ការជ្រោមជ្រែងការងារ ៖ សន្លឹកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មពន្យារ និងការបិទសំណុំរឿង

Publications
#5582.06

ការជ្រោមជ្រែងការងារ ៖ សន្លឹកព័ត៌មានអំពីសេវាកម្មពន្យារ និងការបិទសំណុំរឿង

ហាងស្រានេះប្រាប់អ្នកអំពីសេវាកម្មបន្ថែម។ ទាំងនេះគឺជាសេវាកម្មការងារដែលត្រូវបានគាំទ្រដែលអ្នកអាចទទួលបានបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានស្តារនីតិសម្បទា (DOR) បិទករណីរបស់អ្នក។ ហាងស្រានេះផ្តល់ឧទាហរណ៍នៃសេវាកម្ម។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបទទួលបាន និងបង់ប្រាក់សម្រាប់ពួកគេ។ វាប្រាប់អ្នកពីរបៀបដើម្បីទទួលបានជំនួយ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានសេវាកម្ម។

ការបដិសេធ៖  ការបោះពុម្ភផ្សាយនេះគឺជាព័ត៌មានផ្លូវច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែនជាការណែនាំផ្លូវច្បាប់អំពីស្ថានភាពបុគ្គលរបស់អ្នកទេ។ វា​គឺ​ជា​បច្ចុប្បន្ន​កាល​បរិច្ឆេទ​បាន​ប្រកាស។ យើងព្យាយាមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសម្ភារៈរបស់យើងឱ្យបានទៀងទាត់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់កំពុងផ្លាស់ប្តូរជាទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាច្បាប់មិនបានផ្លាស់ប្តូរ សូមទាក់ទង DRC ឬការិយាល័យច្បាប់ផ្សេងទៀត។

1. តើអ្វីជាការជ្រោមជ្រែងការងារ?

ស្ថិតក្រោម​ច្បាប់បទបញ្ញត្តិ​របស់​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដែលគ្រប់គ្រង​សេវាកម្ម​ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែល​បានទទួល​មូលនិធិឧបត្ថម្ភ​តាមរយៈនាយកដ្ឋាន​ស្តានីតិសម្បទា (DOR, Department of Rehabilitation) ការជ្រោមជ្រែងការ​ងារ​មានន័យថា ៖

“ការងារដែលមាន​ការ​ប្រកួតប្រជែង នៅក្នុងទីកន្លែងដែលមាន​សមាហរណកម្ម ឬកិច្ចការ​នៅក្នុងកន្លែងដែលមានសមាហរណកម្មការងារ ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗ​ធ្វើការ​ដើម្បីឈានទៅរក​ការងារដែលមានការ​ប្រកួតប្រជែង ដោយស្របទៅនឹង​ភាពខ្លាំង ធនធាន អាទិភាព ក្តីបារម្ភ លទ្ធភាព សមត្ថភាព ចំណាប់អារម្មណ៍ និងជម្រើសរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលបានដឹងច្បាស់ជាមុន ដោយមាន​សេវាកម្ម​ជ្រោមជ្រែង​ជាបន្តបន្ទាប់ដល់​បុគ្គលទាំងអស់ដែលមាន​ពិការភាព​ជាប់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ …ដែលការប្រកួតប្រជែងការងាររបស់ពួកគេ មិនបាន​កើតឡើង​ដោយ​ធម្មជាតិឡើយ ឬសម្រាប់អ្នកដែល​ការ​ប្រកួតប្រជែង​ការងាររបស់ខ្លួនត្រូវបាន​បង្អាក់ ឬត្រូវបានផ្តាច់ជាកំណាត់ៗ ដែលបណ្តាលមកពីពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ និងអ្នកដែល បណ្តាលមកពី​ស្ថានភាព និងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃពិការភាពរបស់ខ្លួន ត្រូវឲ្យមានការ​ជ្រោមជ្រែង​ក្នុងកម្រិតខ្ពស់ចំពោះសេវាកម្ម​ការងារពី [DOR] និងសេវាកកម្ម​បន្ថែមទៀត ក្រោយពេល​អន្តរកាល …ដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនអាច​បំពេញ​ការងារនេះបាន” ។ 

