau Haujlwm (IPE, Individualized Plan for Employment) rau haujlwm uas muaj kev txhawb nqa” (“supported employment”), txog thaum kawg DOR yuav txiav txim siab tias koj li haujlwm ruaj ntseg lawm thiab koj li DOR case yuav raug kaw. Koj li kev pab cuam yam tsis tu ncua yuav raug pab los ntawm lwm qhov chaw hu ua “kev pab cuam txuas ntxiv.” (“extended service.”)  Ua ntej koj yuav mus txog qhov no, koj yuav tsum tau ua ib txoj haujlwm nyob rau hauv cheeb tsam ua tau nyiaj nqi zog zoo thiab ua haujlwm ntau xuab moos tshaj li ntau tau raws li zwj ceeb ntawm koj tus kheej thiab “kev xaiv uas muaj kev qhia tawm.” (“informed choice.”) 

2. Kev xaiv uas muaj kev qhia tawm yog dab tsi?

Kev xaiv uas muaj kev qhia tawm muaj nyob rau tag nrho cov txheej txheem kev peem tsheej fab kev kawm ua haujlwm. Kev xaiv uas muaj kev qhia tawm yog txheej txheem kev txiav txim siab nyob rau lub sijhawm uas koj, tus neeg siv kev pab cuam, muaj lub sijhawm kawm paub txog xov xwm uas cuam tshuam nrog hais txog haujlwm. Qhov no nws txhais tau tias koj muaj sijhawm tau xaiv (kev pab ntawm ib tug saib xyuas kev peem tsheej fab kev kawm ua haujlwm thiab nce raws li tej peev txheej uas muaj tseg), txiaj ntsim ntawm koj txoj haujlwm, koj tej hom phiaj qib nrab, tej kev pab cuam uas koj yuav xav tau txhawm rau kom tau raws txiaj ntsim tau los ntawm koj txoj haujlwm, thiab tej chaw muab kev pab cuam. 9 C.C.R. § 7029.6.

3. Cov kev pab cuam txuas ntxiv yog dab tsi?

Cov kev pab cuam txuas ntxiv yog tej kev pab cuam kev txhawb nqa yam tsis tu ncua thiab lwm yam kev pab cuam tsim nyog uas koj xav tau txhawm rau txhawb thiab tuav tswj koj txoj huajlwm uas muaj kev txhawb nqa tom qab koj li DOR case raug kaw lawm. 9 C.C.R. § 7014.1.

4. Leej twg thiaj yuav tuaj yeem muab tau tej kev pab cuam txuas ntxiv?

Cov kev pab cuam txuas ntxiv tuaj yeem raug muab pub los ntawm ib qho chaw ua haujlwm pab hauv xeev, ib lub koom haum ntiag tug uas tsis vam txiaj ntsig, chaw ua hauj lwm, lossis ib qho peev txheej twg uas tsim nyog. 9 C.C.R. § 7014.1. Qhov no kuj yuav xam muaj kev sib koom tes ntawm lwm yam kev pab cuam uas koj tsim nyog tau txais los ntawm lwm cov phiaj xwm hauv tsoom fwv lossis hauv xeev. 9 C.C.R. § 7131.1(a)(5). Piv txwv li, yog hais tias koj yog ib tug neeg siv kev pab cuam ntawm ib lub chaw cheeb tsam loj, cov kev pab cuam uas txuas ntxiv feem ntau mas yuav muaj los ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam. Tej zaum koj kuj yuav xav txog kev caw ib tug neeg lis haujlwm kev pab cuam ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam tuaj koom koj lub (tej) rooj sib tham IPE nrog rau DOR txhawm rau xyuas kom tseeb tias tag nrho ob lub chaw ua haujlwm pab muaj cov xov xwm lawv xav tau hais txog koj txoj haujlwm li ntawv lawv thiaj tuaj yeem lis koj tej kev pab cuam.

5. Kuv yuav nrhiav kev pab peev txhawm rau kuv tej kev pab cuam txuas ntxiv tau licas yog hais tias kuv tsis yog ib tus neeg siv kev pab cuam ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam?

