اشتغال تحت حمایت: بروشور خدمات تمدید شده و بسته شدن پرونده‌ها