សូមអាន Title 9 នៃក្រម​បទបញ្ញត្តិ​របស់​រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា (C.C.R., California Code of Regulations) វគ្គទី 7028(a) ។  សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងការងារ ត្រូវតែ​សមទៅតាម​តម្រូវការ​ឯកទេសរបស់អតិថិជន​  ម្នាក់ៗ ។

បើអ្នក​ជាអតិថិជនរបស់​ DOR ដែលមាន​ផែនការ​ការងារតម្រូវ​តាមលក្ខណៈគ្គល  (IPE, Individualized Plan for Employment)  សម្រាប់ “ការជ្រោមជ្រែងការងារ” (supported employment)ជាចុងក្រោយ DOR នឹង​កំណត់មើលថាតើការងាររបស់អ្នកមាន​លំនឹងដែរឬទេ ហើយពេលនោះ សំណុំរឿងរបស់អ្នកដែលកាន់កាប់ដោយ DOR នឹងត្រូវបិទ ។  សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងជាបន្តបន្ទាប់​របស់អ្នក នឹងត្រូវ​បានទទួល​មូលនិធិឧបត្ថម្ភពីប្រភពផ្សេងទៀត ដែលត្រូវបានគេហៅថា “សេវាកម្ម​ពន្យារ”  (“extended service”) ។  នៅមុនពេលអ្នក​ត្រូវ​ឈានចូលមកដល់ចំណុចនេះ អ្នកត្រូវធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមាន​តម្លៃប្រាក់ឈ្នួលប្រកួតប្រជែង ហើយធ្វើការចំនួនម៉ោងជាអតិបរមារបស់អ្នកដែលអាចធ្វើបានគឺ​អាស្រ័យលើ​ស្ថានភាព​ជាក់លាក់​របស់អ្នក និង “ជម្រើស​ដែលអ្នក​បានដឹង​ជាមុន” (“informed choice”)។ 

2. តើអ្វីជាជម្រើស​ដែលបានដឹងជាមុន?

ជម្រើសដែលបានដឹង​ជាមុន​ គឺត្រូវ​បានផ្តល់ឲ្យ​តាមរយៈដំណើរការ​ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ​ទាំងមូល ។ ជម្រើសដែល​បានដឹងមុន គឺជាដំណើរការ​សម្រេចចិត្តដែលក្នុងពេលនោះ អ្នកក្នុងនាមជាអតិថិជន មានឱកាស​បាន​ដឹងអំពី​ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការ​ងារ ។ ត្រង់នេះ មានន័យថា អ្នក អាច​ជ្រើសរើស (ដោយមាន​ជំនួយពីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់​ផ្នែក​ស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈ និងអាស្រ័យលើធនធានដែលមាន) លទ្ធផលការងាររបស់អ្នក ទិសដៅរយៈពេលមធ្យមរបស់អ្នក សេវាកម្ម​ដែលអ្នក​ត្រូវការ​ដើម្បី​សម្រេចបាន​លទ្ធផលការ​ងាររបស់អ្នក​ និងអ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម ។ 9 C.C.R. វគ្គទី 7029.6 ។

3. តើអ្វីជាសេវាកម្មពន្យារ?

សេវាកម្មពន្យារគឺជា​សេវាកម្មទាំងឡាយណា ដែលបន្តផ្តល់​សេវាកម្មជ្រោមជ្រែង និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលសមរម្យ ដែលអ្នក​ត្រូវការដើម្បីជ្រោមជ្រែង និងរក្សាបាន​ការជ្រោមជ្រែងការ​ងាររបស់អ្នក នៅក្រោពេលដែល​សំណុំរឿងរបស់អ្នកដែលកាន់កាប់ដោយ DOR ត្រូវបាន​បិទ ។  9 C.C.R.
§ 7014.1 ។ 

4. តើនរណាអាចផ្តល់សេវាកម្មពន្យារដល់អ្នក?

