برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کارمندان دولت فدرال

Publications
#F116.16

برگه حقایق تبعیض به دلیل معلولیت: کارمندان دولت فدرال

بخش 504 قانون توانبخشی سال 1973، تبعیض در استخدام به دلیل معلولیت را برای دولت فدرال ممنوع کرده است. تبعیض شامل رفتار نابرابر، اقدامات تلافی جویانه و آزار و اذیت علیه کارکنان معلول و متقاضیان کار که دارای معلولیت هستند، می باشد همچنین شامل امتناع از اعمال تغییرات معقول («امکانات رفاهی معقول») در اقدامات،‌ سیاست های کارفرما یا شرایط محل کار برای تسهیل معلولیت کارمند یا متقاضی شغل است. معقول بودن تغییرات در امکانات رفاهی بسته به شرایط خاص کاری و نوع کار تعیین می شود. تغییرات معقول و امکانات رفاهی نباید باعث تحمیل مشکلات بی مورد (هزینه یا مشکلات قابل توجه) به کارفرما شود.  یک نمونه نامه در مورد درخواست امکانات رفاهی معقول و یک نمونه نامه پشتیبانی از یک متخصص دست اندر کار در زیر ارائه شده است.

 

 

Click links below for a downloadable version.