Nyob rau lub sijhawm uas txhim kho koj li IPE, koj thiab DOR yuav txiav txim siab txog ib qho chaw ntawm kev pab cuam txuas ntxiv txhawm rau muab lossis pab peev rau koj li kev pab cuam kev txhawb nqa yam tsis tu ncua. Tej zaum DOR kuj tseem yuav hais txog qhov tseem ceeb rau hauv koj li IPE tias nws muaj ib qho kev vam tseg uas muaj laj txheej tias cov chaw tov yuav muaj taus. 9 C.C.R. § 7131.1(a)(3). Hais ua lwm lo lus, yog hais tias koj thiab DOR tsis tuaj yeem nrhiav tau ib qho chaw muab kev pab cuam txuas ntxiv nyob rau lub sijhawm txhim kho koj li IPE, DOR kuj tseem tuaj yeem yuav pab koj li kev pab cuam huajlwm uas muaj kev txhawb nqa yog hais tias muaj ib qho kev vam tseg uas muaj laj txheej tias qhov chaw muab kev pab cuam txuas ntxiv yuav muaj taus nyob rau yav tom ntej.

6. Qee yam piv txwv ntawm cov kev pab cuam txuas ntxiv thiab cov uas pab peev yog dab tsi?

Qee yam kev pab cuam uas txuas ntxiv raug them los ntawm ib lub chaw ua haujlwm pab, phiaj xwm ua kom rau siab ua haujlwm lossis cov neeg hauv yim neeg, thiab lwm lwm yam kuj yuav tsis xam nyiaj. Koj qhov chaw ua haujlwm, cov neeg hauv tsev neeg lossis neeg ua haujlwm ua ke kuj yuav tuaj yeem muaj kev pab txhawb nqa rau koj txhawm rau pab koj tuav koj txoj haujlwm. Thaum muaj ib qho kev pab cuam txuas ntxiv rau koj yam tsis xam nqi qhov no hu ua ib qho “kev txhawb nqa xeeb txawm” (“natural support.”)

Cov kev pab cuam uas tseev kom muaj kev pab peev tuaj yeem raug them los ntawm lwm cov koom haum/chaw uas pab koj thiab qhov ntawv nws yuav pom zoo ua li ntawv nyob rau hauv koj li phiajxwm npaj kev pab cuam. Tej no kuj yuav xam muaj ib pawg tsev kawm lub IEP, Ib Lub Chaw Ua Haujlwm Loj Txog Kev Nyob Noj tus Phiaj Xwm Kev Nyob Noj Uas Muaj Lwm Tus Pab (Independent Living Center’s Independent Living Plan), Lub Hauv Paus Haujlwm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom li (SSA, Social Security Administration) Kev Siv Nyiaj  Rau Kev Raug Mob Uas Ntsig Txog Haujlwm (IRWE, Impairment-Related Work Expenses), Lub Hauv Paus Haujlwm Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom Li Phiaj Xwm Haujlwm  txhawm rau Kev Ua Kom Tau Kev Pab Tus Kheej (PASS, Plan for Achieving Self Support), lossis ib daim Yuaj Tam txhawm rau Ua Haujlwm (TTW, Ticket to Work). 9 C.C.R. §7131.1(a)(5). Txhawm rau kom paub xov xwm ntau dua txog IRWE, PASS and TTW, saib Nyiaj Pab Zej Tsoom rau Cov Neeg Uas Xiam Oob Qhab, Naj Npawb Tso Tawm 5014.01 (Public Benefits for People with Disabilities), Pub #5014.01.

Piv txwv li, yog hais tias koj tau txais Tej Nyiaj Tau Los Raws Li Kev Ruaj Ntseg Muab (SSI, Supplemental Security Income) thiab Nyiaj Tuav Pov Hwm Kev Xiam Oob Qhab ntawm Tsoom Saib Xyuas Kev Ruaj Ntseg Zej Tsoom (SSDI, Social Security Disability Income), koj kuj yuav tsim nyog rau pib kev teeb tsa tej peev rau ib cag txhawm rau tej kev pab cuam yam tsis tu ncua mus raws tus phiaj xwm haujlwm PASS. Ib lub phiaj xwm PASS pom zoo rau txhua tus uas xiam oob qhab teeb tsa nyiaj khwv tau rau ib cag thiab tej peev txheej yam tsis muaj txim, txhawm rau them rau tej yam uas ntsig txog ib lub hom phiaj haujlwm. Yog hais tias koj tau txais SSI xwb, nws kuj yuav muaj ib qho kev vam uas muaj laj txheej uas koj kuj yuav tsim nyog rau PASS thaum uas koj tau pib ua haujlwm thiab tau nyiaj khwv tau lawm. Title 20 Txoj Cai Ntawm Cov Cai Qhuab hauv Tsoom Fwv (C.F.R., Code of Federal Regulations) § 413.1226.