សេវាកម្មពន្យារអាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋ អង្គការឯកជនមិនរកកម្រៃ និយោជក ឬប្រភពផ្សេងទៀត​ដែល​សមរម្យ ។  9 C.C.R. វគ្គទី 7014.1 ។  ត្រង់នេះអាចរួមបញ្ចូលនូវការសម្របសម្រួលសេវាកម្មដទៃទៀត ដែលអ្នក​មាន​សិទ្ធិទទួលពីកម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋ ឬរបស់សហព័ន្ធ ។  9 C.C.R. វគ្គទី 7131.1(a)(5) ។  ឧទាហរណ៍ បើអ្នកជាអតិថិជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ សេវាកម្មពន្យាររបស់អ្នក ភាគច្រើនគឺចេញមកពីមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ។  អ្នកអាច​ពិចារណាក្នុងការ​អញ្ជើញអ្នកសម្របសម្រួលសេវាកម្មនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រចំាតំបន់ ឲ្យចូលរួមប្រជុំ IPE របស់អ្នក ជាមួយនឹង DOR ដើម្បីធានាថា ភ្នាក់ងារទាំងពីរ មានព័ត៌មានអំពីការងាររបស់អ្នក​ដែលពួកគេ​ត្រូវការ ដើម្បីឲ្យពួកគេអាច​សម្របសម្រួល​សេវាកម្ម​របស់អ្នកបាន ។ 

5. តើខ្ញុំអាច​សុំជំនួយមូលនិធិពីណា​សម្រាប់​ចំណាយលើ​សេវាកម្ម​ពន្យារ​របស់ខ្ញុំ បើខ្ញុំមិនមែនជាអតិថិជនរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ទេនោះ?

នៅក្នុងអំឡុងពេល​​រៀបចំ​ IPE របស់អ្នក អ្នក និង DOR នឹងត្រូវកំណត់អំពីប្រភពនៃ​សេវាកម្ម​ពន្យារ ដើម្បីផ្តល់ ឬឧបត្ថម្ភជាថវិកាលើ​សេវាកម្ម​ជ្រោមជ្រែង​អ្នក​ជាបន្តបន្ទាប់ ។  DOR អាច​ដាក់​បញ្ចូលផងដែរនៅក្នុង IPE របស់អ្នក នូវការ​ពណ៌នាអំពី​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់បូកសរុបថា វាមានការ​រំពឹងទុក​សមរម្យមួយដែលថា ប្រភពផ្តល់ជំនួយទាំងនោះ នឹង​អាច​ជួយអ្នកបាន ។ 
9 C.C.R. វគ្គទី 7131.1(a)(3) ។  ក្នុងន័យមួយវិញទៀត បើអ្នក និង DOR មិនអាចកំណត់បានអំពី​អ្នកផ្តល់សេវាកម្មពន្យារក្នុងពេលការរៀបចំ IPE របស់អ្នកទេ​ DOR នៅតែអាចជួយអ្នកបានជាមួយនឹង​សេវាកម្មជ្រោមជ្រែងការងារ ប្រសិនបើ​វាមាន​ការរំពឹងទុក​សមរម្យមួយដែលថា អ្នកផ្តល់​សេវាកម្ម​ពន្យារ នឹងមាននាពេលអនាគត​សម្រាប់អ្នក ។

6. តើអ្វីខ្លះជាឧទាហរណ៍នៃ​សេវាកម្មពន្យារ និងអ្នក​ផ្តល់​មូលនិធិឧបត្ថម្ភ?

សេវាកម្មពន្យារមួយចំនួន ត្រូវ​បានចេញការ​ចំណាយ​ដោយ​ភ្នាក់ងារណាមួយ កម្មវិធីប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ ឬសមាជិកគ្រួសារ ហើយសេវាកម្មផ្សេងទៀត អាចមិនចំាបាច់ត្រូវ​ចំណាយ​អ្វីឡើយ ។  និយោជក​របស់អ្នក សមាជិកគ្រួសារ ឬសហការី អាចមានលទ្ធភាព​ផ្តល់ឲ្យអ្នក​នូវកា​រជ្រោមជ្រែង ដើម្បីជួយអ្នកឲ្យអាច​ធ្វើការកើត ។  នៅពេលដែលមាន​សេវាកម្មពន្យារសម្រាប់ផ្តល់ជូនអ្នក ដោយមិន​បាច់អស់ប្រាក់ គេហៅវាថាជា “ជាការជ្រោមជ្រែង​បែបធម្មជាតិ” (“natural support”)។

