Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính phủ Liên bang

Publications
#F116.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính phủ Liên bang

Luật pháp yêu cầu các nhà tuyển dụng liên bang phải điều chỉnh tình trạng khuyết tật của bạn. Quán rượu này cung cấp cho bạn một bức thư mẫu để yêu cầu một cái. Nó có một bức thư mẫu cho bác sĩ của bạn. Nó cho bạn biết phải làm gì nếu chủ lao động liên bang của bạn không cung cấp cho bạn một chỗ ở cho tình trạng khuyết tật của bạn để bạn có thể thực hiện công việc của mình.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Ấn phẩm này chỉ là thông tin pháp lý và không phải là lời khuyên pháp lý về tình hình cá nhân của bạn. Nó là hiện tại kể từ ngày được đăng. Chúng tôi cố gắng cập nhật tài liệu của chúng tôi thường xuyên. Tuy nhiên, luật thường xuyên thay đổi. Nếu bạn muốn chắc chắn rằng luật không thay đổi, hãy liên hệ với DRC hoặc một văn phòng pháp lý khác.

 

Phân biệt đối xử với Người khuyết tật

Mục 504 của Đạo luật Phục hồi 1973 nghiêm cấm chính phủ liên bang phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động vì lý do khuyết tật. Phân biệt đối xử bao gồm đối xử không công bằng, trả đũa và quấy rối nhân viên, ứng viên có khuyết tật, cũng như không cung cấp được các điều chỉnh hợp lý (“phương tiện trợ giúp hợp lý”) trong phương pháp thực hiện công việc, các chính sách hoặc điều kiện nơi làm việc của bên sử dụng lao động cho phù hợp với tình trạng khuyết tật của nhân viên hoặc ứng viên đó. Phương tiện trợ giúp hay điều chỉnh đó có hợp lý hay không còn phụ thuộc vào tình huống cụ thể và loại công việc liên quan. Các điều chỉnh và phương tiện trợ giúp hợp lý không được gây ra thử thách quá mức (khó khăn hoặc chi phí đáng kể) cho chủ sử dụng lao động.  Dưới đây là mẫu thư yêu cầu cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý và mẫu thư ủng hộ từ một chuyên gia điều trị.

Dưới đây một số nguồn thông tin để tìm hiểu thêm về phân biệt đối xử với người khuyết tật và các phương tiện trợ giúp hợp lý khi tuyển dụng:

  • Trang web của U.S. Equal Opportunity Commission (Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ, EEOC): http://www.eeoc.gov/laws/types/disability.cfm
  • Trang web của Job Accommodations Network (Mạng lưới hỗ trợ Điều chỉnh trong vấn đề Việc làm), để xem thông tin về các phương tiện trợ giúp hợp lý trong tuyển dụng: http://askjan.org
  • Trang web của tổ chức Legal Aid at Work (Trợ giúp Pháp lý trong Công việc), để biết các nguồn lực và đại diện pháp lý): https://legalaidatwork.org/

Tự biện hộ

Nếu tin rằng mình đã bị phân biệt đối xử, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại (hoặc “đơn cáo buộc”) hành chính cho một văn phòng tại địa phương của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC). Quý vị phải nộp đơn khiếu nại hành chính và lấy được “thư về quyền khởi kiện” từ EEOC, sau đó mới có thể nộp đơn kiện về phân biệt đối xử với người khuyết tật tại tòa án liên bang.

Là một nhân viên liên bang, quý vị phải liên hệ với một Tư vấn viên về Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEO) tại cơ quan nơi quý vị công tác trong vòng 45 ngày kể từ ngày xảy ra hành vi phân biệt đối xử. Tư vấn viên EEO sẽ cho quý vị được chọn tham gia một chương trình tư vấn EEO hoặc một chương trình Giải quyết Tranh chấp Thay thế. Nếu không thể giải quyết được tranh chấp bằng một trong hai phương án này, quý vị có 15 ngày để nộp đơn khiếu nại chính thức lên văn phòng EEO. Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về quy trình tại đây: https://www.eeoc.gov/federal/fed_employees/complaint_overview.cfm

Kiện tụng

Các hành vi vi phạm pháp luật được trình bày ở trên cũng có thể được xử lý thông qua các vụ kiện tư nhân. Xin lưu ý rằng thời hiệu sẽ giới hạn khung thời gian nộp đơn kiện, và quý vị có khả năng thua kiện nếu không hành động trong phạm vi thời hiệu áp dụng. Nếu muốn theo kiện, quý vị nên tham vấn luật sư sớm nhất có thể.

 

Mẫu thư yêu cầu cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý

[Ngày]

Thưa ông/bà [________]:

Tôi viết thư này để yêu cầu thực hiện [một] phương tiện trợ giúp hợp lý cho (các) khuyết tật của tôi. Tôi [là nhân viên của/đang ứng tuyển cho một vị trí tại] [tên cơ quan].  Do tình trạng khuyết tật của mình, tôi cần có các điều chỉnh sau: [liệt kê các nội dung điều chỉnh].   [Bác sĩ/bác sĩ tâm thần/chuyên gia tâm lý/chuyên gia trị liệu/nhân viên bảo trợ xã hội/chuyên gia trị liệu cơ năng/cá nhân khác (mô tả rõ)] đã cho rằng các phương tiện trợ giúp/điều chỉnh này là cần thiết cho khuyết tật của tôi.  Xin xem thư đính kèm từ [tên của bác sĩ hoặc chuyên gia].

Luật tiểu bang và liên bang quy định chủ sử dụng lao động phải điều chỉnh cho phù hợp với nhân viên và ứng viên có khuyết tật. Xin vui lòng trả lời yêu cầu này muộn nhất vào ngày [ngày tháng năm]. Xin liên hệ với tôi tại [số điện thoại và/hoặc địa chỉ email của quý vị] nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào.  Xin cảm ơn.

Trân trọng,

[Tên của quý vị]
[Địa chỉ của quý vị]

 

Mẫu thư ủng hộ

[Ngày]

Thưa ông/bà [_______]:

Tôi là [bác sĩ/bác sĩ tâm thần/chuyên gia tâm lý/chuyên gia trị liệu/nhân viên bảo trợ xã hội/chuyên gia trị liệu cơ năng] cho ông/bà [Tên], và tôi hiểu rõ tình trạng của ông/bà đây.  Ông/bà đây có khuyết tật gây ra một số hạn chế chức năng.  Những hạn chế này bao gồm [liệt kê các hạn chế chức năng đòi hỏi thực hiện điều chỉnh được yêu cầu].

[Điều chỉnh được yêu cầu] là cần thiết cho ông/bà [Tên] để [làm việc tại/ứng tuyển việc làm tại] [Chủ sử dụng lao động].  [Mô tả điều chỉnh sẽ trợ giúp hay hỗ trợ cho cá nhân đó như thế nào].

Cảm ơn quý vị đã cung cấp phương tiện trợ giúp hợp lý này cho ông/bà [Tên].

Trân trọng,