Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính phủ Liên bang

Publications
#F116.05

Tờ Thông tin về Phân biệt đối xử với Người khuyết tật: Nhân viên Chính phủ Liên bang

Mục 504 của Đạo luật Phục hồi 1973 nghiêm cấm chính phủ liên bang phân biệt đối xử trong tuyển dụng lao động vì lý do khuyết tật. Phân biệt đối xử bao gồm đối xử không công bằng, trả đũa và quấy rối nhân viên, ứng viên có khuyết tật, cũng như không cung cấp được các điều chỉnh hợp lý (“phương tiện trợ giúp hợp lý”) trong phương pháp thực hiện công việc, các chính sách hoặc điều kiện nơi làm việc của bên sử dụng lao động cho phù hợp với tình trạng khuyết tật của nhân viên hoặc ứng viên đó.

 

 

Click links below for a downloadable version.