សេវាកម្មដែលត្រូវការ​មូលនិធិឧបត្ថម្ភ អាចត្រូវបានចំណាយ​ដោយ​អង្គភាព/ប្រភពផ្សេង ដែលជួយអ្នក​ ហើយដែលគេយល់ព្រមធ្វើដូច្នេះនៅក្នុង​ផែនការ​ទទួល​សេវាកម្ម​របស់អ្នក ។  ត្រង់នេះអាច​រួមបញ្ចូលទាំង IEP របស់មណ្ឌលសិក្សាស្រុក ផែនការរស់នៅដោយឯករាជ្យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការរស់នៅដោយឯករាជ្យ (Independent Living Center’s Independent Living Plan) ការចំណាយ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងពិការ​ភាពការងារ (IRWE, Impairment-Related Work Expenses) របស់​រដ្ឋបាល​សន្តិសុខសង្គម  (SSA, Social Security Administration) ផែនការ​របស់​រដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់សម្រេចបានការស្វ័យជ្រោមជ្រែង  (PASS, Plan for Achieving Self Support) ឬលិខិតដើម្បីធ្វើការ  (TTW, Ticket to Work) ។  9 C.C.R. វគ្គទី 7131.1(a)(5) ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី IRWE, PASS និង TTW សូមអាន អត្ថប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់​មនុស្សពិការ អត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយលេខ 5014.01 (Public Benefits for People with Disabilities) Pub #5014.01 ។

ឧទាហរណ៍ បើអ្នកទទួលបានជំនួយប្រាក់​ចំណូល​សន្តិសុខបង្គ្រប់ (SSI, Supplemental Security Income) និងប្រាក់​ចំណូល​ពិការភាពសន្តិសុខសង្គម (SSDI, Social Security Disability Income) គឺមានន័យថាអ្នកអាច​មានសិទ្ធិដើម្បីចាប់ផ្តើម​ចាត់ទុកដោយឡែកនូវមូលនិធិ សម្រាប់សេវាកម្មដែលកំពុងបន្តរបស់អ្នក តាមរយៈផែនការ PASS ។  ផែនការ PASS អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សពិការ អាចចាត់ទុកដោយឡែកនូវប្រាក់ចំណូល និងធនធាននានាដោយមិនមាន​ការ​ពិន័យ ដើម្បីចេញការចំណាយសម្រាប់របស់របរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលបំណងការងារ ។  បើអ្នកទទួលបានតែជំនួយ SSI គឺវាអាចមាន ការរំពឹងទុកយ៉ាង​សមហេតុផល ថា​អ្នកអាចមាន​សិទ្ធិ​ទទួលបាន PASS នៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការ និងរកប្រាក់ចំណូល ។ Title 20 នៃក្រម​បទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធ  (C.F.R., Code of Federal Regulations) វគ្គទី 413.1226 ។ 

IRWE ជាកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភការងារ​តាមរយៈ SSA ដោយប្រាក់​ដែលអ្នក​ចំណាយលើអ្វីមួយពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ពិការភាព​ការងារ បូករូមទាំងការចំណាយ​លើ​សេវាកម្មជ្រោមជ្រែង​ជាបន្តរបស់អ្នក នឹងមិនត្រូវ​រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រាក់​ចំណូល​ពីការ​ងារ​របស់អ្នក​ឡើយ ។ 20 C.F.R. § 416.1112(c)(6) ។  ត្រង់ចំណុចនេះ វាជួយឲ្យអ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​បាន ក្នុងពេលដែលជំនួយអត្ថប្រយោជន៍​ប្រចាំខែរបស់អ្នក ត្រូវរក្សាទុកតាមរយៈ SSA ។

7. តើ DOR អាច​បិទ​សំណុំរឿង​របស់ខ្ញុំទេ បើគេនៅតែមិនអាច​រក​សេវាកម្មពន្យារ​សម្រាប់​ខ្ញុំបានទេនោះ?