Ib qho IRWE yog ib lub phiaj xwm ua kom rau siab ua haujlwm los ntawm SSA uas koj siv nyiaj rau tej kev siv nyiaj ntsig txog haujlwm xiam oob qhab, xam muaj koj tej kev pab cuam uas muaj kev txhawb nqa yam tsis tu ncua, yuav tsis raug xam piv rau nyiaj uas koj khwv tau los. 20 C.F.R. § 416.1112(c)(6). Qhov no yuav ua rau koj ua haujlwm thaum lub sijhawm uas tab tom khaws cia nyiaj hli kom ntau mus raws SSA.

7. DOR puas yuav kaw kuv case yog hais tias tsis tuaj yeem nrhiav tau kev pab cuam txuas ntxiv?

Kaw. Yog hais tias koj xav tau kev pab cuam txuas ntxiv txhawm rau haujlwm uas muaj kev txhawb nqa, thiab tsis muaj chaw pab kev pab cuam uas txuas ntxiv, DOR kuj yuav kaw koj case. 9 C.C.R. § 7179.3(a)(8). Txawm licas los xij, DOR kuj yuav tsis kaw koj li case yog hais tias koj tsis yog ib tug neeg siv kev pab cuam ntawm ib lub chaw loj hauv cheeb tsam. Tej kev pab cuam txuas ntxiv tuaj yeem los ntawm lwm qhov chaw nyob ib sab ntawm lub chaw loj hauv cheeb tsam. DOR yuav pab koj nrhiav lwm cov chaw ntawm kev pab cuam txuas ntxiv. Qhov no nws kuj yuav muaj xws li lwm cov chaw ua haujlwm lossis lwm cov koom haum cheeb tsam los ntawm cov chaw uas koj tsim nyog rau tej kev pab cuam. Tej kev pab cuam txuas ntxiv tuaj yeem muaj los ntawm ib tug phooj ywg lossis ib tug neeg hauv tsev neeg; Qhov no hu ua ib qho kev pab txhawb nqa uas xeeb txawm (natural support). Nyob rau qee lub zwj ceeb, DOR kuj yuav muab kev pab cuam uas muaj kev txhawb nqa yam tsis tu ncua rau koj thiab lwm yam kev pab cuam uas tsim nyog uas koj xav tau los tuav koj txoj haujlwm cia xws li “cov kev pab cuam tom qab kev ua haujlwm” (“post-employment services”) (saib nqe lus nug 9 hauv qab no) yog hais tias nws tsis muaj los ntawm chaw pab kev pab cuam uas txuas ntxiv. 9 C.C.R. § 7028.1(b).

8. Thaum twg DOR mam li muab xav txog tias kuv li haujlwm ruaj ntseg thiab kaw kuv li case?

Thaum koj pib ua haujlwm lawm, DOR yuav muaj tej kev pab cuam uas muaj kev txhawb nqa yam tsis tu ncua rau koj v thiab lwm yam kev pab cuam uas tsim nyog uas koj xav tau los mus tuav koj txoj haujlwm. Feem ntau, DOR yuav muaj cov kev pab cuam no rau siv puv 24 lub hlis xwb, txawm licas los xij, koj thiab koj tus Neeg Pab Tswv Yim Kev Peem Tsheej neb ob leeg tuaj yeem pom zoo yuav tsum tau txuas lub sijhawm ntxiv txhawm kom ua tau raws li lub hom phiaj ntawm koj li IPE. (Tsab Cai Hais Txog Kev Nqis Peev Rau Haujlwm thiab Kev Muaj Nyoog Zoo (WIOA, Work Investment and Opportunity Act) tau txuas lub sijhawm ntxiv txhawm rau kom tau txais tej kev pab cuam txhawb nqa txij 18 mus txog rau 24 lub hlis, txhawm rau ib txoj hau kev xaiv ntxiv lub sijhawm, saib Tsab Kev Cai Lij Choj Zej Tsoom (Public Law) Naj Npawb. 113-128, Tshooj 404; saib 9 C.C.R. thiab § 7028.1(a)).

