សលាកបត្រព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងលើពិការភាពបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ

Publications
#F116.06

សលាកបត្រព័ត៌មានស្តីពីការរើសអើងលើពិការភាពបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ

មាត្រា 504 នៃ​ច្បាប់ស្តារនីតិសម្បទា​ឆ្នាំ​ 1973 ហាមឃាត់​រដ្ឋាភិបាល​សហព័ន្ធមិន​ឲ្យ​​​រើស​​អើង​បុគ្គលិកដោយ​ឈរ​​​លើ​មូលដ្ឋាន​ពិការ​ភាព​​ឡើយ​​​។ ការ​រើស​អើង ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​ការ​ប្រព្រឹត្តិ​ពុំ​ស្មើ​ភាព​ ការ​សងសឹក​ និង​ការ​បំពារបំពាន​​ចំពោះ​បុគ្គលិក​ និង​អ្នក​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ការងារ​​ដែល​មាន​ពិការភាព​ ក៏​ដូច​ជា​​ការ​ខកខាន​​ក្នុង​ការផ្តល់ជូន​នូវ​ការកែ​សម្រួល​សមស្រប​​​ ("​ដំណោះ​ស្រាយ​​សមស្រប”)​ ចំពោះ​ការ​អនុវត្តការងារ​ គោលនយោបាយ​ ឬ​លក្ខខណ្ឌ​កន្លែង​​ការងារ​របស់​និយោជក​​ ដើម្បី​ផ្តល់​ដំណោះ​ស្រាយ​លើ​បញ្ហា​ពិការភាព​របស់​និយោជិត​​ ឬ​អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​។​​​ ​ដំណោះ​

 

 

Click links below for a downloadable version.