អាច ។  បើអ្នកត្រូវ​ការ​សេវាកម្មពន្យារ ដើម្បីជ្រោមជ្រែងការងារ ហើយ​គេរកមិនបានប្រភពសម្រាប់​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ពន្យារ​ដល់អ្នក DOR អាច​បិទ​សំណុំ​រឿង​របស់អ្នក ។  9 C.C.R. វគ្គទី 7179.3(a)(8) ។  ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ DOR អាច​មិនបិទ​សំណុំរឿង​របស់អ្នកទេ បើអ្នកមិនមែនជាអតិថិជនរបស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ទេនោះ ។  សេវាកម្មពន្យារ អាច​ចេញមកពី​ប្រភព​ផ្សេងៗមួយចំនួន ក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ ។ DOR គួរជួយអ្នក​ស្វែងរក​ប្រភពផ្សេងៗ​សម្រាប់​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ពន្យារ ។  ត្រង់នេះ គឺអាច​រួមបញ្ចូលនូវ​ភ្នាក់ងារ​ ឬអង្គការ​សហគមន៍ផ្សេងៗទៀត ដែលអ្នក​មានសិទ្ធិទទួល​សេវាកម្ម​ពីពួកគេ ។  សេវាកម្មពន្យារ ក៏អាច​ផ្តល់ឲ្យអ្នក​ដោយ​មិត្តភ័ក្ត ឬសមាជិកគ្រួសារ​ផងដែរ ត្រង់នេះ គេហៅថា ការជ្រោមជ្រែង​បែបធម្មជាតិ ។ នៅក្នុង​ស្ថានភាពខ្លះ DOR អាច​ផ្តល់ឲ្យអ្នក​នូវ​សេវាកម្ម​ជ្រោមជ្រែងបន្ត និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែល​សមរម្យ ដែលអ្នកត្រូវការ​ ដើម្បី​រក្សា​បាន​នូវការងារ​របស់ខ្លួន ក្នុងនាមជា “សេវាកម្មក្រោយការងារ” (សូមអាន​សំណួរ​ទី 9 ខាងក្រោម) បើសេវាកម្មទាំងនោះមិនអាច​មានផ្តល់ជូនតាមរយៈអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​ពន្យាទេនោះ ។  9 C.C.R. § 7028.1(b) ។

8. តើនៅពេលណាទើប DOR ពិចារណាថាការងារខ្ញុំមានលំនឹង ហើយបិទសំណុំរឿង​របស់ខ្ញុំ?

នៅពេលដែល​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើការ DOR គួរផ្តល់​ឲ្យអ្នក​នូវ​សេវាកម្ម​ជ្រោមជ្រែង​បន្ត និងសេវាកម្ម​ផ្សេងទៀត​ដែល​សមរម្យ ដែលអ្នកត្រូវការ​ដើម្បី​អាច​ធ្វើការបាន ។  ស្ថិតក្រោម​ស្ថានភាពភាគច្រើន DOR នឹង​ផ្តល់​​សេវាកម្ម​ទាំងនេះតែក្នុងរយៈពេល 24 ខែប៉ុណ្ណោះ ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នក និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់​ស្តានីតិសម្បទារ របស់អ្នក អាច​ព្រមព្រៀងគ្នាថា ត្រូវការ​ពន្យារបន្ទាត់ពេលវេលា​នេះ ដើម្បីឲ្យអ្នក​អាច​សម្រេចបាន​នូវគោលបំណងនៅក្នុង IPE របស់អ្នក ។  (ក្រមការវិនិយោគការងារថ្មី និងឱកាសការងារ - (WIOA, The Work Investment and Opportunity Act) បានពន្យារពេលវេលា ដើម្បី​ទទួល​សេវាកម្ម​ជ្រោមជ្រែងពី 18 ទៅ 24 ខែ ជាមួយនឹងជម្រើស​ដើម្បីបង្កើន​ក្របខ័ណ្ឌពេលវេលា។ សូមអាន​ច្បាប់​សាធារណលេខ 113-128, វគ្គទី 404 (Public Law) Section 404 សូមអានផងដែរក្រម 9 C.C.R. វគ្គទី 7028.1(a)) ។