Koj li DOR case kuj yuav raug kaw tiav log rau thaum:

  • Koj ua tau raws lub hom phiaj haujlwm nyob hauv koj lub IPE thiab qhov haujlwm raug raws li qhov koj zoo, tej peev txheej, tej qib kev tseem ceeb, tej kev txhawj xeeb txog, tej peev xwm, tej kev muaj peev xwm, tej kev nyiam thiab thiab tej kev xaiv uas qhia tawm; thiab
  • Tag nrho koj thiab DOR neb ob leeg pom zoo hais tias koj tej haujlwm zoo haum siab thiab koj tab tom ua haujlwm tau zoo; thiab
  • Kev pab peev tau raug rhais mus rau ib qho chaw kev pab cuam txuas ntxiv; thiab
  • Koj tau tuav txoj haujlwm yam tsawg kawg kiag yog 60 hnub ua ntej rhais mus rau cov kev pab cuam uas txuas ntxiv, txhawm rau xyuas kom meej tseeb qhov txiaj ntsim uas tau los ntawm koj li haujlwm thiab yam tsawg kawg kiag 60 hnub tom qab rhais mus rau cov kev pab cuam txuas ntxiv; thiab
  • Koj li feem pua kev pab [piv txwv li, koj xav tau kev qhia haujlwm npaum licas] yog:
  • Ntau tsis tshaj 20 feem pua nyob rau yam tsawg kawg kiag 60 hnub; lossis
  • Ntau tsis tshaj 25 feem pua nyob rau yam tsawg kawg kiag 90 hnub; lossis
  • Ntau tsis tshaj 30 feem pua nyob rau yam tsawg kawg kiag 120 hnub. Saib 9 C.C.R. § 7179.7.

9. Cov kev pab cuam tom qab tawm haujlwm yog dab tsi?

Yog hais tias koj xav tau kev pab cuam txuas mus ntxiv txhawm rau ua koj txoj haujlwm, koj tuaj yeem thov DOR txhawm rau cov kev pab cuam nyob rau ib lub xyoo tom qab koj case raug kaw lawm. Cov no hu ua “kev pab cuam tom qab tawm haujlwm” (“post-employment services”) thiab raug tsim tawm los pab koj pov fwm tej kev nce siab uas mus raws koj li kev peem tsheej hab kev kawm ua haujlwm. Hos cov neeg uas lawv case uas twb raug kaw lawm “haujlwm uas muaj kev txhawb nqa” raws li lub hom phiaj ntawm haujlwm, kev muaj kev pab cuam pub rau siv tom qab haujlwm nws raug tswj ciam lub sijhawm thiab kev duav txog. Cov kev pab cuam tom qab tawm haujlwm hauv cov case no raug tswj ciam rau cov kev pab cuam uas tsis muaj nyob rau peev txheej kev pab cuam txuas ntxiv xwb (saib qhov kev hais txog “cov kev pab cuam uas txuas ntxiv” los saum toj) thiab yuav tsum tau txhawb nqa thiab tuav tswj ib tug neeg twg nyob rau hauv kev ua haujlwm. 9 C.C.R. § 7176.

10. Yuav ua li cas yog hais tias kuv xav tau kev pab haujlwm uas tau txais kev txhawb nqa lossis kev pab cuam txuas ntxiv ne?

Yog hais tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev kaw koj case lossis muaj lus nug hais txog haujlwm uas muaj kev txhawb nqa lossis kev pab cuam txuas ntxiv, koj kuj yuav tiv tauj tau rau Lub Hauv Paus Haujlwm Kev Pab Neeg Siv Kev Pab Cuam (CAP, Client Assistance Program) los ntawm kev hu rau DRC nyob rau ntawm (800)776-5746 lossis TTY (800)719-5798; Lossis mus saib rau hauv
http://www.disabilityrightsca.org/pubs/547401accessible.pdf