សំណុំរឿង DOR របស់អ្នក អាចត្រូវបិទដោយជោគជ័យ នៅពេល ៖

  • អ្នក​បានទទួល​ជោគជ័យក្នុងគោលបំណង​ការងារនៅក្នុង IPE របស់អ្នក ហើយ​ការងារនោះ​វាមាន​ភាពស្របគ្នាជាមួយនឹងភាពខ្លាំង ធនធាន អាទិភាព កង្វល់ លទ្ធភាព សមត្ថភាព ចំណាប់អារម្មណ៍ និងជម្រើសដែល​អ្នក​បានដឹង​ជាមុន ហើយ
  • អ្នក និង DOR យល់ព្រមគ្នាថា ការងាររបស់អ្នក​មានលក្ខណៈគួរជាទីពេញចិត្ត គឺមានន័យថា អ្នកអាចបំពេញការងារ​របស់​ខ្លួនបាន​ល្អប្រសើរ ហើយ
  • មូលនិធិឧបត្ថម្ភ ត្រូវបាន​ធ្វើអន្តរកាល​ទៅកាន់​ប្រភពផ្តល់​សេវាកម្ម​ពន្យារ ហើយ
  • អ្នក​អាចរក្សា​ការងារបាន​យ៉ាងហោចណាស់​ចំនួន 60 ថ្ងៃ នៅមុនពេលធ្វើអន្តរកម្មទៅកាន់​សេវាកម្មពន្យារ ដើម្បីធានាបានចំពោះស្ថេរភាពលទ្ធផលការងាររបស់អ្នក ហើយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 60 ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីមានការធ្វើអន្តរកាល​ទៅកាន់សេវាកម្មពន្យារ ហើយ
  • ភាគរយនៃអន្តរាគមនរបស់អ្នក [ឧទាហរណ៍ តើអ្នកត្រូវការ​​ការ​បង្រៀន​ធ្វើការកម្រិតណា] គឺ ៖
  • មិនមានកម្រិតច្រើនជាង 20 ភាគរយ សម្រាប់​រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ 60 ថ្ងៃ ឬ
  • មិនមានកម្រិតច្រើនជាង 25 ភាគរយ សម្រាប់រយៈពេល​យ៉ាងហោចណាស់​ 90 ថ្ងៃ ឬ
  • មិនមានកម្រិតច្រើនជាង 30 ភាគរយ សម្រាប់​រយៈពេល​យ៉ាងហោចណាស់ 120 ថ្ងៃ សូមអាន 9 C.C.R. វគ្គទី 7179.7 ។

9. តើអ្វីជាសេវាកម្ម​ក្រោយការងារ?

បើអ្នកនៅបន្តត្រូវការសេវាកម្ម ដើម្បី​ជួយអ្នកឲ្យអាចធ្វើការងារបាន អ្នកអាចស្នើសុំសេវាកម្មពី DOR ក្នុងរវាងមួយឆ្នាំ បន្ទាប់ពីសំណុំរឿងរបស់អ្នកត្រូវបានបិទ ។  ត្រង់នេះគេហៅថា “សេវាកម្មក្រោយការងារ” (“post-employment services”) ហើយត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការ​រក្សាបាននូវ​ការរីកចម្រើនដែលអ្នក​បានធ្វើ​តាមរយៈការស្តានីតិសម្បទាវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក ។  សម្រាប់អ្នកដែលសំណុំរឿងរបស់ខ្លួនត្រូវបានបិទរួចរាល់ជាមួយនឹង “ការជ្រោមជ្រែងការងារ” ក្នុងនាមជាគោលបំណងការងារ ការផ្តល់ជូននូវ​សេវាកម្ម​ក្រោយការងារ គឺត្រូវមានដែនកំណត់ទាំងពេលវេលា និងវិសាលភាព ។ សេវាកម្មក្រោយការងារ នៅក្នុងករណីទាំងនេះ គឺមានដែនកំណត់តែចំពោះសេវាកម្ម ដែលមិនមានផ្តល់ជូនតាមរយៈធនធានសេវាកម្ម​ពន្យារ (សូមអានការពិភាក្សាស្តីអំពី “សេវាកម្មពន្យារ” នៅខាងលើ) ហើយសេវាកម្មទាំងនោះ ក៏ត្រូវតែ​មានសារៈសំខាន់ដើម្បីជ្រោមជ្រែង និងរក្សាបានការងារ​របស់​ជនពិការម្នាក់ៗ ។  9 C.C.R. វគ្គទី 7176 ។

10. ចុះបើខ្ញុំត្រូវការការជ្រោមជ្រែងការងារ ឬសេវាកម្មពន្យារ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

បើអ្នកមិន​យល់ស្របជាមួយនឹង​ការបិទសំណុំរឿង​របស់អ្នក ឬមានសំណួរ​អំពី​ការជ្រោមជ្រែងការងារ ឬសេវាកម្មពន្យារ អ្នកអាចទាក់ទងជាមួយកម្មវិធីជំនួយអតិថិជន (CAP, Client Assistance Program) ដោយការ​ហៅទូរស័ព្ទ​មកកាន់ DRC តាមលេខ (800)776-5746 ឬ TTY (800)719-5798 ឬចូលទៅកាន់ http://www.disabilityrightsca.org/pubs/547401accessible.pdf